30 Sekund Do Dwunastej (223) „Apostazja – 1”

Nikt obecnie nie przeczy faktom, które wskazują, że żyjemy w Czasach Ostatecznych. Z drugiej strony prawie wszyscy usiłują rozpoznać i zdefiniować krytyczne znaki tych czasów. Jednym z nich jest odrodzenie narodu i państwa Izraela (w 1948 r.). Jest to jeden z głównych znaków, że Czasy Ostateczne nadeszły oraz jest to wymagany warunek wypełnienia wielu proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego. Innym znakiem jest dołączenie Jerozolimy (1967 r.) oraz ustanowienie jej jako stolicy Izraela (2019 r.).

W innej perspektywie takim znakiem jest również totalny Upadek Zdrowego Rozsądku na świecie, a w szczególności przepowiedziane na kartach Pisma Świętego Odstępstwo Kościoła. Wiele ludzi zastanawia się, który ze znaków Czasów Ostatecznych jest najczęściej wspominany w Piśmie Świętym? Spośród dostępnych do nabycia książek dotyczących Czasów Ostatecznych ktoś może wnioskować, że Biblia głównie mówi o Globalnych Kataklizmach, zgodnie z proroctwami Jezusa zarejestrowanymi w 24 rozdziale Ew. Mateusza. Inni przypuszczają, że głównym znakiem Czasów Ostatecznych jest przepowiedziane i obecnie oczekiwane przez globalistów i liberałów całego świata powstanie jednego Globalnego Super Mocarstwa. Niektórzy twierdzą, że Pismo Święte najczęściej mówi o indywidualnej osobie Antychrysta, którego tożsamość wiele usiłuje zidentyfikować. Inni wskazują na specyficzny Znak Bestii. Niektórzy wskazują na proroctwa dotyczące Inwazji Magoga na Izrael zarejestrowane w rozdziałach 38-39 Księgi Ezechiela, która jest obecnie przygotowywana pod przewodnictwem Rosji, Turcji i Iranu, i która jest tylko kwestią czasu. Jednak najbardziej niezauważalnym znakiem Czasów Ostatecznych jest oszustwo i apostazja kościoła. W prywatnej rozmowie z Apostołami Jezus powiedział: „Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą, a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu”. (Ew. Mateusza 24:11-12) Apostoł Paweł wyjaśnia ten stan świata następująco: „[Boży] Duch otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku zwodniczym duchom i ku naukom demonów, uwiedzeni obłudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występku”. (1 List Do Tymoteusza 4:1-2) W innym liście Apostoł Paweł pisze: „Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie] dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub Tym, co odbiera cześć tak, że zasiądzie w Świątyni Boga, podając się za Boga”. (2 List Do Tesaloniczan 2:3) W ten sposób mamy przed sobą cały scenariusz, cały zarys Czasów Ostatecznych włącznie do Starotestamentowego proroctwa: „I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień. W połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w Świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia”. (Ks. Daniela 9:27) Zauważmy, te wszystkie fakty są poprzedzone upadkiem wiary, ogólnym odstępstwem (gr. Αποστασία, pol. Apostazja). Apostazja kościoła jest więc zwiastunem Czasów Ostatecznych.

W Ew. Łukasza mamy zarejestrowane retoryczne słowa Chrystusa: „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Ew. Łukasza 18:8) Jedyną właściwą odpowiedzią w dzisiejszych czasach jest: niewiele, lub w ogóle nie…

Bible Reading Percentage        Czytanie Pisma Świętego W Zależności Od Denominacji

W Anglii, w 1970 r. 13.3% ogólnej populacji uczęszczało do kościoła, w 1980 r. 11.1%, w 1990 r. 9.4%, w 2000 r. 7.2%, w 2010 r. 5.3%, a w 2014 r. zaledwie 1.5%. Te statystyki są oparte na danych dotyczących Protestantów, jak i Katolików. W USA w 2002 r. tylko 6% kościołów wzrastało liczebnie. Podobne statystyki istnieją we Francji, Niemczech, Austrii, Belgii, na Węgrzech, Szwecji, Finlandii, Estonii i Łotwy, gdzie uczestnictwo w kościołach jest poniżej 10 % ogólnej populacji kraju. W Hiszpanii, Irlandii, Włochach, Polsce te statystyki wahają się od 15 do niewiele ponad 30% ogólnej populacji kraju. Innym faktem jest, że na przestrzeni ostatnich kilku dekad populacja uczestników kościołów drastycznie się starzeje, co oznacza, że spadek uczestnictwa w kościołach notowany jest głównie wśród młodszej generacji. Wśród wierzących zachodzą drastyczne zmiany. W USA zaledwie 19% wierzących czyta Pismo Święte codziennie, wśród młodzieży (13-17 lat) jest to zaledwie 3% zgodnie z raportem z maja 2016 r. Podczas gdy 21-65% Protestantów i czyta Pismo Święte przynajmniej raz w tygodniu, to poniżej 4% członków Kościoła Rzymsko-Katolickiego czy ta Pismo Święte przynajmniej raz w tygodniu.

Bezpośrednią konsekwencją takiego stanu jest, że zaledwie 25% wierzących wierzy w dosłowne zmartwychwstanie Chrystusa. Ponad 60% wierzących jest przekonanych, że Święta Wielkanocne straciły sens na rzecz święconych jajek i zajączków. Tylko 67% amerykańskiej populacji wierzy w istnienie niebios i piekła. W Boga wierzy: we Francji i Szwecji 18% populacji, w Niemczech 31% populacji, we Włoszech 53% populacji, w Irlandii 63% populacji oraz w USA 68% populacji.

Istnieją co najmniej trzy podstawowe powody tych kurczących się statystyk, które mają historyczny precedens w narodzie oraz w historii Izraela. Apostoł Paweł pisze: „Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z Pism nadzieję mieli”. (List Do Rzymian 15:4) Jedną z wielu korzyści czytania całego Pisma Świętego jest, że możemy się uczyć z błędów popełnionych przez innych. Studiując historię Izraela, zarejestrowaną na kartach Pisma Świętego możemy łatwo zauważyć, jakie były duchowe wskaźniki upadku moralnego w krytycznych momentach historii tego narodu. Tę wiedzę i te wnioski możemy zastosować w zrozumieniu sytuacji Kościoła Chrystusowego w obecnych czasach. Czasach, które zdają się kończyć okres Łaski wyznaczony w proroctwach Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego.

Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga i upewnić się, że jesteś zapisany w Księdze Żywota. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz, cytuję: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: [Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”.          

Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:            

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz              

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.                                                            

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana-Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół – ciebie i mnie. Miłujący Bóg ma również powód, by porwać kościół: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s