30 Sekund Do Dwunastej (255) ”To Musi Się Stać”

Dla wielu obserwatorów wydarzeń geopolitycznych jest jednoznacznie wiadomo, że “coś” się rzeczywiście dzieje. Jesteśmy świadkami kontrolowanego burzenia obecnego porządku świata w celu wprowadzenie Nowego Porządku Świata na gruzach realizowanego światowego chaosu. Wcześniej czy później każdy człowiek musi zaakceptować zachodzące obecnie zmiany, na które globaliści czekali przez dziesiątki i setki lat. W swoim liście Apostoł Jan pisze: „Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie – pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia – nie jest z Ojca, ale ze świata. Świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki”. (1 List Jana 2:15-17)

Zgodnie z raportem wydawnictwa The Jerusalem Post z dnia 2 czerwca 2020 r. „Iran, Rosja, Chiny i Turcja celebrują ‘rozpad’ USA”. W artykule czytamy między innymi: „Totalitarne rządy świata popychają narrację podkreślającą z zachwytem rozwijający się w USA chaos. Rosja delektuje się faktem, że amerykańskie porządki są obecnie rujnowane. Protesty w USA oraz kryzys pandemii COVID-19 powodują raptowny upadek Waszyngtonu. Iran, Rosja, Chiny i Turcja są gotowe i wykorzystują nową sytuację, by znacznie się wzmocnić. Gdy były Prezydent, G. Bush, Senior mówił o Nowym Porządku Świata [nie wiedział, że] te cztery kraje chcą pogrzebać stary porządek Ameryki w [grobie] chaosu”.

W ubiegłym tygodniu Demokraci w szalikach „Kente” klękali w solidarności z buntowniczymi uczestnikami zamieszek. Szaliki Kente pochodzą ze szczepu Ashanti w Ghanie (w Afryce). Jedwabne szaliki nosili zamożni tego murzyńskiego szczepu. Byli oni właścicielami i handlarzami niewolników z Europejczykami od XVI wieku. Szczep Akwanu był znany nie tylko z handlu jeńcami wojennymi, ale z

porywania zwłaszcza silnych mężczyzn z innych plemion i handlu w przybrzeżnych targach niewolnikami. Demokraci muszą znać te fakty. Dlaczego więc zakładają te szaliki? Czy jest to znakiem dobrowolnego niewolnictwa z ich strony?

W tym samym czasie w jednej z dzielnic miasta Seattle ogłosiło autonomię. Anarchiści, członkowie Antify oraz organizacja Black Lives Matter zaczęły od przejęcia i zdewastowania posterunku policyjnego i zaprowadzenia swoich porządków. Zabarykadowali ulice prowadzące do dzielnicy,wymuszają od biznesów i sklepów pieniężne haracze

za przywilej otwarcia z groźbą spalenia, dewastacji oraz masowego plądrowania tym, którzy odmówią „opłaty”. Od prywatnych osób przybywających oraz opuszczających enklawę pobierane są opłaty w wysokości $10.00. Z wewnątrz dzielnicy dochodzą informacje o zwiększającej się liczbie różnych kryminalnych przypadków włącznie z włamaniami oraz gwałtami, do których policja miasta Seattle nie jest w stanie dotrzeć. Natomiast burmistrz miasta Seattle, Demokratka J. Durkan zdaje się żyć w świecie fantazji twierdząc, że enklawa CHAZ jest w swej naturze pokojowym, niemal świątecznym zjawiskiem.

Oczywistym znakiem rozszerzającej się anarchii w USA jest żądanie zlikwidowania lokalnej policji. Najbardziej agresywnymi w tych żądaniach są stany i miasta rządzone przez Demokratów: Mineapolis (Minesota), Nowy Jork (Nowy Jork), Los Angeles (Kalifornia), Chicago (Illinois) oraz Seattle (Waszyngton).

Te wszystkie wydarzenia i fakty wiążą się z przekonaniem wielu obserwatorów biblijnych proroctw, którzy nie są w stanie znaleźć dowodu, że USA może odegrać kluczową rolę w końcowej historii ziemi, a w szczególności Izraela. Zgodnie z 38 rozdziałem księgi Ezechiela naród Izraela stanie się ofiarą inwazji wielu narodów pod przewodnictwem Rosji, Turcji i Iranu w celach rabunkowych. Będzie to możliwe, gdy siła USA zostanie zredukowana do minimum. Zgodnie z biblijnymi proroctwami Izrael będzie osamotniony w tej walce. Jedynie Bóg będzie walczyć po stronie Izraela i okaże swoją moc wszystkim narodom, wrogom Izraela.

W USA możesz protestować z anarchistami, Antifą oraz organizacją Black Lives Matters, ale nie masz prawa protestować przeciwko przymusowej kwarantannie, nie masz prawa iść do pracy, nie masz prawa iść do kościoła w niedzielę z powodu pandemii. Jest to wszystko zorganizowane przez globalistów z 89-letnim wywrotowcem, G. Sorosem na czele, którego życiowym celem jest zniszczenie Ameryki. Rodzina Rockefelerów i wiele innych globalistów jest głęboko zaangażowana w kreowaniu anarchii na całym świecie. Jednakże światowy chaos był przewidziany i szczegółowo jest opisany w biblijnych proroctwach Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego. Wszechwiedzący Bóg zezwala, by to wszystko się zdarzyło. Ewangeliści: Mateusz i Łukasz rejestrują słowa Jezusa: „…Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec”. (Ew Mateusza 24:6 oraz Ew. Łukasza 21:9)

Dla wielu życie na tej ziemi, miłość tego świata, głęboki patriotyzm są najwyższymi ideałami i celami życia. Jednak jedną z głównych myśli Pisma Świętego jest, że ten świat i życie obecne nie jest ostatecznym i docelowym faktem naszej egzystencji. Jest oczywiste, że gdy rzeczy toczą się po naszej myśli, nie troszczymy się o przyszłość, zwłaszcza o przyszłość duszy. Czy jest możliwe, że – jeśli Bóg zezwala na nasilające się kolejne kryzysy, następujące po sobie coraz szybciej – jest to jeszcze jedna szansa na uporządkowanie naszych dróg z Bogiem? W naszym obecnym stanie; w stanie grzechu ciągle oddzielającego nas od naszego Stwórcy, kochającego Boga-Ojca:

1. Najpierw musimy zauważyć, że mamy problem, grzech. List do Rzymian 3:23 brzmi: „…wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”.  W innym cytacie czytamy: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List do Rzymian 6:23). Nie tylko fizyczna, ale wieczna, duchowa śmierć! Oddzielenie od Boga w wieczności w przeciwieństwie do Bożej łaski!

2. Następnym jest krok wiary w słowa Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał, MA żywot wieczny i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do żywota” (Ew. Jana 5:24). I tu jest punkt decyzji dla każdego człowieka; albo wierzymy Jezusowi, albo nie. Zbawienie jest możliwe temu, kto o nie poprosi z wiarą…

3. Następnie, w Liście do Rzymian 10:9 czytamy: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych otrzymasz zbawienie”. Jest to tak proste, jak wypowiedzenie z wiarą swego serca twej decyzji życiowej: „Jezu przyjmuję Cię do mojego życia i od tego momentu chcę być Twoim dzieckiem i żyć według Twej woli”.

List do Rzymian 8:1 naucza nas: „Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia”. Dzięki śmierci Jezusa za nas nigdy nie będziemy ukarani za nasze grzechy, włącznie z tymi, które zdarzą się nam w przyszłości. W końcu, w Liście do Rzymian 8:38-39 zawarta jest obietnica dotycząca przyszłości: „I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. Tak zamieszkasz pod osłoną Najwyższego! W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”  Ten nakaz dotyczy nie tylko papieża czy innych liderów religijnych, ale jest nakazem dla każdego człowieka wierzącego Chrystusowi. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s