30 Sekund Do Dwunastej (219) „Kolejność Wydarzeń Czasów Ostatecznych – 5”

W celu zrozumienia, co Pismo Święte mówi o Czasach Ostatecznych, należy usystematyzować kilka podstawowych zagadnień powiązanych z tym okresem:

1. Kolejność najważniejszych wydarzeń Czasów Ostatecznych,

2. Przeznaczenie trzech odrębnych grup ludzkości,

3. Cel i okres trwania Wielkiego Ucisku,

4. Cel pochwycenia/porwania Kościoła,

5. Okoliczności powtórnego przyjścia Jezusa,                                 

6. Cel i okres trwania Tysiącletniego Królestwa (Milenium),

7. Wieczność.

Kilka dni przed aresztowaniem Jezus miał rozmowę z wybranymi czterema uczniami: Piotrem, Andrzejem (bracia) oraz Jakubem i Janem (bracia). Jezus odpowiedział na pytania apostołów o Jego powtórnym przyjściu oraz o Czasach Ostatecznych. Pamiętali oni proroctwo Daniela o okresie siedmiu lat (Ks. Daniela 9:24-27), jednakże nie mogli tego wydarzenia umieścić w czasie, ponieważ Chrystus kilka dni wcześniej wydał wyrok na Świątynię Jerozolimską, mówiąc, że „…kamień nie pozostanie na kamieniu” (Ew. Mateusza 24:2), ponieważ naród izraelski nie rozpoznał Jego pierwszego przyjścia (Ew. Łukasza 19:44).

Rozmowa miała miejsce na Wzgórzu Oliwnym. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń Nowego Testamentu i jest to opisane w trzech ewangeliach: Mateusza 24-25, Marka 13 oraz Łukasza 21. Najbardziej szczegółowy raport tej rozmowy mamy w Ew. Mateusza.

W odpowiedzi na pytania uczniów Jezus włączył kilka informacji geograficznych oraz odnośników czasowych, które jednoznacznie wskazują, o czym On mówił. Jest znamienne, że swoją odpowiedź Jezus zaczyna słowami: „Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł”. (Ew. Mateusza 24:4) W naszych czasach, gdy istnieje ponad 41000 denominacji w religijnym systemie Chrześcijaństwa, jest to bardzo ważne ostrzeżenie. Jezus stwierdził, że wojny i pogłoski o wojnach, głody, trzęsienia ziemi, z każdym rokiem częstsze i silniejsze, fałszywi Mesjasze – to tylko „początek boleści”, które jeszcze nie sygnalizują końca czasów. Tej ostatecznej daty „…nikt nie zna, poza Bogiem-Ojcem”. (Ew. Mateusza 24:36) W dalszym ciągu ludzie oczekują znaków tych wydarzeń:

1. Jednym ze znaków Czasów Ostatecznych będzie nienawiść do Żydów. Od początku ich istnienia; od czasów Abrahama, Izaaka i Jakuba, plemię, a później naród Izraela był i do dzisiaj jest w nienawiści u ludzi. To zjawisko jest obecnie szczególnie jaskrawe w liberalnych kręgach naszej cywilizacji na całym świecie.

2. Innym znakiem wskazującym na rychły powrót Chrystusa jest stwierdzenie, że wtedy: „…ewangelia będzie głoszona wszystkim narodom i wtedy nastąpi koniec”. (Ew. Mateusza 24:14) W żadnym z poprzednich wieków nie było możliwe głoszenie ewangelii wszystkim narodom. Dzisiaj, gdy wśród około 8 miliardowej populacji świata istnieje ponad 7 miliardów przenośnych telefonów, gdy programy tłumaczą natychmiastowo na jakikolwiek język słowo mówione i pisane, te prorocze słowa Chrystusa są rzeczywistością.

3. Zgodnie z proroczymi słowami Chrystusa Druga Świątynia Jerozolimska została zburzona w 70 r. naszej ery. Izrael został rozproszony w 135 r. naszej ery i odrodzony w 1948 r. Odrodzenie Izraela jest podstawą odbudowy Świątyni Jerozolimskiej, ku czemu Żydzi są od lat przygotowani. Aktualna budowa może trwać zaledwie kilka miesięcy. I to jest wstępny warunek wypełnienia się słów Jezusa: „Gdy więc ujrzycie ‘ohydę spustoszenia’, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie – wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. […] A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie, albo w szabat”. (Ew. Mateusza 15-16 i 20) To proroctwo nie jest jeszcze spełnione. Jest oczywiste dla nas, że te słowa nie są skierowane do Kościoła, ale do Izraelitów. Pod prawem Mojżesza Żydom nie wolno podróżować więcej niż 1000 kroków w dniu szabatu. Dlatego ostrzeżenie, żeby ucieczka nie wypadła w szabat, jednoznacznie wskazuje, że chodzi tu o naród Wybrany, Izrael. Dlaczego naród ma uciekać? Ponieważ: „Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nigdy nie będzie. Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony”. (Ew. Mateusza 24:21-22) Ten Wielki Ucisk będzie znakiem, a zarazem karą dla Izraela, który będzie musiał przez to przejść tak, jak tysiące lat wcześniej Noe musiał przejść przez potop. Populacja całego świata będzie wiedzieć, kiedy zakończy się siedmioletni Wielki Ucisk. Jezus powiedział: „Zaraz też, po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie wyda swego blasku. Gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte”. (Ew. Mateusza 24:29)

Następnym będzie wydarzenie, którego wiele ludzi obawiało się przez całe wieki. Ewangelista Mateusz rejestruje słowa Chrystusa: „Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi. Ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą”. (Ew. Mateusza 24:30) To jest moment Powtórnego Przyjścia Chrystusa na ziemię. Jest to w dniu i o godzinie, której nikt nie zna, poza Bogiem-Ojcem. (Zob. Ew. Mateusza 24:36) Jest to bardzo interesujący szczegół, że wyrażenie: „w dniu i o godzinie” jest użyte przez Jezusa ekskluzywnie w odniesieniu do Jego powtórnego przyjścia. Ponieważ jest to nieznany, niemożliwy do obliczenia moment teolodzy sugerują, że może to nastąpić podczas Święta Trąb. Święto Trąb zależy od faz księżyca i następuje w dniu nowiu. Komplikującym czynnikiem jest, że w momencie zakończenia Wielkiego Ucisku „…księżyc nie wyda swego blasku”. Nie będzie więc żadnej możliwości określenia momentu (godziny) Powtórnego Przyjścia Chrystusa.

„Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego”. (Ew. Mateusza 24:37) W czasach Noego populacja świata (około 8 miliardów, zgodnie z najnowszymi badaniami naukowców) dzieliła się na trzy grupy:

1. Wszyscy (8 miliardów), którzy byli skorumpowani do tego stopnia, że mieli zmienione DNA oraz: „…wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że ich usposobienie jest bez ustanku złe”. (Ks. Genesis 6:5) Ci zginęli w Potopie.

2. Rodzina Noego (8 osób). Jedynie ta grupa przetrwała Potop na ziemi.

3. Enoch. Ten człowiek został żywcem wzięty do Boga przed Potopem.

W czasie Powtórnego Przyjścia Chrystusa będą również trzy grupy ludzi:

1. Wszyscy, którzy odrzucają Chrystusa i Jego zbawienie, nawet jeśli są bardzo religijni, zginą na wieczność podczas Sądu Ostatecznego.

2. Izrael przejdzie przez Wielki Ucisk, jak Noe.

3. Kościół będzie porwany z ziemi przed Wielkim Uciskiem, jak Enoch.

Jest bardzo ciekawe powiązanie Staro Testamentowej postaci Enocha z Nowo Testamentowym Kościołem Chrystusa. Imię Enoch oznacza „uczyć, nauczać”. Jednym z głównych zadań Kościoła jest „nauczanie”. Zgodnie z tradycjami religii żydowskiej Enoch urodził się w 6 dniu miesiąca Sivan. W hebrajskim kalendarzu ten sam dzień (6 Sivan) był dniem święta Zesłania Ducha Świętego – narodzin Kościoła. Enoch jest pojedynczą osobą – jedno ciało.

Apostoł Paweł wyjaśnia te zależności: „Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne [członki]. Jeśliby noga powiedziała: «Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała» – czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśliby ucho powiedziało: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała – czyż nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Lecz Bóg, tak jak chciał, stworzył [różne] członki umieszczając każdy z nich w ciele. Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem zaś wprawdzie liczne są członki, ale jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce: «Nie jesteś mi potrzebna», albo głowa nogom: «Nie potrzebuję was». Raczej nawet niezbędne są dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze; a te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto szczególnie się troszczymy o przyzwoitość wstydliwych członków ciała, a te, które nie należą do wstydliwych, tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci, by nie było rozdwojenia w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie, gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współweselą się wszystkie członki. Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami”. (1 List Do Koryntian 12:12-27)

Nadchodzi dzień, w którym specyficzne pokolenie ucieknie przed śmiercią. Za życia zostanie „porwane” zgodnie z tekstem 1Listu Do Tesaloniczan 4:13-18 i 5:1-11. Pokolenie, które pozostanie na ziemi, będzie poddane nieludzkiej tyranii światowego rządu, światowej dyktatury zgodnie z proroctwami w Apokalipsy Jana 13:1-18.

Światowa scena jest przygotowana oraz aktorzy zajmują swe pozycje, aby odegrać ostatni akt historii ludzkości na ziemi. Akt, który poprzedza Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa. Jest bardzo możliwe, że właśnie my jesteśmy tym Ostatnim Pokoleniem, które było wybrane, abyśmy: „…mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21: 36) Dlatego, jeśli ktokolwiek z nas lub z naszych bliskich czy znajomych nie jest gotowy jak oblubienica oczekująca swego oblubieńca, wiedzmy, że czas jest krótki. „Przybliżmy się do Boga, a On przybliży się do nas”. (List Do Jakuba 4:8)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s