30 Sekund Do Dwunastej (224) „Apostazja – Popękane Cysterny”

Nikt obecnie nie przeczy faktom, które wskazują, że żyjemy w Czasach Ostatecznych. Z drugiej strony prawie wszyscy usiłują rozpoznać i zdefiniować krytyczne znaki tych czasów. Jednym z nich jest odrodzenie narodu i państwa Izraela (w 1948 r.). Jest to jeden z głównych znaków, że Czasy Ostateczne nadeszły oraz jest to wymagany warunek wypełnienia wielu proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego. Innym znakiem jest dołączenie Jerozolimy (1967 r.) oraz ustanowienie jej jako stolicy Izraela (2019 r.).

W innej perspektywie takim znakiem jest również totalny Upadek Zdrowego Rozsądku na świecie, a w szczególności przepowiedziane na kartach Pisma Świętego Odstępstwo Kościoła. Zaledwie 25% wierzących wierzy w dosłowne zmartwychwstanie Chrystusa. Ponad 60% wierzących jest przekonanych, że Święta Wielkanocne straciły sens na rzecz święconych jajek i zajączków. Tylko 67% amerykańskiej populacji wierzy w istnienie niebios i piekła. W Boga wierzy: we Francji i Szwecji 18% populacji, w Niemczech 31% populacji, we Włoszech 53% populacji, w Irlandii 63% populacji oraz w USA 68% populacji.

Istnieją co najmniej trzy podstawowe powody tych kurczących się statystyk, które mają historyczny precedens w narodzie oraz w historii Izraela. Apostoł Paweł pisze: „Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z Pism nadzieję mieli”. (List Do Rzymian 15:4) Jedną z wielu korzyści czytania całego Pisma Świętego jest, że możemy się uczyć z błędów popełnionych przez innych. Studiując historię Izraela, zarejestrowaną na kartach Pisma Świętego możemy łatwo zauważyć, jakie były duchowe wskaźniki upadku moralnego w krytycznych momentach historii tego narodu. Tę wiedzę i te wnioski możemy zastosować w zrozumieniu sytuacji Kościoła Chrystusowego w obecnych czasach. Czasach, które zdają się kończyć okres Łaski wyznaczony w proroctwach Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego.

Jeremiasz był ostatnim prorokiem w narodzie Judy przed jego uprowadzeniem do niewoli w Babilonie. Zarejestrował on skargę Boga następująco: „Czy jakiś naród zmienił swoich bogów? A ci przecież wcale nie są bogami? Jednak mój lud zamienił swoją Chwałę na coś, co nie może pomóc. Niebo, niechaj cię na to ogarnie osłupienie, groza i wielkie drżenie – wyrocznia Pana – bo podwójne zło popełnił mój naród: opuścili Mnie, Źródło Żywej Wody, żeby wykopać sobie cysterny. Cysterny popękane, które nie mogą zatrzymać wody”. (Ks. Jeremiasza 2:11-13) W tym niewielkim cytacie mamy główną myśl, że do życia potrzebujemy zdrową wodę codziennie. Boże prawdy, przewodnictwo oraz kierowanie narodem jest tą Żywą Wodą, której potrzebuje w szerszej perspektywie każdy naród, a w najmniejszej perspektywie, każda indywidualna osoba. W przeciwieństwie cysterny zbierają wodę deszczową , która po upływie pewnego czasu staje się niezdatna do picia ze względu na rozmnażające się w niej mikroorganizmy. Tragedią Izraela jest, że naród zmienił to, co było umożliwione i dostarczone przez Boga na wysiłki ludzkie. Zauważmy, jest jedno Źródło Żywej Wody gwarantowanej przez Boga oraz wiele cystern, które nie mogą utrzymać wody.

W realiach dzisiejszego świata wspomniane wyżej trzy powody apostazji (odstępstwa) w kościele są więc następujące:

1. Popękane Cysterny,

2. Sojusze Słabości oraz

3. Owce Bez Pasterzy.

Przykładem jednej pękającej cysterny może być materialistyczna nauka Darwina. Bezpośrednią przyczyną jego chybionej teorii był zgon jego córki, Anny w wieku 10 lat. To był jeden z powodów, dlaczego w jego sercu została wzbudzona nienawiść do Boga. Darwin uważał, iż chrześcijaństwo to przeklęta doktryna oraz kodeks religijny jest bezsensowny. Napisał „Trudno mi sobie rzeczywiście wyobrazić, jak ktokolwiek mógłby chcieć, by chrześcijaństwo było prawdziwe; bo jeśli tak, to zwykły język tekstu wydaje się pokazywać, iż ludzie, którzy nie wierzą – a do tych zaliczałbym mojego Ojca, Brata i prawie wszystkich moich najlepszych przyjaciół, będą przez wieki karani. A to jest przeklęta doktryna. […] Nie wiem, ile wytworzyliśmy niedorzecznych kodeksów postępowania i bezsensownych wierzeń religijnych; nie wiem też, jakim sposobem wryły się tak głęboko we wszystkich krajach świata w umysł człowieka; warto jednak zaznaczyć, że wierzenie wpajane w pierwszych latach życia, gdy mózg jest wrażliwy, staje się niemal instynktem; a zasadniczą cechą instynktu jest to, że się go słucha niezależnie od tego, co mówi rozum.” W 1859 r. opublikował swoją pracę: „O powstawaniu gatunków drogą naturalnego doboru”. Później napisał książkę „O pochodzeniu człowieka i doborze w odniesieniu płci” oraz „O wyrażaniu emocji u człowieka i zwierząt”. Jednak na łożu śmierci C. Darwin odrzucił swoje własne teorie ewolucji i wrócił do Chrześcijaństwa, zgodnie z raportem E. Hope, która odwiedziła go w Londynie tuż przed śmiercią.

Nadrzędną filozofią teorii ewolucji Darwina było przeświadczenie o nadrzędności deklaracji nad badaniami, eksploracją. W największym skrócie tego procesu poczynił on kilka podstawowych obserwacji, wyciągnął początkowe wnioski i sformułował deklaracje, ale w kolejnych, późniejszych badaniach nie wyjaśnił, ani naukowo nie udokumentował swoich tez.

Ta filozofia deklaracji jest obecna w świecie nauki dzisiejszych czasów. Jeśli zaczniesz argument przeciwko ewolucji w jakiejkolwiek formie lub udostępnisz dowody bazowane na testach, które zaprzeczałyby (np. cyfrowe informacje zawarte w ludzkim DNA) tej teorii, natychmiastowo zostaniesz publicznie usunięty z szeregów naukowych środowisk z piętnem jakiegoś religijnego wariata. W ten sposób nauka staje się religią raczej niż prawdziwą nauką. Podobnie jest z heliocentrycznym systemem kosmosu. Zostaniesz natychmiastowo wyśmiany za twierdzenie, że słońce i księżyc mogą krążyć wokół płaskiej ziemi. Z drugiej strony, nikt nie potrafi wytłumaczyć, jak to jest możliwe, że z przeciwnego brzegu jeziora Michigan ( w odległości 60 mil, tj. około 100 km.) w dalszym ciągu można widzieć miasto Chicago, którego wieżowce powinny być głęboko pod horyzontem zgodnie z matematycznym równaniem definiującym krzywiznę globu ziemskiego.

Nauka (w szerokim sensie tego słowa) jest tworem ciągle się rozwijającym głównie ze względu na coraz bardziej precyzyjne metody i instrumenty doświadczalne. Jest żenujące oraz ironiczne, że wiele „naukowców” odrzuca wszelkie dowody, które nie potwierdzają, a wręcz zaprzeczają powszechnie powtarzanym oszustwom wynikającym z niemal religijnie i kurczowo zachowywanych, jednak zdemaskowanych i zdyskredytowanych pseudonaukowych teorii. Odrzucają oni niepasujące do ich teorii fakty, które mogłyby zburzyć ich „naukowe” deklaracje. Smithsonian Institute w USA oraz Watykan w Europie konfiskuje natychmiastowo jakiekolwiek szkielety olbrzymów. Z drugiej strony historia walki między Goliatem i Dawidem jest sprowadzana do legendy. Legendą dla nich jest również historia kuszenia Adama i Ewy przez węża, który miał nogi, wbrew archeologicznemu znalezisku szkieletu węża, który takie nogi posiadał.

Jaki jest cel oraz rezultat tych wszystkich naukowych oszustw popularyzowanych każdej następnej generacji od wczesnych lat szkolnych? Głównym celem jest usiłowanie zabicia; zniszczenia jakiejkolwiek przesłanki, że prawdziwy Bóg-Stworzyciel tego świata rzeczywiście istnieje. Należy zauważyć, że kościół skłania się w kierunku zdyskredytowanych teorii pseudonaukowych.

Drugą popękaną cysterną przenikającą kościoły jest moralna i psychiczna nauka Z. Freuda. Jako ateista żyjący na przełomie 19-20 wieku dał światu lub inaczej stworzył możliwość ucieczki od grzechu. Poprzez deklarację, że wszyscy jesteśmy ofiarami naszego wychowania, nie musimy już mieć poczucia odpowiedzialności. Z tego powodu zauważamy wpływ na indywidualnych członków kościoła wyrażający się w zniszczeniu idei Boga jako Sędzi każdej indywidualnej osoby oraz narodów i – w najszerszym znaczeniu – Sędzi całego świata. Tak więc idea ewolucji zabija Boga-Stwórcę, natomiast świecka psychologia zabija Boga-Sędzię. Z przykrością należy zauważyć, że chrześcijański kościół jest jednym z głównych promotorów/organizatorów integrowania świeckiej psychologii w sprawy dotyczące duszy człowieka.

Trzecią popękaną cysterną jest idea, która powstała w Niemczech na przełomie 19-20 stulecia i której jednym z głównych liderów był J.G. Eichhorn. Filozofia Wyższego Krytycyzmu Biblii oparta jest na idei, że prawda jest czymś, co komitet może ustanowić w umyśle/intelekcie człowieka. To stworzyło światu i kościołowi podstawy duchowego zwątpienia. Jest to podstawą poczucia braku rozeznania, wnikliwości i roztropności. Ponieważ nie mamy wystarczającego rozeznania, nie wiemy już więc, czym jest prawda. W ten sposób filozofia wyższej krytyki Pisma Świętego promuje krytykę zdrowego rozsądku i w konsekwencji podważa zaufanie, jakie indywidualne osoby miałyby do pierwotnego tekstu biblijnego.

Przedstawione wyżej trzy cysterny śmiercionośnych nauk i przekonań są obrazem duchowych wskaźników upadku moralnego w krytycznych momentach historii współczesnego kościoła. Te wnioski możemy zastosować w zrozumieniu sytuacji Kościoła Chrystusowego w obecnych czasach. Czasach, które zdają się kończyć okres Łaski wyznaczony w proroctwach Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego.

Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga i upewnić się, że jesteś zapisany w Księdze Żywota. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz, cytuję: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: [Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”.         

Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana-Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół – ciebie i mnie. Miłujący Bóg ma również powód, by porwać kościół: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s