30 Sekund Do Dwunastej (221) „Kolejność Wydarzeń Czasów Ostatecznych – 6”

W celu zrozumienia, co Pismo Święte mówi o Czasach Ostatecznych, należy usystematyzować kilka podstawowych zagadnień powiązanych z tym okresem:

1. Kolejność najważniejszych wydarzeń Czasów Ostatecznych,

2. Przeznaczenie trzech odrębnych grup ludzkości,

3. Cel i okres trwania Wielkiego Ucisku,

4. Cel pochwycenia/porwania Kościoła,

5. Okoliczności powtórnego przyjścia Jezusa,                    

6. Cel i okres trwania Tysiącletniego Królestwa (Milenium), oraz

7. Wieczność.

Milenium (łac. Millennium) jest okresem tysiąca lat. W odniesieniu do Pisma Świętego termin ten dotyczy 1000-letniego królestwa Jezusa Chrystusa na ziemi. Ten czas znany jest również jako Okres Królestwa. Kościoły: Wschodnio-Ortodoksyjny, Anglikański oraz Katolicki nauczają, że czas od zmartwychwstania Chrystusa do dzisiaj jest tym „symbolicznym” okresem Milenium. Jednak, porównując biblijne opisy dotyczące warunków tego okresu z bieżącą rzeczywistością naszej cywilizacji, natychmiastowo wyciągamy wniosek, że są to błędne nauki.

W czasie Milenium Chrystus będzie obecny na ziemi i będzie rządzić z Jerozolimy. Nie będzie to jakiś uzurpator – „zastępca Chrystusa” (wikar). Będzie to Chrystus, który dosłownie wróci na ziemię. Zgodnie z bieżącymi informacjami mediów całego świata, do dzisiaj nikt nie zaobserwował powrotu Chrystusa na ziemię. W czasie Milenium: „…wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą leżały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na norze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą ani zgubnie działać po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze.” (Ks. Izajasza 11:6-9) Kto w obecnym czasie może wskazać na wilka, panterę i lwa pasących się trawą, albo dziecko bawiące się bezpiecznie ze żmiją? Twierdzenie, że od dwu tysięcy lat żyjemy w okresie „symbolicznego tysiąclecia” świadczy, że tak twierdzący (nauczający) nie tylko nie czyta Pisma Świętego, jest więc ignorantem, ale nawet nie używa zwykłych komórek swego umysłu i stracił nawet zmysł zdrowego rozsądku. I nie ma znaczenia, czy takim osobnikiem jest lokalny ksiądz, biskup (katolicki czy protestancki), papież, czy jakikolwiek inny „autorytet”. Są wreszcie tacy, którzy mylą Milenium z wiecznością. Dla nich mam zagadkę do rozwiązania: o czym świadczy istnienie dwu odrębnych terminów: „tysiąclecie” oraz „wieczność”? Podpowiadam: te odrębne słowa dotyczą odmiennych rzeczywistości; różnych reali. Tysiącletnie Królestwo Chrystusa ma trwać na ziemi przez okres (ziemskich) 1000 lat. Natomiast wieczność z definicji tego słowa ma nieokreślony czas trwania. Nie można powiedzieć, że wieczność trwa. W naszej obecnej rzeczywistości wektor czasu przesuwa się tylko w jednym kierunku. Można spekulować, że w wieczności wektor czasu jest albo zerowy, lub/oraz jest więcej niż jednokierunkowy.

Tysiącletnie Królestwo będzie wypełnieniem obietnic danych przez Boga Abrahamowi, a później Dawidowi. W Ks. Rodzaju 15:18 i 17:8 Bóg obiecuje dać potomstwu Abrahama ziemię od Egiptu do rzeki Eufrat. Do dzisiaj Izrael nigdy nie posiadał tak wielkiego obszaru. Stanie się to dopiero w czasie Tysiącletniego Królestwa. Natomiast królowi Dawidowi było obiecane, że jego potomek zasiądzie na jego tronie na wieki. Ta obietnica również nie jest do dzisiaj spełniona. Jest ona wielokrotnie zarejestrowana w tekście Pisma Świętego: 2 Ks. Samuela 7:13 i 16, Psalm 89, Ks. Izajasza 9:7 oraz Ew. Łukasza 11:22-23. Należy zauważyć, że Panowanie Chrystusa zacznie się okresem tysiącletnim na ziemi, po czym będzie on panować w nowej ziemi i nowym niebie ze swojego miasta: Nowej Jerozolimy.

Podczas okresu Tysiącletniego Królestwa ziemia będzie przywrócona do stanu, w jakim znajdowała się w zamierzchłych czasach Edenu. Będzie to oznaczać między innymi przywrócenie pokoju między ludźmi i zwierzętami, odnowienie naturalnego środowiska oraz klimatu. Życie ludzi zostanie wydłużone tak, jak było przed potopem, gdy ludzie żyli 700-900 lat. Nie będzie kataklizmów ani głodu, dzieci będą wzrastać bez strachu, a dorośli będą żyć w pokoju. Ziemia w tym czasie będzie zaludniona przez dwa rodzaje ludzkości. Pierwszym rodzajem będą ludzie (Kościół-Oblubienica Chrystusa), którzy po porwaniu (przed Wielkim Uciskiem) wraz z Chrystusem wrócą na ziemię. Drugim rodzajem będą ludzie, którzy przetrwali Wielki Ucisk. Ci będą w swych naturalnych ciałach. Będą oni ulegać grzechowi w mniejszym stopniu, niż to jest dzisiaj z dwu powodów: Chrystus będzie rządzić narodami ziemi „żelazną ręką” oraz w tym samym czasie Szatan będzie związany i nie będzie mieć wpływu na ludzi, jak to jest dzisiaj. W Jerozolimie będzie odbudowana Świątynia, w której będą składane ofiary na pamiątkę tego, co dla nas uczynił Jezus, w przeciwieństwie do Starotestamentowych ofiar, które wskazywały na to, co miało nastąpić w przyszłości (ofiara Jezusa).

Jezus będzie królować niepodzielnie jako Król i jako Najwyższy Kapłan (zgodnie z Psalmem 2). W czasie Tysiącletniego Królestwa będą się rodzić i wzrastać dzieci. Będą one musiały zdecydować, czy przyjąć przebaczenie od Jezusa. Tak, jak jest w obecnych czasach, jedni Go przyjmą, a inni nie. Po upływie Milenium Szatan zostanie rozwiązany: „A gdy się skończy tysiąc lat, z więzienia swego Szatan zostanie zwolniony. Wyjdzie, by omamić narody…”. (Apokalipsa Jana 20:7-8) Zgromadzi on ogromną grupę przeciwników Jezusa w celu obalenia rządów Króla Królów, Jezusa na ziemi. Będzie to krótka wojna Goga i Magoga. Krótka, ponieważ zstąpi: „…ogień z nieba i ich pochłonie”. (Apokalipsa Jana 20:9)

Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa – ty i ja. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: [Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”                                      

Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:            

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz              

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.                                                        

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana-Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3)

Bóg ma powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s