30 Sekund Do Dwunastej (204) “Spełnione, Nie Spełnione Proroctwa”

Zgodnie z bardzo kontrowersyjnymi wierzeniami naukowców, w obrębie widzialnego wszechświata może istnieć  od 1.2 do 3 X10²³ (120-300 sekstylionów) gwiazd. W tym samym obrębie widzialnego wszechświata istnieje 10⁷⁸ do 10⁸² atomów. Dla naszej dyskusji bardzo ważne będą liczby wskazujące mnożnik „do potęgi”. Liczba „potęgi” 23 reprezentuje 23 zera po 10. Liczba „potęgi” 78 oraz 82 oznacza 78 zer po 10, oraz 82 zera po 10.

Zgodnie z Encyklopedią Biblijnych Proroctw autorstwa J. B. Payne, w Piśmie Świętym istnieje 1817 unikalnych proroctw. W Starym Testamencie jest ich 1239 oraz w Nowym Testamencie jest ich 578. Z 1239 proroctw Starego Testamentu 356 dotyczy bezpośrednio osoby Jezusa Chrystusa. Matematyk P. Stoner obliczył, że wypełnienie tylko 8 proroctw zarejestrowanych w Starym Testamencie przez jednego człowieka można wyrazić cyfrą prawdopodobieństwa 1X10¹⁷ (siedemnaście zer po dziesiątce). Wypełnienie 48 proroctw ma szansę 1 do 10¹⁵⁷ (157 zer po dziesiątce). Innymi słowy, jest to mniejsze prawdopodobieństwo niż totalna ilość atomów DWU widzialnych wszechświatów. Poprzez ekstrapolację można oszacować (nie jestem pewien, że jest to matematycznie poprawne), że wypełnienie wszystkich 356 proroctw można wyrazić liczbą 1:10¹⁵⁰⁰ (minimum 1500 zer po dziesiątce). Oczywistą konkluzją jest, że tylko Bóg (Chrystus) mógł wypełnić w pełni wszystkie proroctwa.

Dwanaście proroctw zarejestrowanych w Starym Testamencie Pisma Świętego dotyczących bezpośrednio osoby Jezusa jest wyliczonych następująco:

1. Mesjasz Urodzi Się W Betlejem. W ósmym wieku przed Chrystusem prorok Micheasz zapisał „Ale ty, Betlejem Efrata, najmniejszy z okręgów Judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności”. (Ks. Micheasza 5:1) Ewangeliści Nowego Testamentu: Mateusz 2:1-6, Łukasz 2:4-5, 7 i 15 oraz Jan 7:42) potwierdzają ten fakt narodzin Mesjasza w Betlejem.

2. Mesjasz Narodzi Się Z Panny. Prorok Izajasz żyjący w Jerozolimie w 8 wieku przed Chrystusem napisał: „…sam Pan da wam znak. Oto panna pocznie i porodzi Syna i nazwie Go imieniem Emmanuel – Bóg Z Nami”. (Ks. Izajasza 7:14) Ewangelista Nowego Testamentu ze szczegółami opisuje poczęcie oraz narodziny Jezusa, które są opisane w Ew. Mateusza 1:20-23.

3. Mesjasz Będzie Prorokiem Jak Mojżesz. W księgach Mojżesza z okresu ponad 1260 lat przed Chrystusem czytamy: „Pan, Bóg twój wzbudzi ci proroka spośród braci twoich podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. ‘Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty i włożę w Jego usta moje słowa. Będzie im mówił wszystko, co rozkażę.’” (5 Ks. Mojżesza – Ks. Powtórzonego Prawa 18:15 i 18) W Nowym Testamencie Pisma Świętego Apostoł Jan potwierdza wypełnienie tego proroctwa (Ew. Jana 7:40-42) oraz w Dziejach Apostolskich 3:20-23 mamy drugie potwierdzenie tego faktu.

4. Mesjasz Będzie Kuszony Przez Szatana. Około 10 wieku przed naszą erą Psalmista napisał: „Nie dosięgnie Cię nic złego i plaga nie zbliży się do Twego namiotu, albowiem aniołom swoim polecił, aby Cię strzegli na wszystkich Twoich drogach. Na rękach Cię nosić będą, byś o kamień nie uraził nogi swojej”. (Psalm 91:10-12) W Nowym Testamencie Ewangelista Mateusz zarejestrował aktualne słowa Kusiciela: „Wtedy wziął Go diabeł do miasta świętego [Jerozolimy] i postawił Go na szczycie świątyni. I rzekł mu: ‘Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano bowiem: Aniołom swoim przykaże o Tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej’”. (Ew. Mateusza 4:5-7, Ew. Marka 1:12-13 oraz Ew. Łukasza 4:1-13)

5. Mesjasz Wjedzie Do Jerozolimy Tryumfalnie. Około 520 r. przed Chrystusem prorok Zachariasz napisał: „Wesel się bardzo, Córko Syjońska! Wykrzykuj, Córko Jerozolimska! Oto twój król przychodzi do ciebie. Sprawiedliwy On i zwycięski. Łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy”. (Ks. Zachariasza 9:9) Ewangeliści Nowego Testamentu potwierdzają to wydarzenie w swoich raportach: Ew. Mateusz 21:8-11, Ew. Łukasz 19:35-37 oraz Ew. Jan 12:12-15.

6: Mesjasz Będzie Odrzucony Przez Własny Naród. Ortodoksyjni Żydzi chcieliby wymazać z oryginalnych rękopisów 53 rozdział Księgi Izajasza. Oryginalne teksty, jak i znalezione w jaskiniach Qumran rękopisy  są identyczne. Około 8 wieków przed Chrystusem prorok Izajasz zapisał: „Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed Nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz – wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego”. (Ks. Izajasza 53:1-3) Ewangelista Jan pisze: „Na świecie był i świat przez Niego powstał, lecz świat Go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi Go nie przyjęli”. (Ew. Jana 1:10-11) W bezpośredniej odpowiedzi na proroctwo Izajasza Apostoł Jan pisze: „A chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie uwierzyli w Niego, aby się wypełniło słowo proroka Izajasza, jakie wypowiedział: ‘Panie, któż uwierzył wieści naszej, a komu objawiło się ramię Pana?’” (Ew. Jana 12:37-38)

7. Mesjasz Będzie Zdradzony Przez Jednego Ze Swoich Bliskich Naśladowców. Psalm 41:10 brzmi: „Nawet przyjaciel mój, któremu zaufałem; który jadł mój chleb, podniósł piętę przeciwko mnie”. Zdrada Judasza jest ogólnie znanym epizodem, który był zarejestrowany przez ewangelistów Nowego Testamentu Pisma Świętego: Mateusza 26:47 i 49-50, Łukasza 22:21-22 i 47 oraz Jana 13:18, 21 i 26.

8. Mesjasz Będzie Zdradzony Za Cenę Niewolnika, 30 Srebrników. Staro Testamentowy prorok Zachariasz pisze: „Wtedy rzekłem do nich; ‘Jeżeli uznacie to za słuszne, dajcie mi należną zapłatę, a jeżeli nie – zaniechajcie!’ I odważyli mi jako zapłatę trzydzieści srebrników. Lecz Pan rzekł do mnie: ‘Wrzuć je do skarbca, tę wysoką cenę!’ Wtedy wziąłem trzydzieści srebrników i rzuciłem je w świątyni do skarbca”. Zgodnie z przekazem Ewangelisty Mateusza (Ew. Mateusza 26:14-16 i 27:3-4), było to co do detalu wykonane przez zdrajcę, Judasza.

9. Będą Drwić i Kpić Z Mesjasza. Psalmista Dawid pisze: „Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie. Wykrzywiają wargi i potrząsają głową: ‘Zaufał Panu, niechże Go ratuje! Niech Goi wybawi, skoro Go miłuje..!’” (Psalm 22:8-9) Ewangelista Mateusz (27:38-40) rejestruje to wydarzenie następująco: „Wraz z Nim ukrzyżowali wówczas dwu złoczyńców; jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. A ci, którzy przechodzili mimo bluźnili mu, kiwali swymi głowami i mówili: ‘Ty, który rozwalasz świątynię i w trzy dni ja odbudowujesz, ratuj siebie samego, jeśli jesteś Synem Bożym i zstąp z krzyża’”.      

10. Mesjasz Zginie Przez Ukrzyżowanie Z Przebitymi Stopami I Rękoma. W czasach panowania króla Dawida wyrok śmierci przez ukrzyżowanie nie był znany. Jednak Psalmista Dawid napisał: „Sfora psów mnie opada, osacza mnie zgraja złoczyńców. Przebodli ręce i nogi moje…”.(Psalm 22:17) Podobnie pisze Staro Testamentowy prorok Zachariasz w 12:10. Te fakty zostały zarejestrowane przez Ewangelistów: Mateusza 27:31-38, Marka 15:24-28, Łukasza 23:33-34 oraz Jana 19:17-24.

11. Mesjasz  Poniesie Śmierć, Jako Ofiarę Za Grzech. Prorok Izajasz pisze: „…Lecz On zraniony jest za nasze występki, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za nas wszystkich. […] On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami”. (Ks. Izajasza 53:4-6 i 12) W Nowym Testamencie wielokrotnie mamy opis tej sytuacji: Ew. Jana 1:29, Dzieje Apostolskie 10:43, Dzieje Apostolskie 13:38-39, 1 List Do Koryntian 15:3-4, List Do Efezjan 1:7, 1 List Piotra 2:24 oraz Apokalipsa Jana 1:5.

12. Mesjasz Zmartwychwstanie. Psalmista Dawid pisze: „Panie! Podniosłeś z otchłani duszę moją. Ożywiłeś mnie pośród tych, którzy schodzą do grobu”. (Psalm 30:4) Wypełnienie tych słów proroctwa zarejestrowane jest z detalami w: Ew. Mateusza 28:5-7, Ew. Marka 16:6-7, Dziejach Apostolskich 2:27-31 oraz w 1 Liście Do Koryntian 15:17 i 20.

W 21 wieku po Chrystusie wiele ludzi zadaje sobie pytanie, ile biblijnych proroctw spełniło się, ile jest jeszcze do wypełnienia i co się wydarzy najpierw w związku z nastaniem Czasów Ostatecznych? Czy  żyjemy w Czasach Ostatecznych? Jak blisko jest do powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię?

1. Narodziny Izraela. Jednym z głównych proroctw dotyczących okresu Czasów Ostatecznych są słowa największego proroka Starego Testamentu, Izajasza, który pisze: „Kto słyszał coś podobnego? Kto widział takie jak te rzeczy? Czyż kraj się rodzi jednego dnia? Czyż naród rodzi się od razu? Bo Syon ledwie zaczął rodzić, a już wydał na świat swe dzieci”. (Ks. Izajasza 66:8) To historyczne wydarzenie nastąpiło dnia 15 maja 1948 r. na mocy 1 przeważającego głosu w ONZ. Żaden inny naród na świecie po podboju, po rozproszeniu nie wrócił do ojczystych ziem jako naród z oryginalnym językiem, kulturą. W istocie, w ciągu prawie 6 tysięcznej historii naszej cywilizacji jest to jedyny naród na świecie, który tego dokonał. Taki fakt jest sam w sobie cudem.

2. Żydzi Powrócą Do Ojczystej Ziemi. W księdze Ezechiela czytamy: „I [Pan] rzekł do mnie: ‘Synu człowieczy, kości te, to cały dom Izraela. Oto mówią oni: ‘Wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza, już po nas’. Dlatego prorokuj i mów do nich: ‘Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój. Wiodę was do kraju Izraela i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego Ducha po to, byście ożyli i powiodę was do kraju waszego i poznacie, że Ja, Pan to powiedziałem i wykonam – wyrocznia Pana Boga’. Wtedy powiedz do nich: Tak mówi Pan, Bóg: ‘Oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli i zbieram ich ze wszystkich stron i prowadzę ich do ich [ojczystego] kraju’”. (Ks. Ezechiela 37:11-14 i 21) Z powodu prześladowania na całym świecie Żydzi do dzisiaj masowo wracają do swego ojczystego kraju. Jest ich obecnie około 7 milionów.

3. Izrael Stanie Się Największym Eksporterem Żywności. Ponad 2750 lat temu prorok Izajasz pisał: „W przyszłości Jakub [Bóg mu dał nowe imię: Izrael] się zakorzeni. Izrael zakwitnie i rozrośnie się i napełni powierzchnię ziemi owocami”. (Ks. Izajasza 27:6) Za ogromne pieniądze Żydzi wykupywali wcześniej zagrabione, najgorsze ugory od Arabów, zaczęli je oczyszczać i uprawiać. Po upływie 50 lat Izrael, około 15-20 lat temu Izrael już był trzecim na świecie, największym producentem żywności.

4. Izrael Będzie Uprawiać Winnice. W księdze Starotestamentowego proroka Joela czytamy: „I Pan zapalił się zazdrosną miłością ku swojej ziemi i zmiłował się nad swoim ludem. Odpowiedział Pan i rzekł ludowi: ‘Oto Ja wam posyłam zboże i moszcz, i oliwę. Nasyćcie się nimi i nie wydam was więcej na pohańbienie między poganami. Nie lękaj się ziemio! Raduj się i wesel, bo wielkie rzeczy uczynił Pan. Nie lękajcie się polne zwierzęta, bo zielenią pokryło się pastwisko na stepie, bo drzewa znów rodzą owoce; drzewo figowe i krzew winny plon przynoszą’”. (Ks. Joela 3:18-19 i 21-22) Izrael jest znany obecnie za jedne z najlepszych win na świecie.

5. Izrael Będzie Sadzić Lasy I Sady Owocowych Drzew. Prorok Izajasz pisał tysiące lat temu: „Nędzni i biedni szukają wody i [jej] nie ma! Ich język wysechł już z pragnienia. Ja, Pan wysłucham ich – nie opuszczę ich Ja, Bóg Izraela. Każę wytrysnąć strumieniom na nagich wzgórzach i źródłom wód pośrodku nizin. Zamienię pustynię na pojezierze, a wyschniętą ziemię na wodotryski. Na pustyni zasadzę cedry, akacje, mirty i oliwki; rozkrzewię na pustkowiu cyprysy, wiązy i bukszpan obok siebie. Ażeby widzieli i poznali; rozważyli i pojęli wszyscy, że ręka Pańska to uczyniła, że Święty Izraela tego dokonał”. (Ks. Izajasza 41:17-20) Jest znamienny obraz satelitarny Bliskiego Wschodu, zwłaszcza wokół Izraela. Podczas gdy tereny Izraela mają soczysty, zielony kolor, wszystkie przygraniczne tereny wokół Izraela mają kolor wskazujący, że są to niezagospodarowane ugory. Izraelskie systemy nawadniania są sprzedawane na całym świecie. Izraelici mają technologię ściągania wody nawet z powietrza.

6. Izrael Odzyska I Zaludni Jerozolimę. Prorok Starego Testamentu, Zachariasz pisze: „W owym dniu sprawię, że przywódcy judzcy będą jak kocioł na ogniu i jak żagiew płonąca wśród snopów. Wyniszczą wszystkie sąsiednie ludy na prawo i lewo. Jednak Jerozolima pozostanie [zamieszkana] nadal na swym miejscu”. (Ks. Zachariasza 12:6) Na przełomie 15-19 wieku w Jerozolimie żyło poniżej 10 000 mieszkańców. Dzisiaj populacja Jerozolimy przekracza 900 000 ludzi.                                                                    

7. Jerozolima Stanie Się Obsesją Całego Świata. Prorok Zachariasz pisze: „Wyrok. Słowo Pana o Izraelu. Oto uczynię Jerozolimę upajającą czarą dla wszystkich postronnych narodów. W owym dniu uczynię Jerozolimę ciężkim głazem dla wszystkich ludów. Każdy, kto spróbuje ją podnieść [przesunąć jej granice, podzielić], dotkliwie się pokaleczy. Wszystkie narody się przeciw niej zgromadzą. W owym dniu Pan będzie obroną mieszkańców Jerozolimy, a każdy z nich, kto jest słaby, będzie jak Dawid. W owym dniu sprawię, że wszystkie ludy, które targnęły się na Jerozolimę, będą zniszczone”. (Ks. Zachariasza 12:1-3 i 8-9) Media całego świata nie są w stanie zamilknąć w sprawie problemu Jerozolimy. Cały świat wrzał, gdy Prezydent Trump oznajmił, że uznaje Jerozolimę za stolicę Izraela i przenosi tam Ambasadę USA.

8. Arabia Saudyjska Jest Przyjazna Izraelowi. To proroctwo nie jest w pełni spełnione. Jednak jest to fakt polityczny na Bliskim Wschodzie. Taka sytuacja była przewidziana ponad 2600 lat temu, gdy prorok Ezechiel zapisał: „Szeba i Dedan [dzisiaj Arabia Saudyjska] i handlarze zTarszisz i wszyscy jego przekupnie będą do ciebie [Gogu z kraju Magog] mówić: ‘Czy przybywasz po to, by łupić? Czy zgromadziłeś tłum, by grabić srebro i złoto, by porwać do siebie trzody i dobytek, by nabrać wielkiego łupu?’” (Ks. Ezechiela 38:13) W wojnie przeciw Izraelowi, która jest obecnie przygotowywana pod przywództwem Rosji, Turcji i Iranu – obecnych na wschodnich granicach Izraela w Syrii – Arabia Saudyjska będzie jedynym krajem formalnie protestującym tej agresji. Dnia 26 czerwca 2019 r. w wydawnictwie Breaking Israel News ukazał się artykuł p.t.: „Czy Gog i Magog Się Rozgrzewa? Rosja Wyjaśnia, Że Będzie Po Stronie Iranu Przeciwko USA I Izraelowi”. To nie powinno nikogo dziwić, ponieważ prorok Ezechiel na Boży rozkaz zapisał te słowa. W realiach geopolitycznych dzisiejszego świata te słowa zdają się wypełniać ze 100% dokładnością.

9. Ostateczne zniszczenie Damaszku. Prorok Izajasz zarejestrował słowa Boga: „Wyrok na Damaszek: oto Damaszek przestanie być miastem, stanie się kupą [niemożliwych do zamieszkania] gruzów. Na zawsze opuszczone jego miasta…”. (Ks. Izajasza 17:1) Nagłe zniszczenie Damaszku w Syrii może być zapalną iskrą inwazji na Izrael. Jest to tylko kwestia czasu, gdy w mediach całego świata usłyszymy o katastrofie w Damaszku. Może to być nawet dosłownie jutro…

W każdej chwili może się wydarzyć coś, co będzie mieć ogólnoświatowe konsekwencje. Coś, co było opisane proroczymi słowami Apostoła Pawła: „…wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie ujdą…”. W tym samym czasie równocześnie może nastąpić porwanie kościoła. Jest znamienne, że Apostoł Paweł mówi: „…nagła zagłada przyjdzie NA NICH”, oraz „…ONI jej [nagłej zagłady] nie unikną”. Implikacja tego tekstu jest następująca: KTOŚ uniknie nagłej zagłady. KTOŚ ocaleje lub ucieknie od nagłej zagłady. Oni nie unikną, natomiast my, wierzący Chrystusowi unikniemy tej nagłej zagłady. W odniesieniu do porwania kościoła Apostoł Paweł wyjaśnia: „A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli [umarli], gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej (trąba Boża jest dla kościoła, natomiast trąba anielska jest dla Izraela) zstąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem i my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy”. (1 L. Do Tesaloniczan 4:15-18) Jest to jeden z powodów, dlaczego porwanie kościoła musi nastąpić przed 7-letnim Wielkim Uciskiem. Czyż Apostoł Paweł nie mógł wypowiedzieć słowa: „…Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy” i kontynuować: „…jedna trzecia populacji będzie zniszczona, zginiecie w nuklearnym ataku, z powodu głodu, zamarzniecie w swoich łóżkach, gdy wam odetną energię gazową i elektryczną. Gdy Bóg zacznie sądzić ziemię niezwykłymi wydarzeniami i katastrofami – pocieszajcie się tymi słowy;  przejdziecie przez wielki ucisk – pocieszajcie się tymi słowy?” Jak ta tragiczna rzeczywistość pasuje do słów: „…przeto [dlatego] pocieszajcie się tymi słowy”?

Coraz więcej wierzących Chrystusowi jest pocieszonych, wspartych oraz zdopingowanych ideą, że będą mogli uniknąć tragicznych wydarzeń Wielkiego Ucisku przez porwanie kościoła, które musi nastąpić przed wypełnieniem się tych tragicznych dla świata proroctw. Otwarte jest pytanie: czy jesteś osobiście gotowy na ten moment, który może nastąpić w każdej chwili? Chrystus może przyjść po swój kościół w każdej chwili.

W dziejach Apostolskich czytamy, że nie istnieje żadne inne imię, które zbawia człowieka poza imieniem Jezus. My wierzymy, że powtórne przyjście Chrystusa jest zasadniczym, podstawowym oraz najwyższej wagi faktem powiązanym z ewangelią Pisma Świętego. Dobrą Nowiną, tj. Ewangelią Pisma Świętego jest, że sam Bóg posłał Syna swego na świat, który urodził się w ciele. Został ukrzyżowany i zmartwychwstał. W tej ofierze zostało przyjęte pojednanie człowieka z Bogiem. To jest w istocie dobra nowina, że nikt nie musi zarabiać na pojednanie z Bogiem. Do nas należy tylko przyjąć ten Boży plan tak, jak dzieci przyjmują urodzinowe prezenty. Jak jest to możliwe? Jest to tak proste, jak: A, B, C…

1. Przede wszystkim musisz przyznać i uznać, że jesteś grzesznikiem. Apostoł Paweł wyjaśnia: „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”. (List do Rzymian 3:23).

2. Następnie musisz uwierzyć. Ten sam Apostoł Paweł pisze: „Sprawiedliwość osiągana przez wiarę tak powiada: ‘słowo [wiary] jest blisko ciebie; na twoich ustach i w sercu twoim. […] Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami – do zbawienia”. (List Do Rzymian 10:9-10) Tutaj uwaga: siły ciemności również wierzą, że istnieje Bóg, ale robią swoje i drżą przed Jego sprawiedliwością. Czym się więc od nich różnimy? Trzecim krokiem w procesie zbawienia.

3. Trzecim krokiem w tym procesie jest wezwanie lub inaczej, zaproszenie – z wdzięcznością – Jezusa do twego życia. Apostoł Paweł jednoznacznie stwierdza: „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. (List do Rzymian 10:13) To jest wszystko, co musisz uczynić, by być gotowym na powtórne przyjście Chrystusa. W ten tak prosty sposób narodziłeś się na nowo.

W swoim liście Apostoł Jan pisze: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się podobnie, jak On jest święty”. (1 List Jana 3:1-3)

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. Kto więc ma się uświęcać? Nie tylko Papież, nie tylko klerycy. Wszyscy, każda indywidualna osoba ma się uświęcać. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem, codziennie.                                                                                                  

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (jedni z bojaźnią, inni z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan, społeczność z Bogiem dzisiaj, na ziemi oraz w wieczności…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s