30 Sekund Do Dwunastej (227) „Sześć Ksiąg Niebiańskich”

W księdze Malachiasza 3:16-17 czytamy:  „Tak mówili między sobą ludzie bojący się Boga, a Pan uważał i to posłyszał. Zapisano to w Księdze Wspomnień przed Nim dla dobra bojących się Pana i czczących Jego imię. Oni będą moją własnością, mówi Pan Zastępów, w dniu, w którym będę działał, a będę dla nich łaskawy, jak jest litościwy ojciec dla syna, który jest mu posłuszny”. W innym tłumaczeniu cytat ten kończy się słowami: „…będą moim cennym skarbem – mówi Pan Zastępów – w dniu, który Ja przygotowuję. Oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza syna, który mu wiernie służy”. Oczywistym pytaniem jest: oszczędzę ich od czego? Jest to jeden z podstawowych wersetów biblijnych, na podstawie którego wiele Chrześcijan jest przekonanych, że będą mogli uniknąć prześladowań w czasie Wielkiego Ucisku Czasów Ostatecznych.

Jednak w Ew. Mateusza, w Nowym Testamencie Pisma Świętego jest kontrowersyjny obraz pięciu mądrych oraz pięciu głupich dziewcząt oczekujących wesela. Mądre mają w swych lampach olej, głupim oleju w lampach brakuje. Tym ostatnim drzwi weselnego domu zostały zatrzaśnięte. W innym podobieństwie jest trzech sług, którzy otrzymali 5, 2 i 1 talent. Dwaj z nich obracali tym majątkiem i podwoili go, trzeci nic nie zrobił i oddał właścicielowi oryginalny majątek. Pierwsi dwaj otrzymali błogosławieństwo, trzeci sługa został odrzucony.

Obydwa obrazy dotyczą wierzących i w powiązaniu z proroctwem księgi Malachiasza oznaczają, że nie wszyscy Chrześcijanie zostaną porwani przez Chrystusa i w ten sposób unikną prześladowań Wielkiego Ucisku. Niektórzy będą musieli przejść przez Wielki Ucisk opisany w ostatniej księdze Pisma Świętego, w Apokalipsie Jana, gdzie historia kościoła na ziemi dzieje się i jest opisana tylko do trzeciego rozdziału tej księgi. Przez następne kilkanaście rozdziałów, które między innymi opisują Wielki Ucisk, nie ma mowy o kościele Chrystusa. Ten fakt potwierdza przekonanie, że Jego kościół, zwany „Oblubienica” został wcześniej porwany. Zniknął z powierzchni ziemi w mgnieniu oka. Z drugiej strony w szóstym rozdziale księgi Apokalipsy znajdujemy opis Chrześcijan pomordowanych w imieniu Chrystusa oraz w siódmym rozdziale tej samej księgi czytamy o Chrześcijanach, którzy: „… obmyli swe szaty we krwi…”. To tylko powiększa kontrowersję wśród wierzących do tego stopnia, że niektóre kościoły wręcz unikają nauczania o tych przyszłych wydarzeniach oraz konsekwencjach z tego wynikających.

Mówiąc o Czasach Ostatecznych, Jezus powiedział: „Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona”. (Ew. Mat. 24:37-41) Zauważmy, ten ostatni cytat zawiera informację z astronomii. W momencie przyjścia Syna Człowieczego, Jezusa Chrystusa w jednym regionie ziemi będzie noc; ludzie będą spali. W innym regionie będzie dzień, ludzie będą pracować w polu. Dlatego na przyjście Chrystusa należy być gotowym zawsze, ponieważ w regionie, w którym żyjesz, może być dzień lub noc w momencie Jego powrotu po swój kościół.

Wracając do pierwszego cytatu naszej dyskusji, zauważmy, że:

1. księga Malachiasza mówi o tzw. „Księdze Wspomnień”. Ta księga nie istnieje na ziemi. Jest to jedna z sześciu ksiąg, które istnieją w niebiosach, które zawierają informacje o ludziach żyjących na ziemi. Zapisane są w nich nasze imiona, nasze uczynki dobre, jak i złe.

2. Psalm 69:29 mówi, że ktoś może być: „…wymazany z Księgi Żyjących zawierającej szczegóły naszego życia. Żydzi nazywają ją Księgą Przeznaczenia lub Księgą Predestynacji. Ta księga jest wspomniana w Piśmie Świętym tylko jeden raz. Jest ona stale korygowana i aktualizowana zgodnie z narodzinami i śmiercią ludzi na ziemi. Jest to najdokładniejsza lista ludzi na ziemi.

3. W liście do Filipian 4:3 oraz w Apokalipsie 5:3 mówi się o Księdze Życia. Jest to księga, która zawiera imiona ludzi, którzy nawrócili się do Boga. Nie do religii, nie do jakiegokolwiek małego lub wielkiego odłamu/wyznania/denominacji Chrześcijaństwa, ale nawrócili się do Boga poprzez oddanie swojego życia Chrystusowi oraz poprzez świadomą decyzję przyjęcia daru zbawienia w formie jednorazowej ofiary i zastępczej kary za grzechy, dokonanej na Jezusie. Przyjmując Jezusa, stajemy się dziećmi Żyjącego Boga i nasze imiona w tym momencie są zapisane w Księdze Życia. Zauważmy, w Księdze Żyjących zapisane są imiona wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek żyli na ziemi. Natomiast Księga Życia, która jest ujawniona w Nowym Testamencie Pisma Świętego 7 razy, zawiera imiona tylko tych ludzi, którzy stali się dziećmi Boga poprzez tzw. Narodzenie z Ducha. W ten sposób Narodzeni Na Nowo ludzie mają prawo do Królestwa Niebieskiego. Tylko przez odstępstwo istnieje możliwość wymazania imienia człowieka z Księgi Życia. W Apokalipsie Jana mamy tylko jeden warunek gwarantujący, że imię wierzącej osoby nigdy nie zostanie wymazane z Księgi Życia: „Zwycięzca przywdzieje białe szaty i z Księgi Życia imienia jego nie wymażę…”. (Apokalipsa Jana 3:5) Apostoł Jan wyjaśnia, kto jest zwycięzcą: „Kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?” (1 List Jana 5:5) Nie wiara w Marię, wszystkich świętych czy Papieża, a nie poleganie na dobrych uczynkach, ale jedynie wiara w jednego – jedynego Pośrednika między człowiekiem i Bogiem, Jezusa Chrystusa gwarantuje wpisanie imienia każdej osoby do Księgi Życia na zawsze.

4. Następną jest Księga Łez, którą przedstawia psalm, cytuję: „Ty zapisałeś moje życie tułacze; Ty przechowałeś łzy moje w swoim bukłaku. Czyż nie są spisane w Twej księdze?” (Ps. 56:9) Tak więc, gdy nikt na ziemi nie pamięta, Miłosierny Bóg ma dokładny rekord twoich łez podczas naszej pielgrzymki na ziemi, przelanych z powodu najmniejszych detali naszego życia. Jest to rekord zarówno łez radości, jak i smutku. Istnieje negatywny aspekt przelanych łez w stosunku do wszystkich, którzy byli powodem tych łez.

5. Jest również Księga Uczynków, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „I ujrzałem umarłych –  wielkich i małych – stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną księgę otwarto […] i osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano według ich czynów”. (Apokalipsa Jana 20:12) Zbawienie jest z wiary zgodnie z następującymi słowami apostoła Pawła: „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was – Boży to dar. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił”. (List Do Efezjan 2:8-9) Na fundamencie wiary w Jezusa Chrystusa budujemy nasze życie. Dlaczego więc istnieje w niebie Księga Uczynków? Z dwu powodów:

A. Dobre uczynki będą, według zapisów tej księgi, podstawą wyróżnień i nagród niebiańskich. Jest to zgodne z następującymi słowami apostoła Pawła: „Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie [wiary] wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy – to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie – tak jednak, jak przez ogień”. (1 List Do Koryntian 3:11-15)

B. Na podstawie uczynków będą również określone różne kary na wieczność. Pamiętajmy, nikt z tej grupy ludzi nie ma udziału w wieczności z Bogiem.

6. Istnieje wreszcie Księga Siedmiu Pieczęci. Niektórzy teolodzy nazywają ją Księgą Tytułu Własności lub Ostatni Testament Niebios. Tylko Jezus Chrystus ma prawo i autorytet otworzyć i złamać jej siedem pieczęci, cytuję: „Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi”. (Apokalipsa Jana 5:9-10)

Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga i upewnić się, że jesteś zapisany w Księdze Żywota. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz, cytuję: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: [Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół – ciebie i mnie. Miłujący Bóg ma również powód, by porwać kościół: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s