30 Sekund Do Dwunastej (199) “kazanie Na Górze”

Kazanie na Górze jest jednym z najważniejszych fragmentów Ewangelii Mateusza (5,1 – 7,28). Według tradycji odbyło się ono na wzgórzu, które znajduje się na północnym brzegu Jeziora Genezaret, nieopodal miejscowości Kafarnaum. Szacuje się, że miało ono miejsce około 30 r. nowej ery.

Kazanie rozpoczyna się od dziewięciu błogosławieństw, w których Chrystus błogosławi: 1. ubogich w duchu, 2. smutnych, 3. cichych, 4. spragnionych sprawiedliwości, 5. miłosiernych, 6. ludzi czystego serca, 7. czyniących lub wprowadzających pokój, 8. cierpiących prześladowania oraz 9. ludzi prześladowanych ze względu na wiarę w Jezusa.

Drugą, powszechnie znaną częścią tego kazania jest modlitwa „Ojcze Nasz”.

Następnie Jezus, Syn Boży mówi, że wszelkie cierpienia i trudności życia doczesnego zostaną wynagrodzone osobom pokładającym swą nadzieję w Bogu. Jezus zwraca się do swoich uczniów, by nieśli światło swej wiedzy innym ludziom. Później Syn Boży podjął temat prawa. Najpierw powiedział swym uczniom, że ich sprawiedliwość powinna być większa niż sprawiedliwość faryzeuszów.

Kazanie na górze wprowadza surowe zasady etyczne, często zaostrzając przepisy Prawa, np. nie tylko „nie zabijaj”, ale nawet „nie gniewaj się na brata swego; pojednaj i pogódź się z bratem”.  (Ew. Mateusza 5:21-26) W innym przykazaniu czytamy: nie tylko „nie cudzołóż”, ale nawet „unikaj pożądliwego spojrzenia” . (Ew. Mateusza 5:27-30) To jest przyczyną twierdzenia, że dlatego lepiej jest pozbyć się oka, które jest przyczyną grzechu i iść bez niego na spotkanie z Bogiem, niż z okiem trafić do piekła. Fragment mówiący o tych dwóch przykazaniach można rozumieć jako podkreślenie faktu, że grzech rodzi się już w ludzkiej duszy, a określony czyn jest jego dopełnieniem. Następnie Jezus ostrzega przed przysięgami, które człowiek składa na dzieło Stwórcy (np. na ziemię, na niebo, itp.). Chrystus, po wypowiedzeniu tych słów zaznacza, że idący za Nim powinni odrzucić chęć zemsty i darzyć swych nieprzyjaciół miłością.

Dalej Jezus przytacza pewne podstawowe zasady, których należy przestrzegać, jeśli chce się podążać Jego drogą, np. podczas wręczania jałmużny, modlitwy oraz postu człowiek winien zachowywać się skromnie i pokornie, by tylko Stwórca widział jego dobre serce. Tylko obłudnicy obnoszą się ze swoimi dobrymi uczynkami i ze względu na nie szukają poklasku.

Później Jezus, Syn Boży dodaje, że zbytnia troska o dobra doczesne i gromadzenie wielkiej ich ilości jest niewłaściwym zachowaniem. Nic, co ziemskie nie cechuje się trwałością – wszystko przemija i ulega zniszczeniu. Najbardziej wartościową jest dusza, której zachowanie na wieczność jest ostatecznym celem obecnego życia. Jezus dodaje, że Bóg Ojciec wie, czego potrzebują Jego dzieci i sprawi, by im tego nie zabrakło.

W dalszym ciągu Kazania na Górze Jezus piętnuje ludzi sądzących innych oraz obłudników. Następnie apeluje do wiernych, żeby byli wytrwali w modlitwie – „…albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje”. Po tych słowach Jezus podsumowuje wszystkie zasady postępowania w jedno proste zdanie: „…wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy”.  Następnie Jezus przestrzega przed fałszywymi prorokami. Jednak ludzie nie będą od razu wiedzieć tego, że ktoś mówi im kłamstwa. Będą mogli ocenić to dopiero po owocach. Później Chrystus podkreśla, iż najważniejsze jest wypełnianie woli Jego Ojca.

Kazanie na Górze kończy się przypowieścią o domu zbudowanym na skale oraz domu zbudowanym na piasku. Skalnym fundamentem w życiu każdego człowieka jest właśnie wsłuchiwanie się w naukę Jezusa oraz spełnianie woli Boga. Tylko dzięki temu ludzie mogą przejść przez wąską bramę i trafić przed oblicze swego Ojca.

Fragment Ewangelii św. Mateusza, który nazywany jest Kazaniem na Górze, można rozumieć na wiele sposobów. Przede wszystkim jest on syntezą nauk Jezusa i jednym z ważniejszych przewodników chrześcijanina. Wiele z postulatów Chrystusa wydaje się trudnymi do spełnienia, jednak dzięki łasce Boga można iść przez życie w zgodzie z nimi. Warto zaznaczyć, że Kazanie na Górze jest fragmentem Ewangelii Mateusza, który szczególnie mocno zachęca wszystkich do pokuty.

Dlaczego musimy wszystko zacząć od pokuty? Jest to niezmiernie ważne; problem oddzielenia człowieka od Boga został rozwiązany nie przez człowieka. Został rozwiązany przez Boga! Jest to wyjątkowa idea, ponieważ w żadnej z innych religii świata nie jest znana.  Co więcej, kości liderów wszystkich religii  świata od Buddyzmu do Islamu spoczywają w ich grobach. Jedyny pusty grób jest to grób Chrystusa.

W naszym obecnym stanie; w stanie grzechu ciągle oddzielającego nas od naszego Stwórcy, kochającego Boga-Ojca:

1. Najpierw musimy zauważyć, że mamy problem, grzech. List do Rzymian 3:23 brzmi: „…wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”. Fragment ten mówi o konsekwencjach grzechu: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. (List do Rzymian 6:23) Nie tylko fizyczna, ale wieczna, duchowa śmierć! Oddzielenie od Boga w wieczności!

2. Następnym jest krok wiary w słowa Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał MA [powtarzam] MA żywot wieczny i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do żywota”. (Ew. Jana 5:24) Jezus był ukrzyżowany z dwu łotrami, bandytami. Jeden z nich ze swego krzyża urągał Chrystusowi. I zginął na krzyżu oraz zginął na wieczność. Drugi z nich dostąpił zbawienia w tak krytycznym momencie swego życia pomimo, że wisząc na krzyżu obok Chrystusa już nie miał czasu na „poprawienie” swojego losu np. przez uczynki. Jego sytuacja wyraźnie obrazuje Bożą Łaskę, która w każdej chwili jest osiągalna przez każdego, kto – jak łotr na krzyżu – zawoła: „Wspomnij na mnie, Panie…”. I tu jest punkt decyzji dla każdego człowieka; albo wierzymy Jezusowi, albo nie…

Konsekwencje decyzji ujawniają się nie tylko w obecnym życiu, ale pozostają na wieczność.  Zauważmy, na minuty przed śmiercią Chrystus temu łotrowi nie powiedział, np: „Musisz odpokutować w czyśćcu np. 1500 lat, a potem zobaczymy…”. Chrystus mu powiedział: „Jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju”. Rozmowa ta jest zarejestrowana w Ew. Łukasza 23:40-43. Jeśli Jezus gwarantował łotrowi na krzyżu raj natychmiastowo, to czy tobie będzie stwarzać utrudnienia w przyjęciu zbawienia, gdy Go o to poprosisz? Absolutnie nie. Zbawienie jest możliwe w każdej chwili temu, kto o nie poprosi z wiarą…

3. Następnie, w Liście do Rzymian 10:9 czytamy: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – otrzymasz zbawienie”. Jest to tak proste jak wypowiedzenie z wiarą swego serca twej decyzji życiowej: „Jezu przyjmuję Ciebie do mojego życia i od tego momentu chcę być Twoim dzieckiem i żyć według Twej woli”.                                                  

4. Ostatnia część drogi do zbawienia według Listu do Rzymian dotyczy tego, co wynika ze zbawienia. List do Rzymian 5:1 ma wspaniałe przesłanie: „Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa”. Przez Jezusa Chrystusa możemy przeżywać z Bogiem relację pełną pokoju. List do Rzymian 8:1 naucza nas: „Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia”. Dzięki śmierci Jezusa za nas, nigdy nie będziemy ukarani za nasze grzechy. W końcu w Liście do Rzymian 8:38-39 zawarta jest obietnica dotycząca przyszłości: „I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. Opisane wyżej cztery etapy procesu zbawienia mogą być tak proste jak następująca, krótka, osobista modlitwa: „Boże Ojcze, wierzę, że posłałeś swego Syna, Jezusa Chrystusa, by umarł na krzyżu za moje grzechy. Wierzę, że On umarł i zmartwychwstał. Wierzę, że przychodzi wkrótce by sądzić żywych i umarłych. Boże Ojcze, żałuję za moje winy. Przebacz mi, proszę wszystkie grzechy. Zamieszkaj w mym sercu i uczyń mnie swoim dzieckiem w imieniu Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Teraz przyjmuję Twój dar łaski w imię Jezusa Chrystusa, Amen!”

Jest to 67 prostych słów wypowiedzianych z wiarą i świadomością, że Bóg i całe niebo raduje się w tym momencie z powodu twego aktu…W ten sposób narodziłeś, lub narodziłaś się drugi raz. Dokładnie tak jak Jezus to wytłumaczył faryzeuszowi o imieniu Nikodem w nocnej rozmowie (Ew. Jana 3:1-21). Narodziłeś się w Bożej rodzinie na wieczność.

Od tego momentu zaczyna się Twoja największa przygoda – życie z Bogiem. Przede wszystkim zacznij czytać Pismo Święte. W nim znajdziesz odpowiedzi na wszystkie twoje pytania. Pytaj Boga w modlitwie. On Ci odpowie przez specyficzne słowa Pisma Świętego, przez zmiany w Twoim sposobie życia, które sam zauważysz oraz zauważą szybko Twoi bliscy i znajomi, oraz przez okoliczności życiowe…

Szukaj również kościelnej wspólnoty z ludźmi, którzy – jak i ty – narodzili się na nowo i chcą pogłębiać miłość i znajomość Boga. Nawet w polonijnym środowisku są kościoły, w których po polsku czyta się wspólnie Pismo Święte całymi rozdziałami. Uczestnictwo w takim kościele da Ci wiele satysfakcji i wzrostu Twego ducha, poznania Boga i Jego Miłości…

Dzisiaj możesz mieć pewność dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekujemy przyjścia Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Jedni oczekują tego wydarzenia z bojaźnią, inni z radością. A jest to przecież największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s