30 Sekund Do Dwunastej (237) „Wróg Numer 1”

Miliony amerykańskich, ewangelicznych „red state” – „czerwonych stanów” (w USA są to stany konserwatystów, Republikanów. „Blue states” – „niebieskie stany” są stanami, gdzie dominują Demokraci, liberałowie) Chrześcijan prawdziwie wspiera Izrael. Jednak są „chrześcijańskie” kościoły, które są wrogie Izraelowi – są antysemityczne, zwłaszcza wśród liberalnych denominacji. W Anglii jest to Kościół Anglikański, w USA są to kościoły: United Church Of Christ, Kościół Prezbiteriański oraz między kościelna organizacja World Council Of Churches (WCC). W Niemczech jest to Union Evangelischer Kirchen. W Kanadzie jest to United Church Of Canada. Na tej liście brakuje Watykanu, który zrzesza te i wiele innych kościołów na świecie w „ekumenicznych” wysiłkach w celu stworzenia jednej, światowej religii. Jedna, światowa religia wchłania nie tylko kościoły protestanckie, ale usiłuje jednoczyć pogańskie kościoły Islamu, Buddyzmu i innych religii pod wpływem najbardziej liberalnego socjalisty, Papieża Franciszka.

Jest publiczną tajemnicą, że w 2016 r. Rosja usiłowała wywrzeć wpływ na wybory prezydenckie w USA. Do niedawna nikt nie przypuszczał, że Ukraina miała podobne ambicje. Obecnie wychodzą na jaw niektóre szczegóły kolaboracji amerykańskich Demokratów i ich głównej partyjnej organizacji DNC nie tylko z Rosją, ale i z Ukrainą. Jednak najbardziej wrogą politykę przeciwko USA (zwłaszcza podczas oraz przeciwko obecnej Administracji Prezydenta D. Trumpa) ma Watykan. Dnia 6 lutego 2020 r. podczas konferencji Watykanu w Rzymie globalista, J. Sachs powiedział między innymi: „USA jest problemem. Stała się ona znacznie bardziej doniosłym problemem z [początkiem rządów] D. Trumpa. Może on nie być albo może ponownie być prezydentem USA po najbliższym listopadzie, jednak USA stanie się niezmiernie skomplikowanym czynnikiem dla całego świata, gdy D Trump wygra re-elekcję. USA zablokowała każdą międzynarodową inicjatywę w ostatnich latach. Jest to jedyny kraj, który wycofał się z Paryskiego Porozumienia Klimatu. Jest to jedyny kraj, który wycofał się z układu JCPA – nuklearnego paktu z Iranem. To jest naprawdę TO, przed czym stoimy. [USA] jest imperialistyczną potęgą

J. Sachs In Vaticanw procesie upadku. I jest to obecnie niebezpieczny [dla naszych celów] kraj. USA będzie absolutnie niebezpieczna [dla nas, globalistów], gdy D. Trump wygra wybory ponownie. Mimo że D. Trump nie ma poparcia w całej Ameryce […] wiele rzeczy i faktów przyczynia się i daje mu obecnie jednostronną moc do zdemontowania [globalistycznych], międzynarodowych systemów. Nasze wielostronne (multilateralne), globalne systemy nie są powodem kryzysu. Z USA pochodzi codzienna presja przeciwko globalnemu multilateralizmowi. Ataku przeciwko multilateralizmowi nie rozpoznaję nigdzie, poza USA. Nigdzie! Jesteśmy w stanie trwogi z powodu USA. Te zagadnienia są zbyt ważne, by mogły być decydowane przez D. Trumpa”.

Krótko mówiąc, USA stała się od początku rządów D. Trumpa wrogiem numer 1 dla Watykanu. Jest więc jednoznaczną i oczywistą konkluzją, że nie Rosja czy Ukraina, ale WATYKAN będzie się najbardziej mieszać w wybory w USA, w 2020 r. W 1776 r. (rok powstania USA) katolicy stanowili poniżej 1% populacji USA. Dzisiaj stanowią zaledwie 25% ogólnej populacji, ale są dominującą siłą (80-90%) wśród Demokratów w USA. Zauważmy, główni „demokratyczni” politycy USA są katolikami: N. Pelosi, J. Bidden, B. oraz H. Clinton, J.F. Kenedy, J. Kerry, R. Santorum. Senatorzy: C. Booker, R. Durbin, P. Leahy, L. Murkowski, P. Murray, T. Kaine, J. Manchin. Sędziowie Sądu Najwyższego: A. Scalia, A. Kenedy, J. Roberts, S. Alito, S. Sotomayor. Watykan tymi i wielu innymi, podobnymi „rękoma” prowadził („Russian collusion” oraz „impeachment”) oraz dalej prowadzi swą brudną politykę przeciwko USA. Papież Franciszek nawet nie ukrywa swojej nienawiści do Prezydenta D. Trumpa.

Wiele obserwatorów na świecie twierdzi, że Papież Franciszek może być doskonałym kandydatem do odegrania roli Fałszywego Proroka opisanego na kartach ostatniej Księgi Pisma Świętego, Apokalipsy Jana dotyczącej Czasów Ostatecznych naszej cywilizacji. Zgodnie z dokumentami Kościoła Katolickiego papieżem nie mógł i nigdy wcześniej nie był Jezuita. Papież Franciszek jest generałem Jezuitów – przejął władzę nad Kościołem. Papież Franciszek otwarcie jest socjalistą. Jest on w sprzeczności z wielu dogmatami Pisma Świętego, a nawet twierdzi, że wiara w Boga nie jest wymagana, by mieć prawo do wstępu do nieba(!)

Już wcześniej Papież Benedykt XVI w swojej homilii stwierdził, że Kościół: „nie uprawia prozelityzmu” (ewangelizacji). Obecny Papież Franciszek poszedł jeszcze dalej, gdy nazwał przekonywanie innych na Chrześcijaństwo „wielką głupotą”. Podczas swojej wizyty w Maroko w marcu 2019 r. Papież Franciszek dosłownie zakazał ewangelizacji słowami: „Proszę, nie prozelitujcie”. Dodał on również: „Ścieżkami misji nie jest ewangelizacja, która zawsze prowadzi na manowce, ale nasz sposób przebywania z Jezusem i innymi ludźmi”. Ostatnio w Rzymie powiedział: „Chrześcijanie nigdy nie powinni ewangelizować. Ktokolwiek to robi, nie jest prawdziwym Chrześcijaninem…”. Jest to przeciwstawna pozycja w porównaniu to tekstu Pisma Świętego, które mówi: „Każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani? Jak to jest napisane: Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę!” (List Do Rzymian 10:13-15) Apostoł Paweł „…w każdy szabat rozprawiał w synagodze i przekonywał Żydów i Greków”. (Dzieje Apostolskie 18:4) Z tego powodu Apostoł Paweł – według Papieża Franciszka – nie jest prawdziwym Chrześcijanem. Kto się tu myli..? Możliwe, że powinniśmy się modlić o nawrócenie Papieża, skoro sam Jezus powiedział: „Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Ew. Marka 16:15-16), oraz: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. (Ew. Mateusza 28:19)

Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa – ty i ja. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.” Ten nakaz dotyczy nie tylko papieża czy innych liderów religijnych, ale jest nakazem dla każdego człowieka wierzącego Chrystusowi. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s