30 Sekund Do Dwunastej (266) ”Wszystko O Porwaniu Kościoła (2)”

 „Oto moja Biblia; Jestem tym, kim w niej powiedziane, że jestem, Posiadam to, co w niej powiedziane, że posiadam, Mogę to, co w niej powiedziane, że mogę. I teraz śmiało ogłaszam: Mój umysł jest gotowy, moje serce otwarte, Aby przyjąć nieskalane, niezmienne, wiecznie żywe nasienie Bożego Słowa. Ono zmieni moje życie na zawsze, na zawsze, na zawsze!” (Olga Golikowa)

Obserwując wszystko, co się wokół nas dzieje, do czego cały świat zdąża, Porwanie Kościoła zdaje się jedyną nadzieją wierzących umożliwiającą zachowanie zdrowie psychiczne. Tę nadzieję znajdujemy na kartach Pisma Świętego. Istnieje co najmniej siedem argumentów/uzasadnień, dlaczego Porwanie Kościoła nastąpi PRZED nadchodzącym Wielkim Uciskiem świata, a w szczególności Izraela.

1. Zacznijmy od pierwszego powodu. Jest nim objawienie NAM z Księgi Apokalipsy. Jedyna księga w całej Biblii obiecuje błogosławieństwo tym, którzy ją czytają, słuchają i biorą do serca. Słowo „Apokalipsa” oznacza: odsłonięcie, ujawnienie. Jest to odsłonięcie/ujawnienie przyszłych wydarzeń i to jest wszystko, czym Księga Objawienia jest.

2. Zgodnie z doktryną nieuchronnej bliskości Pochwycenie/Porwanie Kościoła  musi nastąpić przed 7-letnim Wielkim Uciskiem. Największym kłamstwem z otchłani piekła nie jest to, że nie ma Boga, że nie ma nieba ani nawet, że nie ma piekła. Są to oczywiste kłamstwa, ale największym kłamstwem jest to, że nie ma pośpiechu. Apostoł Jan mówi, że jeśli  naprawdę oczekujesz powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię, będziesz poważnie traktować sprawy Boże. Pojednany z Bogiem będziesz gotowy na powrót Pana.

3. Kościół, jako Oblubienica Chrystusa. Apostoł Paweł pisze: „Zabiegałem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak, ażeby, jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi”. (2 Koryntian 11:2-3) Zaręczony Chrystusowi Kościół wierzących  oczekuje swego Oblubieńca.

Jednym z najbardziej przekonujących dowodów porwania Kościoła przed Wielkim Uciskiem jest obraz starożytnej żydowskiej ceremonii ślubnej. Cztery ewangelie są pełne przykładów, w których Chrystus przemawia jako narzeczony do narzeczonej. Żydzi natychmiastowo rozpoznawali aluzję i rozumieli ją doskonale.

Proces zaślubin w Izraelu jest ciekawy. Wszystko zaczyna się od przymierza/kontraktu małżeńskiego (Ketubah – כתובה). Jest to obietnica sporządzona na piśmie dla narzeczonej, że obietnica (małżeństwa) zostanie spełniona (praktykowana do dzisiaj). Po zawarciu przymierza następuje ceremonialne łamanie chleba i picie z kielicha, aby przypieczętować zaręczyny (kiduszin – קידושין) tego nowego przymierza. Na żydowskim weselu pan młody płaci cenę (mohar – מוהר), okazując pannie młodej miłość do niej. Następnym etapem jest przygotowanie miejsca  (zwykle w domu ojca) w formie komnaty małżeńskiej w celu dokonania aktu małżeńskiego. Narzeczony zapewnia, że po przygotowaniu wróci, by dosłownie porwać narzeczoną do siebie. Pan młody odchodzi i tylko ojciec zna dzień i godzinę jego powrotu do narzeczonej. Gdy wreszcie narzeczony przyjdzie, drużbowie biegną z przodu, krzyczą, że on nadchodzi i trąbią w trąbę. Jest interesujące, jest to niesamowite; gdy pan młody przychodzi, panna młoda jest umieszczana na krześle, unoszona z ziemi i jest niesiona w powietrzu do pana młodego. Punktem kulminacyjnym starożydowskiego wesela jest 7-dniowy okres konsumpcji małżeństwa (nissuin – נישואין). Goście weselni świętują przez (szewuah – שצוואה) 7 dni. Nie 3.5 dnia; 7 dni! To jest niezmiernie ważne w typologi żydowskiej kultury oraz mesjanistycznej teologii Pisma Świętego. Jest to również zgodne z proroctwem 70 tygodni w księdze Daniela.

Jeśli umieszcza się porwanie Oblubienicy w jakimkolwiek innym miejscu niż na początku 7-letniego okresu Wielkiego Ucisku, niszczy się porządek żydowskiego wesela oraz typologię mesjanistycznego porządku biblijnego, którą Bóg traktuje bardzo poważnie. Dowodem jest historia Mojżesza. Na pustyni Bóg nakazał Mojżeszowi uderzyć (jeden raz!) w skałę, by wypłynęła woda dla spragnionego narodu. Następnie Bóg nakazał mu tylko przemówić do skały. Jednak rozgniewany Mojżesz uderzył w skałę dwa razy! To nieposłuszeństwo kosztowało Mojżesza. Nie wszedł on do Ziemi Obiecanej. W biblijnej typologii Skałą jest Jezus. Był on uderzony jeden raz – tylko jeden raz był ukrzyżowany, a nie dwa razy! Po ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Jego uczniowie oraz wiele Chrześcijan w swych modlitwach do dzisiaj rozmawia z Chrystusem. Rujnowanie biblijnej typologii ma konsekwencje, ponieważ – powtarzam – Bóg to traktuje bardzo poważnie. Po zaślubinach (po 7-letnim świętowaniu i konsumpcji małżeństwa), nowożeńcy wychodzą z komnaty i  następuje uczta weselna Baranka. Nowym domem młodej pary jest Jerozolima. W Nowej Jerozolimie będziemy mieszkać na zawsze z Chrystusem.

4. Trąby dla nas. W Piśmie Świętym trąby mają zawsze jakiś cel: brzmią, aby przyprowadzić lud Boży na spotkanie z nim lub zebrać się razem. Są sygnałem godów weselnych oraz sygnałem przygotowawczym do bitwy, oraz do wojny. Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie są dwie trąby, które mają dwojakie znaczenie. Jest także pierwsza trąba i ostatnia trąba. Jest to bardzo ważne, a jednak nie wszyscy Chrześcijanie rozróżniają te istotne fakty, studiując biblijne proroctwa.

Pierwsza trąba jest dla Izraela, jest to Trąba Aniołów; ostatnia trąba jest dla Kościoła, jest to Trąba Boga. Pierwsza trąba w Starym Testamencie zabrzmiała jako sygnał na spotkanie z Bogiem u podnóża góry Synaj: „Trzeciego dnia, z nastaniem poranku (dokładnie w ten sam sposób jak setki lat później było ze zmartwychwstaniem Jezusa) […] Góra Synaj cała dymiła, gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu. Jej dym unosił się jak dym z pieca, a cała góra trzęsła się bardzo. Głos trąby wzmagał się coraz bardziej. Mojżesz przemawiał, a Bóg odpowiadał mu głosem”. (Księga Wyjścia 19:16 i 18-19)

Ostatnia trąba jest dla nas; dla kościoła. Apostoł Paweł pisze w odniesieniu do Porwania Kościoła: „Oto tajemnicę wam objawiam: nie wszyscy zaśniemy, ale w jednej chwili wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni”. (1 Koryntian 15:51-52)

W Apokalipsie Jana istnieje opis innej trąby, która zabrzmi w czasie Wielkiego Ucisku. Jednak nie jest to Trąba Boga, ale Trąba Anioła: „Ale w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, wypełni się tajemnica Boża, tak jak zapowiedział sługom swoim, prorokom”. (Apokalipsa Jana 10:7) Wiele teologów sugeruje, że ponieważ dzieje się to podczas Wielkiego Ucisku i jest to ostatnia trąba, dlatego Porwanie Kościoła nie może się wydarzyć, dopóki ta trąba nie nastąpi. To nie może dotyczyć Kościoła, ponieważ jest to Trąba Anioła; dotyczy więc Izraela. W Ewangelii Mateusza czytamy: „I pośle swoich aniołów z głośną trąbą i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca niebios aż po drugi”. (Ew. Mateusza 24:31) W przeciwieństwie Apostoł Paweł pisze: „Sam Pan na dany rozkaz – na głos archanioła i Trąby Bożej zstąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem”. (1 Tesaloniczan 4: 16-17)

5. Ujednolicenie. Proroczy obraz jest jednolity w odniesieniu do Porwania Kościoła zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie Pisma Świętego. Ewangelista Łukasz zapisał słowa Jezusa: „Jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki, a potop przyszedł i wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali. W dniu, w którym Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia z siarką i zniszczył wszystkich. Tak też będzie w dniu, w którym Syn Człowieczy się objawi”. (Ew. Łukasza 17: 26-30)

To tylko kilka podobieństw w tej typologii z czasów Noego oraz za dni Lota w porównaniu z naszymi czasami. Zgodnie z najnowszymi badaniami naukowców przed potopem ludzka cywilizacja była w ilości 7-9 miliardów. Podobnie obecna populacja świata jest w liczbie blisko 8 miliardów ludzi. Normalnymi w zamierzchłych czasach Noego i Lota były interakcje sił demonicznych z ludźmi (i nie tylko), zwłaszcza na tle seksualnym. Mówi o tym 6 rozdział Genesis (1 Ks. Mojżeszowej). W obecnych czasach mamy do czynienia ze zjawiskami UFO i kosmitów, którzy – według obserwatorów – staną się wygodnym wyjaśnieniem nagłego zniknięcia milionów ludzi w czasie Porwania Kościoła. Zjawiska UFO nie są przedstawicielami innych cywilizacji z odległych galaktyk. Nie istnieją obserwacje ich podróży w przestrzeni kosmicznej. Wszystkie przypadki tych zjawisk dzieją się w pobliżu ziemi i są zjawiskami przechodzenia demonów z innych wymiarów do naszej, czterowymiarowej rzeczywistości (długość, szerokość, wysokość i czas). Głównym celem w odwiecznych, jak i w obecnych czasach jest wypaczenie/zmiana kodu genetycznego naszej cywilizacji w celu uniemożliwienia przyjścia/powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię. Zarówno w czasach ostatecznych, jak i dzisiaj jedną z metod była manipulacja z wykorzystaniem systemu rozrodczego. Obecne zeznania ofiar porwania przez UFO potwierdzają te same metody, jak również pobieranie jaj i spermy od ludzi.

W czasach Noego niegodziwość człowieka stała się tak ogromna, że: „…myśli oraz dążenia jego serca były tylko złe bezustannie do tego stopnia, iż Bóg żałował stworzenie ludzkości”. (Ks. Genesis 6:5-6) Podobnie dzisiaj niegodziwość człowieka jest coraz gorsza z dnia na dzień. Gdy Noe przygotowywał arkę, ludzie zostali ostrzeżeni, ale nikt nie chciał słuchać. Dzisiaj ewangelia/ostrzeżenie Jezusa są głoszone powszechnie, ludzi są ostrzegani, ale niestety nikt nie słucha. W czasach Noego oni nic nie wiedzieli, co się wydarzy, aż do dnia potopu. Dzisiaj ludzie nie wiedzą oraz nawet nie chcą wiedzieć o tym nadchodzącym dniu, kiedy ogień zniszczy ziemię. Dla wielu ludzi jest to powód do kpiny i wyśmiewania (2 Piotra 3:3-4)

Przed zniszczeniem przez potop za dni Noego: „Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg”. (Ks. Genesis 5:24) Jak Bóg go zabrał? Bóg go porwał. Porwany nagle przed potopem, Henoch jest obrazem kościoła. Natomiast Noe jest obrazem Izraela. Tak, jak Noe, Izrael musi przejść przez 7-letni okres Wielkiego Ucisku. Jest niezmiernie ciekawe, że Noe przebywał w arce 7 dni, zanim pierwsze krople deszczu spadły na całą ziemię. Podobnie 7-letni Wielki Ucisk będzie dotyczyć całej ziemi, ale Izrael będzie zachowany/zbawiony z tych nieszczęść i katastrof, jak Noe z potopu i przetrwa do 1000-letniego królestwa Chrystusa na ziemi oraz po sądzie ostatecznym do wieczności. Innym obrazem Porwania Kościoła jest historia Lota oraz Sodomy i Gomory (Ks. Genesis 19:1-29) – miast, których szczątki zostały przez archeologów zlokalizowane. Lot nie chciał uciekać z miasta do tego stopnia, że został on siłą wyciągnięty z Sodomy dosłownie na minuty przed jej zniszczeniem. Istnieje teoria, że tylko ci będą porwani, którzy oczekują powtórnego Przyjścia Jezusa. Jednak Lot i jego życie można porównać do bardzo liberalnego trybu życia wielu dzisiejszych Chrześcijan. Czy akceptują oni fakt Porwania Kościoła, czy nie; czy wierzą, że Jezus wezwie do siebie Kościół, czy nie, ponieważ przyjęli zbawienie w Chrystusie, będą mieć udział w Porwaniu Kościoła.

Izaak był również typem Chrystusa, który również przyjął oblubienicę z poganką o imieniu Rebeka, która została zabrana ze swojego domu, aby udać się do Izaaka, zanim spotkała ich katastrofa.

Józef (jeden z 12 synów Jakuba, wnuków Izaaka oraz prawnuków Abrahama) jest jednym z najbardziej intrygujących typów Chrystusa w Piśmie Świętym. Istnieje ponad 100 odnośników ukazujących Józefa jako typ Chrystusa. Tak jak Józef ocalił Izraelitów podczas siedmioletniego głodu, Jezus, większy od Józefa, ratuje Izraela z 7-letniego Wielkiego Ucisku. To nie tylko wskazuje, że 7-letni Wielki Ucisk jest dla zbawienia żydowskiego narodu. Wskazuje to również na pochwycenie oblubienicy Chrystusa przed Wielkim Uciskiem. Józef ożenił się z poganką, Egipcjanką. „Zanim nastał rok głodu, urodzili się Józefowi dwaj synowie, których urodziła mu Asenat, córka Poti-Fera, kapłana z On”. (Ks. Genesis 41:50) Podobnie zbawienie Jezusa nie jest tylko dla Izraela, ale dla wszystkich pogan całego świata. Nawróceni poganie stają się Oblubienicą Chrystusa. Jak Józef był sprzedany do Egiptu (uniknął 7-letniego głodu na Bliskim Wschodzie), tak Kościół uniknie Wielkiego Ucisku. Bracia Józefa w tym samym czasie cierpieli głód. Podobnie, gdy Jezus będzie z Porwaną Oblubienicą, Izrael będzie przechodzić przez Wielki Ucisk. Egipcjanka, Asenat jest typem Kościoła wierzących, odrodzonych z pogan. Podobnie wiele lat później Mojżesz, stał się także typem Chrystusa, wybawicielem Izraela. Ciekawe, że jego żoną była poganka, Sypora, córka kapłana Midianitów.

Prorok Daniel jest również typem kościoła, podczas gdy Szadrach, Meszach i Abednego są obrazem Izraela, wrzuceni do – co za zbieg okoliczności – 7-krotnie bardziej rozpalonego pieca za ich nieposłuszeństwo królowi Nebukadnesarowi (Ks. Daniela 3). Zostali zbawieni w środku pieca, tak jak Izrael będzie uratowany z Wielkiego Ucisku. Gdy jego przyjaciele zostali wrzuceni do ognistego pieca, dlaczego Daniela nie było razem z nimi? Przed tym faktem Daniel jest wywyższony na stanowisko premiera cesarstwa. Jest więc obrazem porwanego Kościoła.

Piec Nebukadnesara rozpalony był siedmiokrotnie więcej, a nie 3.5 raza; głód w Egipcie nie trwał 3.5 roku, ale 7 lat. Są to obrazy wskazujące na 7-letni Wielki Ucisk Czasów Ostatecznych.

Rut, późniejsza pogańska (Moabitka) oblubienica Boaza przybyła do Betlejem wraz z teściową, Noemi.  Boaz jest wyraźnie typem Jezusa Chrystusa jako Odkupiciel krewnych kobiet. W tkankę tej typologii wpleciony jest inny, bardziej szczegółowy obraz porwania przed Wielkim Uciskiem, ponieważ odnosi się do oblubienicy Chrystusa i odrodzenia Izraela jako wybranych Boga. Boaz bierze swoją oblubienicę, a ona urodziła syna (Ks. Rut 4:13). Ciekawostką jest, że imię urodzonego syna nie zostało nadane przez Ojca ani matkę, ale przez sąsiadki teściowej Noemi. Syn Rut, Obed miał syna Isaja, a ten był ojcem króla Izraela, Dawida. Z królewskiego rodu Dawida setki lat później narodzi się Jezus, Zbawiciel świata. Po usunięciu/porwaniu Kościoła Bóg koncentruje się na wypełnieniu ostatecznego planu proroczego dla swego ludu, Izraela. I to jest celem Wielkiego Ucisku, ponieważ Żydzi odrzucili swojego prawdziwego mesjasza.

6. Odpowiedzialność spoczywa na nas. Jedną z definicji odpowiedzialności jest: rzetelność i wiarygodność za coś, za co jest się odpowiedzialnym w tym sensie, że nie abdykuje się lub nie zaniedbuje się swoich obowiązków. W Apokalipsie Jana czytamy: „A do anioła kościoła w Filadelfii napisz: Te rzeczy mówi Święty, Prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida. Ten, który otwiera, a nikt nie zamyka. I Ten, który zamyka i nikt nie otwiera”. (Apokalipsa Jana 3:7)Jeśli Bóg otwiera drzwi wierzącym, w formie Porwania Kościoła, nikt nie może tego przywileju nam zamknąć!  „Znam twoje czyny. Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć, bo ty, chociaż moc masz znikomą, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia. Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami – a nie są nimi, lecz kłamią. Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz przed twymi stopami, a poznają, że Ja cię umiłowałem. Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości i Ja cię zachowam od próby, która ma nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi. Przyjdę niebawem: Trzymaj, co masz, by nikt twego wieńca nie zabrał! Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. I na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów”. (Apokalipsa Jana 3:8-13) Zachowanie wytrwałości jest kluczem do „zachowania od próby”. Próbą jest 7-letni Wielki, Światowy Ucisk.

7. Zachęta, wsparcie. Porwanie Kościoła nastąpi Przed Wielkim Uciskiem i jest to zachęta i wsparcie naszej wiary. Apostoł Paweł pisze: „Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani (gr. Αρπάζο) w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami!” (1 Tesaloniczan 4:13:18) Jest interesujące, że ten list (do Tesaloniczan) jest pierwszym z listów Apostoła Pawła. Ewangelia o Chrystusie jest przez niego przedstawiona w kontekście Porwania Kościoła. Pamiętajmy, że najpierw następuje Porwanie Kościoła „w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana”, a następnie Jezus (po 7-letnim okresie Wesela Baranka w innych wymiarach oraz po równoczesnym, 7-letnim Wielkim Ucisku na ziemi) wraz z wcześniej porwanym Kościołem wraca na ziemię. Jest to Jego Powtórne Przyjście. Jeśli Oblubienica Chrystusa – Kościół miałby przechodzić przez Wielki Ucisk, jest możliwe, że będziesz ścięty. Różnymi sposobami 1/3 populacji ziemi zginie. Przerażający, niewypowiedziany horror gniewu Boga będzie zrealizowany wśród mieszkańców ziemi. Mieszkańcami ziemi będą nie tylko ludzie, ale i liczne hybrydy. Nawiasem mówiąc, jest już wiadomo, że przygotowywane obecnie globalne szczepienia zawierają substancje powodujące zmiany kodu genetycznego ludzi. Przyjmiesz szczepionkę, staniesz się hybrydą, przestaniesz być takim człowiekiem, jakiego cię Bóg stworzył. W szczepionce będzie również nano-cząsteczkowy znak identyfikacyjny, za pomocą którego siły ciemności wykorzystując narzędzia w postaci takich globalistów jak: Soros, Gates, Musk, Rockefellerowie, Papież rodzina królewska Anglii, Tusk i wiele innych im podobnych, będą decydować, kto może mieć prawo do korzystania z podstawowych dóbr socjalnych na ziemi. „U Boga jest moc i mądrość. On ma władzę/Jego są  nie tylko błądzący, ale i ci, którzy w błąd wprowadzają”. (Ks. Joba 12:16)

Dodatkowym szczegółem jest: jeśli gniew Boży dosięgnął Chrystusa na krzyżu, dlaczego sprawiedliwy Bóg miałby wylewać gniew na wyznawcach Jezusa, Chrześcijanach? Oznaczałoby to, że wydarzenia z przed 2000 lat temu (śmierć i zmartwychwstanie Syna Bożego) nie były zakończonym procesem zbawienia. Taka teologia jest bluźnierstwem. Jest niemal śmiesznym twierdzenie: „Musicie przechodzić przez niewypowiedziany horror Wielkiego Ucisku, dlatego zachęcajcie się tymi słowami”. To byłoby największe okrucieństwo. Można to wyrażenie „zachęcajcie się tymi słowami” użyć tylko w następującym znaczeniu: „Nie będzie cię tutaj w czasie nadchodzących katastrof Wielkiego Ucisku”. To w istocie jest budujące, zachęcające i wspierające naszą wiarę. Słowa: „zachęcajcie się wzajemnie” mają sens tylko w oczekiwaniu na pozytywne wydarzenie, Porwanie Kościoła oraz obietnicę, że na zawsze będziemy z Panem. Rzeczywistość w obecności Pana zaczyna się, zanim ziemska rzeczywistość się zakończy; zanim kryzysy finansowe, społeczne zostaną w pełni zrealizowane, zanim nastąpią katastrofy wywołane aktywnością człowieka oraz demonicznych sił ciemności z innych wymiarów; zanim przerażenie i bezradność ogarnie wielkich i małych tego świata. Te wszystkie nadchodzące wydarzenia i fakty są nieistotne, nieznaczące dla Chrześcijan, ponieważ Bóg nas stąd zabierze. Porwanie Kościoła może nastąpić w każdym momencie.

Dla tych, którzy nie znają Chrystusa, te wszystkie fakty mają również dalekosiężne konsekwencje. Chrześcijanie mają dostęp do informacji, które mogą zmienić czyjeś życie na całą wieczność. Mówimy nie tylko o zwykłym życiu i śmierci. Mówimy o życiu wiecznym i wiecznej śmierci!  Jeśli nie znasz Pana, musisz przyjść do Chrystusa teraz, dzisiaj. Niektórzy myślą, że będą mieć szansę nawrócenia po Porwaniu Kościoła. Jeśli nie chcesz żyć dla Chrystusa przed Wielkim Uciskiem, to co sprawi, że będziesz gotowy umrzeć za wiarę w Jezusa w czasie Wielkiego Ucisku? Apostoł Paweł Pisze: „Proroctw nie lekceważcie!” (1Tesaloniczan 5:20).

Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga. To jest Dobra Nowina, o której mówi Pismo Święte. Dobrą Nowiną jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. Na czym polega ta Dobra Nowina? Twój dług został spłacony, jesteś wolny. Twoja wina została wybaczona. To właśnie oznacza słowo ewangelia. Jak jest to realizowane w życiu indywidualnej osoby? Bardzo prosto:

1. Najpierw musimy zauważyć, że mamy problem, grzech. List do Rzymian 3:23 brzmi: „…wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”.  W innym cytacie czytamy: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List do Rzymian 6:23). Nie tylko fizyczna, ale wieczna, duchowa śmierć! Oddzielenie od Boga w wieczności w przeciwieństwie do Bożej łaski!

2. Następnym jest krok wiary w słowa Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał, MA żywot wieczny i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do żywota” (Ew. Jana 5:24). I tu jest punkt decyzji dla każdego człowieka; albo wierzymy Jezusowi, albo nie. Zbawienie jest możliwe temu, kto o nie poprosi z wiarą…

3. W Liście do Rzymian 10:9 czytamy: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych otrzymasz zbawienie”. Jest to tak proste, jak wypowiedzenie z wiarą swego serca twej decyzji życiowej: „Jezu przyjmuję Cię do mojego życia i od tego momentu chcę być Twoim dzieckiem i żyć według Twej woli”.                                       

List do Rzymian 8:1 naucza nas: „Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia”. Dzięki śmierci Jezusa za nas nigdy nie będziemy ukarani za nasze grzechy, włącznie z tymi, które zdarzą się nam w przyszłości. W końcu, w Liście do Rzymian 8:38-39 zawarta jest obietnica dotycząca przyszłości: „I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. Tak zamieszkasz pod osłoną Najwyższego! W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”  Ten nakaz dotyczy nie tylko papieża czy innych liderów religijnych, ale jest nakazem dla każdego człowieka wierzącego Chrystusowi. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s