30 Sekund Do Dwunastej (214) „Żydzi I Mesjasz”

Wiele ludzi zna następujący biblijny cytat: „Słońce zmieni się w ciemność, a księżyc w krew, gdy przyjdzie dzień Pański, dzień wielki i straszny”. (Ks. Joela 3:4)

Jest powszechnie wiadomo, że Chrześcijanie, a zwłaszcza Żydzi oczekiwali niezwykłych wydarzeń w związku z siedmioletnim okresem „Szmita” oraz Rokiem Szmita, który zakończył się w połowie września 2015 roku. Ortodoksyjni Żydzi, którzy nie rozpoznali i nie przyjęli Chrystusa, do dzisiaj oczekują Mesjasza. Dla wierzących w Chrystusa jako Mesjasza jest otwarte pytanie, czy w najbliższym czasie nie może nastąpić wydarzenie, o którym Chrystus powiedział swoim uczniom, gdy odchodził do Boga-Ojca Świętego po swym zmartwychwstaniu: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Jezus Chrystus może przyjść po swój kościół w każdej chwili. Bazując na podstawie Pisma Świętego Chrześcijanie wiedzą, że nadchodzi również Wielki Ucisk; cytuję z Biblii Tysiąclecia: „Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie”. (Ew. Mateusza 24:21) Jezus powiedział: „Mówię wam teraz co się zdarzy, zanim to [wszystko] się wydarzy, abyście wierzyli, gdy to się stanie…”. (Ew. Jana 13:19)

Niektórzy Chrześcijanie wierzą, że Chrystus przyjdzie po swój kościół przed Wielkim Uciskiem, inni sugerują, że to się wydarzy w połowie 7-letniego okresu Wielkiego Ucisku, są również tacy, którzy wierzą, Że Chrystus przyjdzie po swój kościół po upływie Wielkiego Ucisku. Są wreszcie tacy, którzy twierdzą, że święci zostali wzbudzeni podczas śmierci Chrystusa na krzyżu 2000 lat temu, i nie ma co sobie zawracać głowy przepowiedniami o Wielkim Ucisku Czasów Ostatecznych.

Wierzący w przyjście Chrystusa przed Wielkim Uciskiem oczekują momentu wezwania oraz dosłownego porwania: „…w mgnieniu oka…”. Chrześcijanie, którzy spodziewają się przyjścia w połowie lub po zakończeniu okresu Wielkiego Ucisku, oczekują raczej ujawnienia Antychrysta oraz tzw. Fałszywego Proroka, aniżeli przyjścia Chrystusa. Nawet Muzułmanie oczekują niezwykłych wydarzeń w najbliższym czasie. Z tekstu pisma Świętego Chrześcijanie wiedzą, że Antychryst będzie światowym liderem przez siedem lat podczas Wielkiego Ucisku. Muzułmanie oczekują swojego „imama”, o którym muzułmańskie przepowiednie mówią, że zaprowadzi na świecie pokój właśnie na siedem lat. Przypadek? Zbieg okoliczności?

W jednym ze swoich przemówień rabin Mendel Kessin wskazał na powiązania zjawiska krwawych księżyców w czasie religijnych świąt żydowskich z aktualną historią Izraela. Jest wiadomo, że zaćmienia księżyca następują co 12-18 miesięcy i są one naturalne i powszechne. Znacznie rzadziej następują przypadki krwawego księżyca zamiast normalnego zaćmienia. Jeszcze rzadziej w historii świata następują poczwórne krwawe księżyce następujące dokładnie co 6 miesięcy. Ekstremalnie rzadkim wydarzeniem jest układ czterech krwawych księżyców następujących dokładnie podczas głównych świąt narodu żydowskiego. W czasie ostatnich 500 lat wydarzyło się to zaledwie 3 razy, tj. w 1492, 1948 oraz 1967 r.

Z historii wiemy, że ponad 200000 Żydów zostało wyrzuconych z Hiszpanii przez króla Ferdynanda i królową Izabelę. Kolumb, który był Żydem, odkrył Amerykę w 1492 r. Ameryka stała się miejscem schronienia dla Żydów prześladowanych w Europie. W 1948 r. powstało Państwo Izrael, a w 1967 r. Jerozolima została przyłączona i później stała się stolicą Izraela. Należy zauważyć, że następnym razem 4 Krwawe Księżyce podczas tych samych świąt żydowskich (Namiotów) nastąpią za 500 lat. To jeszcze jeden wskaźnik, że przepowiedziane na kartach pisma Świętego wydarzenia Czasów Ostatecznych mogą się spełniać na naszych oczach.

Dodatkowym szczegółem jest, że krwawe księżyce następują w końcowym, 7 oraz 49 letnim cyklu Szmita. Jest to ważne spostrzeżenie, ponieważ według zbioru najważniejszych żydowskich ksiąg religijnych zwanego Talmud, Mesjasz ma przyjść w roku następującym po upływie Roku Szmita. Ostatni Rok Szmita zakończył się w dniu 13 września 2015 r. Rabin Kessin stwierdził: „…za każdym razem, gdy następuje układ 4 krwawych księżyców w czasie świąt Wyjścia oraz Namiotów, następuje również mesjanistyczny postęp”. W wywiadzie izraelskiego wydawnictwa ‘Breaking Israel News’ rabin Kessing powiedział: „Rozpoczęliśmy odliczanie do czasu Mesjasza. Aż trudno uwierzyć, że w oparciu na bieżące wydarzenia oraz w oparciu na proroctwa takie jak Joela 3:4 coś niezwykłego powstaje. Jest to fascynujące”. Minęły 4 lata od czasu przepowiedni rabina. Jest to 4 lata bliżej do oczekiwanego przyjścia Jezusa na ziemię.                    

Z punktu widzenia istniejących technologii: broń jądrowa, biologiczna, chemiczna i laserowa, manipulacja materią za pomocą Hadronowego Zderzacza Cząstek, manipulacja klimatu oraz ludzkiego DNA, włącznie z mieszaniem i tworzeniem nowych gatunków zwierzęco-ludzkich, eksperymenty z grawitacją, holografią na skalę całego globu ziemskiego i wiele innych, ludzkość dojrzała do stanu, w którym coraz bardziej naturalnym zdaje się dążenie do przepowiedzianego w proroctwach Pisma Świętego Wielkiego Ucisku, który będzie prekursorem Nowego Porządku Świata.

Jezus powiedział: „Mówię wam teraz co się zdarzy, zanim to [wszystko] się wydarzy, abyście wierzyli, gdy to się stanie…”. (Ew. Jana 13:19) Gdy to wszystko zaczniemy postrzegać, wtedy należy podnieść głowy, ponieważ „…nasze wybawienie jest blisko”. Muszą to być bardzo ważne słowa, ponieważ są one zapisane nie w jednej, ale w trzech ewangeliach: w Ew. Mateusza 24:33, w Ew. Marka 13:29 oraz w Ew. Łukasza 21:31.

W świetle powyższych faktów jedynym logicznym wnioskiem jest, że Bóg przygotowuje kościół – oblubienicę dla swojego Syna – Oblubieńca. To największe w historii ludzkości wesele przyjdzie w czasie podobnie jak w tradycji Izraelskiego wesela, tj., gdy nikt się tego nie spodziewa: „…jak złodziej w nocy…”. To Porwanie Kościoła jest nadzieją wielu Chrześcijan. W każdej denominacji, wśród Protestantów, Katolików, Kościoła Ortodoksyjnego czy Koptyjskiego Bóg-Ojciec Święty ma swych świętych i niekoniecznie są nimi duchowni, księża, czy telewizyjni ewangeliści.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz, cytuję: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 orz 20:7). Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa – ty i ja. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego w 1 Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: [Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”         

Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Trzy główne myśli Pisma Świętego można wyrazić słowami:

1. człowiek jest oddzielony od Boga,

2. sam Bóg przygotował i wykonał rozwiązanie tej tragicznej sytuacji przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa oraz

3. człowiek ma do wyboru życie w Chrystusie lub śmierć przez odrzucenie Jego zbawienia

– te wszystkie fakty mają konsekwencje. Jest to niezmiernie ważne; problem oddzielenia człowieka od Boga został rozwiązany nie przez człowieka. Został rozwiązany przez Boga! Jest to wyjątkowa idea, ponieważ w żadnym innym systemie religii świata nie jest znana. Co więcej, kości liderów wszystkich religii świata od Buddyzmu do Islamu spoczywają w ich grobach. Jedyny pusty grób jest to grób Chrystusa.

W naszym obecnym stanie; w stanie grzechu ciągle oddzielającego nas od naszego Stwórcy, kochającego Boga-Ojca:

1. Najpierw musimy zauważyć, że mamy problem, grzech. List do Rzymian 3:23 brzmi: „…wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej.” W innym cytacie czytamy: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List do Rzymian 6:23). Nie tylko fizyczna, ale wieczna, duchowa śmierć! Oddzielenie od Boga w wieczności w przeciwieństwie do Bożej łaski!

2. Następnym jest krok wiary w słowa Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał MA [powtarzam] MA żywot wieczny i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do żywota” (Ew. Jana 5:24). Jezus był ukrzyżowany z dwu łotrami, bandytami. Jeden z nich ze swego krzyża urągał Chrystusowi. I zginął na krzyżu oraz zginął na wieczność. Drugi z nich dostąpił zbawienia w tak krytycznym momencie swego życia pomimo, że wisząc na krzyżu obok Chrystusa, już nie miał czasu na „poprawienie” swojego losu np. przez uczynki. Jego sytuacja wyraźnie obrazuje Bożą Łaskę, która w każdej chwili jest osiągalna przez każdego, kto jak łotr na krzyżu – zawoła: „Wspomnij na mnie, Panie…”. I tu jest punkt decyzji dla każdego człowieka; albo wierzymy Jezusowi, albo nie.

Konsekwencje decyzji ujawniają się nie tylko w obecnym życiu, ale pozostają na wieczność. Zauważmy, na minuty przed śmiercią Chrystus temu łotrowi nie powiedział, np.: „Musisz odpokutować w czyśćcu np. 1500 lat, a potem zobaczymy”. Chrystus mu powiedział: „Jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju”. Rozmowa ta jest zarejestrowana w Ew. Łukasza 23:40-43. Jeśli Jezus gwarantował łotrowi na krzyżu raj natychmiastowo, to czy tobie będzie stwarzać utrudnienia w przyjęciu zbawienia, gdy o to poprosisz? Absolutnie nie. Zbawienie jest możliwe w każdej chwili temu, kto o nie poprosi z wiarą.

3. Następnie, w Liście do Rzymian 10:9 czytamy: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych otrzymasz zbawienie”. Jest to tak proste, jak wypowiedzenie z wiarą swego serca twej decyzji życiowej: „Jezu przyjmuję Ciebie do mojego życia i od tego momentu chcę być Twoim dzieckiem i żyć według Twej woli”.                                     

4. Ostatnia część drogi do zbawienia według Listu do Rzymian dotyczy tego, co wynika ze zbawienia. List do Rzymian 5:1 ma wspaniałe przesłanie: „Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa”. Przez Jezusa Chrystusa możemy przeżywać z Bogiem relację pełną pokoju. List do Rzymian 8:1 naucza nas: „Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia”. Dzięki śmierci Jezusa za nas nigdy nie będziemy ukarani za nasze grzechy, włącznie z tymi, które zdarzą się nam w przyszłości. W końcu, w Liście do Rzymian 8:38-39 zawarta jest obietnica dotycząca przyszłości: „I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekujemy przyjścia Króla-Królów i Pana-Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3)

Jezus Chrystus JEST BOGIEM i na pewno wie, co mówi niezależnie od teologii powstających w ostatnich kilku stuleciach. Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół – ciebie i mnie. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym nikt z wierzących nie musi przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W obecnych czasach, w Czasach Ostatecznych jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan. Może się to stać również twoją nadzieją. Jak się upewnić, że twoja nadzieja nie jest tylko pobożnym życzeniem? Jest to tak proste, że nawet dzieci są w stanie to zrozumieć i przyjąć.

One thought on “30 Sekund Do Dwunastej (214) „Żydzi I Mesjasz”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s