30 Sekund Do Dwunastej (207) “Ostatnie Słowo”

Dla wielu ludzi jest obecnie szokiem, inni wkrótce będą w głębokim szoku, gdy dla wszystkich stanie się oczywiste, że Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba będzie mieć ostatnie słowo z powodu naszej wypaczonej rzeczywistości. Słowa mają wartość, mają znaczenie.

Jest oczywiste dla wielu obserwatorów, że obecne przepychanki między Iranem a USA prowadzą w specyficznym kierunku. Amerykański dron szpiegowski został strącony, brytyjski tankowiec został zatrzymany przez irańskie siły zbrojne w cieśninie Hormuz.

Wewnątrz USA brygada (ang. „squad”) 4 ekstremistek, komunistek oraz muzułmanek reprezentujących  w Kongresie USA brutalnie atakuje wszystko, co amerykańskie, a zwłaszcza atakuje Prezydenta USA. Otwarcie mówią, że ich celem jest  być ciągłym nocnym koszmarem dla Prezydenta D. Trumpa. W wydawnictwie Washington Examiner z dnia 20 lipca 2019 r. dowiadujemy się, że 91% amerykańskich Demokratów spodziewa się wkrótce przemocy wewnątrz kraju z powodu podżegania przez krańcowych liberalnych ekstremistów. Amerykańscy ekstremiści usiłują doprowadzić do anarchii w USA z powodów politycznych. Nie ma dla nich żadnych świętości, nie mają żadnych hamulców. Dotyczy to zarówno skorumpowanych mediów informacyjnych, liberalnych urzędników na najwyższych szczeblach politycznej drabiny, jak i polityków. Podczas gdy Prezydentowi USA, D. Trumpowi zarzuca się rasizm co kilka minut, faktem jest, że najbardziej skorumpowani demokratyczni politycy są rasistami. Liberalna reprezentantka Kalifornii, N. Pelosi jest potwornie oburzona na Prezydenta D. Trumpa za sugestię, że wyśle każdą ilość nielegalnych imigrantów do miasteczka, w którym mieszka. Jeśli Demokraci i Liberale tak troszczą się (werbalnie) o nielegalnych imigrantów i chcą im dawać bezpłatne socjalne świadczenia, które nie są dostępne przeciętnemu obywatelowi USA, to niech sobie ich wezmą do swoich miast i powiatów, w których mieszkają, powiedział Prezydent USA, D. Trump.

Na innej płaszczyźnie obserwujemy wojnę słów między Iranem i Izraelem oraz między Iranem a USA. Ta wojna pogróżek bardzo szybko może przeistoczyć się w aktualne działania militarne. Zgodnie z tekstem proroctw biblijnych, jest to tylko kwestia czasu, gdy to się stanie. Niegodziwcy oraz całe kraje zdając sobie z tego sprawę lub nie zmierzają w kierunku wypełnienia biblijnych proroctw dotyczących Czasów Ostatecznych.

Jednym z dowodów, że żyjemy w Czasach Ostatecznych, jest opis kultury naszego społeczeństwa. Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza: „A wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga. Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy. I od takich stroń. Z takich bowiem są ci, co wślizgują się do domów i przeciągają na swą stronę kobietki obciążone grzechami, powodowane pożądaniami różnego rodzaju, takie, co to zawsze się uczą, a nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy. Jak Jannes i Jambres wystąpili przeciw Mojżeszowi, tak też i ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie o spaczonym umyśle, którzy nie zdali egzaminu z wiary. Ale dalszego postępu nie osiągną: bo ich bezmyślność będzie jawna dla wszystkich, jak i tamtych jawna się stała”. (2 List Do Tymoteusza 3:1-9)

Bezmyślność, niepohamowanie, zuchwalstwo, miotanie oszczerstw bez pokrycia w faktach są obecnie jawne wśród amerykańskich liberalnych polityków: N. Pelosi, A. Shiff, J. Nadler, J. Biden, E. Warren, B. Sanders oraz „Squad Of Four”: A. Ocasio-Cortez, R. Tlaib, I. Omar i A. Presley. Są to w istocie – jak Pismo Święte mówi – ludzie o spaczonym umyśle, którzy zdają się zawsze uczyć oraz tym się szczycą, jednak nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy. Nie mogą, ponieważ nie chcą jej poznać. Dopóki Jezus nie przyjdzie po swój kościół, można się tylko modlić o nich, ponieważ jak każda inna osoba, potrzebują zbawienia. Jezus powiedział o Czasach Ostatecznych: „Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą”. (Ew. Łukasza 21:29-33) I to jest wielka różnica, wszelkie przepychanki, wszelkie oszczerstwa przeminą, tak jawne, jak sfabrykowane oszczerstwa zmowy kampanii wyborczej D. Trumpa w 2016 r. z Rosją. Słowa Pisma Świętego zawsze były, są i będą prawdziwe.

W każdej chwili może się wydarzyć coś, co będzie mieć ogólnoświatowe konsekwencje. Coś, co było opisane proroczymi słowami Apostoła Pawła: „…wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie ujdą…”. W tym samym czasie równocześnie może nastąpić porwanie kościoła. Jest znamienne, że Apostoł Paweł mówi: „…nagła zagłada przyjdzie NA NICH”, oraz „…ONI jej [nagłej zagłady] nie unikną”. Implikacja tego tekstu jest następująca: KTOŚ uniknie nagłej zagłady. KTOŚ ocaleje lub ucieknie od nagłej zagłady. Oni nie unikną, natomiast my, wierzący Chrystusowi unikniemy tej nagłej zagłady. W odniesieniu do porwania kościoła Apostoł Paweł wyjaśnia: „A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli [umarli], gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej (trąba Boża jest dla kościoła, natomiast trąba anielska jest dla Izraela) zstąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem i my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy”. (1 L. Do Tesaloniczan 4:15-18) Jest to jeden z powodów, dlaczego porwanie kościoła musi nastąpić przed 7-letnim Wielkim Uciskiem. Czyż Ap. Paweł mógł wypowiedzieć słowa: „…Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy” i kontynuować: „…jedna trzecia populacji będzie zniszczona, zginiecie w nuklearnym ataku, z powodu głodu, zamarzniecie w swoich łóżkach, gdy wam odetną energię gazową i elektryczną. Gdy Bóg zacznie sądzić ziemię niezwykłymi wydarzeniami i katastrofami – pocieszajcie się tymi słowy;  przejdziecie przez wielki ucisk – pocieszajcie się tymi słowy?” Jak ta tragiczna rzeczywistość pasuje do słów: „…przeto [dlatego] pocieszajcie się tymi słowy”?

Coraz więcej wierzących Chrystusowi jest pocieszonych, wspartych oraz zdopingowanych ideą, że będą mogli uniknąć tragicznych wydarzeń Wielkiego Ucisku przez porwanie kościoła, które musi nastąpić przed wypełnieniem się tych tragicznych dla świata proroctw. Otwarte jest pytanie: czy jesteś osobiście gotowy na ten moment, który może nastąpić w każdej chwili? Chrystus może przyjść po swój kościół w każdej chwili.

W dziejach Apostolskich czytamy, że nie istnieje żadne inne imię, które zbawia człowieka poza imieniem Jezus. My wierzymy, że powtórne przyjście Chrystusa jest zasadniczym, podstawowym oraz najwyższej wagi faktem powiązanym z ewangelią Pisma Świętego. Dobrą Nowiną, tj. Ewangelią Pisma Świętego jest, że sam Bóg posłał Syna swego na świat, który urodził się w ciele. Został ukrzyżowany i zmartwychwstał. W tej ofierze zostało przyjęte pojednanie człowieka z Bogiem. To jest w istocie dobra nowina, że nikt nie musi zarabiać na pojednanie z Bogiem. Do nas należy tylko przyjąć ten Boży plan tak, jak dzieci przyjmują urodzinowe prezenty. Jak jest to możliwe? Jest to tak proste, jak: A, B, C…

1. Przede wszystkim musisz przyznać i uznać, że jesteś grzesznikiem. Apostoł Paweł wyjaśnia: „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”. (List do Rzymian 3:23).

2. Następnie musisz uwierzyć. Ten sam Apostoł Paweł pisze: „Sprawiedliwość osiągana przez wiarę tak powiada: ‘słowo [wiary] jest blisko ciebie; na twoich ustach i w sercu twoim. […] Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami – do zbawienia”. (List Do Rzymian 10:9-10) Tutaj uwaga: siły ciemności również wierzą, że istnieje Bóg, ale robią swoje i drżą przed Jego sprawiedliwością. Czym się więc od nich różnimy? Trzecim krokiem w procesie zbawienia.

3. Trzecim krokiem w tym procesie jest wezwanie lub inaczej, zaproszenie – z wdzięcznością – Jezusa do twego życia. Apostoł Paweł jednoznacznie stwierdza: „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. (List do Rzymian 10:13) To jest wszystko, co musisz uczynić, by być gotowym na powtórne przyjście Chrystusa. W ten tak prosty sposób narodziłeś się na nowo.

W swoim liście Apostoł Jan pisze: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się podobnie, jak On jest święty”. (1 List Jana 3:1-3)

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. Kto więc ma się uświęcać? Nie tylko Papież, nie tylko klerycy. Wszyscy, każda indywidualna osoba ma się uświęcać. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem, codziennie.                                                                                                        

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (jedni z bojaźnią, inni z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan, społeczność z Bogiem dzisiaj, na ziemi oraz w wieczności…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s