30 Sekund Do Dwunastej (189) “29 Proroctw O Chrystusie”

(Poniższy tekst został opublikowany pierwszy raz w lokalnych mediach w Chicago w maju 2015 r.)

Istnieją setki proroctw w starym Testamencie Pisma Świętego dotyczące osoby Jezusa Chrystusa, które wypełniły się co do joty w naszym Zbawicielu. Przypominam, prawdopodobieństwo wypełnienia się w jednej osobie na zasadzie przypadku tylko 8-miu proroctw jest mniejsze niż ilość atomów we wszechświecie. Poniżej znajdziemy 29 wybranych proroctw tak, jak pojawiły się w Starym Testamencie. Porównajmy je do raportów w Nowym Testamencie, gdy się wypełniły…

Proroctwa Starego Testamentu wypełnione w życiu Jezusa Chrystusa Stary Testament Nowy Testament:

1. “Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę.” (5 Ks. Mojżesza 18:15 i 18)

“Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego: Znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy: Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu.” (Ew. Jana 1:45)

2. “Dlatego sam Pan da wam znak: Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Immanuel.” (Ks. Izajasza 7:14)

“A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane przez proroka” (Ew. Mateusza 1:21-22)

3. “Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych.” (Ks. Micheasza 5:1)

“Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy…” (Ew. Mateusza 2:1)

4. “I pójdą narody do twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad tobą. Gromady wielbłądów zaroją się, młode wielbłądy Midianitów i Efy, wszyscy przyjdą z Saby; przywiozą złoto i kadzidło, śpiewając pieśni pochwalne na cześć Pana.” (Ks. Izajasza 60:3)

“Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na Wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon, potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę.” (Ew. Mateusza 2:9)

5. “Tak mówi Pan: Słuchaj! W Ramie słychać narzekanie i gorzki płacz: Rachel opłakuje swoje dzieci, nie daje się pocieszyć po swoich dzieciach, bo ich nie ma.” (Ks. Jeremiasza 31:15)

“[Herod] wydał rozkaz, aby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejemie i w całej jego okolicy, od dwóch lat i młodsze, według czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców. Wówczas spełniło się, co powiedziano przez Jeremiasza, proroka, mówiącego: ‘słyszano głos w Rama, płacz i żałosną skargę. Rachel opłakuje dzieci swoje i nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma'”. (Ew. Mateusza 2:16-18)

6. “Gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna.” (Ks. Ozeasza 11:1)

“Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy, i udał się do Egiptu. I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka, mówiącego: Z Egiptu wezwałem syna mego.” (Ew. Mateusza 2:14-15)

7. “Oto Ja posyłam mojego posłańca, aby mi przygotował drogę przede mną…” (Ks. Malachiasza 3:1)

“Więc po co wyszliście? Ujrzeć proroka? Owszem, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. To jest ten (Jan Chrzciciel), o którym napisano: Oto Ja posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą. (Ew. Mateusza 11:9-10)

8. “Oto Ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana” (Ks. Malachiasza 3:23)

“Jeżeli zaś chcecie to przyjąć, on (Jan Chrzciciel) jest Eliaszem, który miał przyjść.” (Ew. Mateusza 11:14)

9. “Głos się odzywa: Przygotujcie na pustyni drogę Pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego!” (Ks. Izajasza 40:3)

“Rzekł (Jan Chrzciciel): Ja jestem głosem wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pana, jak powiedział Izajasz prorok.” (Ew. Jana 1:23)

10. “Duch Wszechmocnego, Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę; posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych” (Ks. Izajasza 61:1-2)

“I podano mu (Jezusowi) księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie […] Zaczął tedy mówić do nich: Dziś wypełniło się to Pismo w uszach waszych.” (Ew. Łukasza 4:17 i 18:21)

11. “I spocznie na nim Duch Pana; Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana.” (Ks. Izajasza 11:2)

“A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim.” (Ew. Mateusza  3:16)

12. “Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo.” (Ks. Izajasza 42:1)

“Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, jego słuchajcie!” (Ew. Mateusza 17:5)

13. ” Lecz nie będzie zaćmione to, co znosi ucisk. Jak w przeszłości sprowadził Pan hańbę na ziemię Zebulona i na ziemię Naftalego, tak w przyszłości okryje chwałą drogę morską, Zajordanie i okręg pogan.” (Ks. Izajasza 8:23)

“I opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum, nad morzem, na pograniczu krain Zebulona i Naftalego, aby się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Izajasza…” (Ew. Mateusza 4:13-14)

14. “Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie…” (Ks. Izajasza 53:4)

“A gdy nastał wieczór, przywiedli do niego wielu opętanych, a On wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli, aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego: On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł.” (Ew. Mateusza 8:16-17)

15. “Wesel się bardzo, córko syjońska! Wykrzykuj, córko jeruzalemska! Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy.” (Ks. Zachariasza 9:9)

“Mówiąc im: Idźcie do wioski, która jest przed wami, a wnet znajdziecie oślicę uwiązaną i oślę z nią; odwiążcie i przywiedźcie mi je. A to się stało, aby się spełniło, co powiedziano przez proroka […] Przywiedli oślicę i źrebię i włożyli na nie szaty, i posadzili go na nich.” (Ew. Mateusza 21:2 i 4:7)

16. ” Wtedy rzekłem do nich: Jeżeli uznacie to za słuszne, dajcie mi należną zapłatę, a jeżeli nie, zaniechajcie! I odważyli mi jako zapłatę trzydzieści srebrników.” (Ks. Zachariasza 11:12)

“I rzekł [Judasz]: Co mi chcecie dać, a ja go wam wydam? Oni zaś wypłacili mu trzydzieści srebrników.” (Ew. Mateusza 26:15)

17. “Nawet przyjaciel mój, któremu zaufałem, Który jadł mój chleb, Podniósł piętę przeciwko mnie.” (Psalm 41:10)

“Nie o was wszystkich mówię; Ja wiem, których wybrałem; lecz niech się wypełni Pismo: Ten, kto spożywa chleb mój, Podniósł na mnie piętę swoją. (Ew. Jana 13:18) “A On, odpowiadając, rzekł: Kto ze mną umaczał rękę w misie, ten mnie wyda.” (Ew. Mateusza 6:23)

18. “Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust.” (Ks. Izajasza 53:7)

“Piłat zapytał go znowu: Nic nie odpowiadasz? Patrz, o jak wiele rzeczy cię oskarżają. Lecz Jezus już nic nie odpowiedział, tak iż się Piłat dziwił.” (Ew. Marka 15:4-5)

19. “Mój grzbiet nadstawiałem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę; mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem.” (Ks. Izajasza 50:6)

“A niektórzy zaczęli na niego pluć i zakrywać jego oblicze, i policzkować go, i mówić do niego: Prorokuj! Słudzy też bili go po twarzy.” (Ew. Marka 14:65)

20. “Ocknij się, mieczu, przeciwko mojemu pasterzowi i przeciwko mężowi – mojemu towarzyszowi! – mówi Pan Zastępów. – Uderz pasterza i będą rozproszone owce, Ja zaś zwrócę swoją rękę przeciwko maluczkim.” (Ks. Zachariasza 13:7)

“Wtedy mówi do nich Jezus: Wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy; napisano bowiem: Uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody.” (Ew. Mateusza 26:31)

21. “Oto psy otoczyły mnie, Osaczyła mnie gromada złośników, Przebodli ręce i nogi moje […]. Między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją los rzucają.” (Psalm 22:17 i 19)

“A gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli szaty jego i podzielili na cztery części, każdemu żołnierzowi część, i zwierzchnią suknię. A ta suknia nie była szyta, ale od góry cała tkana. Tedy rzekli jedni do drugich: Nie krajmy jej, rzućmy losy o nią, czyja ma być; aby się wypełniło Pismo, które mówi: Rozdzielili między siebie szaty moje, a o suknię moją losy rzucali. To właśnie uczynili żołnierze.” (Ew. Jana 19:23-24)

22. “dlatego dam Mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami.” (Ks. Izajasza 53:12)

“Ukrzyżowali też z nim złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy jego. I wypełniło się Pismo, które mówi: Zaliczono go w poczet bezbożników.” (Ew. Marka 15:27-28)

23. “Ale ja jestem robakiem, nie człowiekiem, hańbą ludzi i wzgardą pospólstwa. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, Wykrzywiają wargi, potrząsają głową; zaufał Panu, niechże go ratuje! Niech go wybawi, skoro go miłuje!” (Psalm 22:7-9)

“A ci, którzy przechodzili mimo, bluźnili mu, kiwali głowami swymi, i mówili: Ty, który rozwalasz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, ratuj siebie samego, jeśli jesteś Synem Bożym, i zstąp z krzyża.” (Ew. Mat. 27:39-40)

24. “Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił…? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego?” (Psalm 22:2)

“A około dziewiątej godziny zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachtani! Co znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?” (Ew. Mateusza 27:46)

25. “Dodali żółci do pokarmu mego, A w pragnieniu moim napoili mnie octem.” (Psalm 69:22)

“Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło Pismo, powiedział: Pragnę. A stało tam naczynie pełne octu. Włożywszy więc na pręt hizopu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust.” (Ew. Jana 19:28-29)

26. “Nie zostawią z niej nic do rana, a kości z niej nie połamią. Obchodzić ją będą według wszystkich przepisów dotyczących Paschy.” (4 Ks. Mojżesza 9:12)

“A gdy podeszli do Jezusa i ujrzeli, że już umarł, nie połamali goleni jego; to bowiem stało się, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana.” (Ew. Jana 19:33 i 36)

27. “Rozlałem się jak woda I rozłączyły się wszystkie kości moje. Serce moje stało się jak wosk, Roztopiło się we wnętrzu moim.” (Psalm 22:15)

“Lecz jeden z żołnierzy włócznią przebił bok jego i zaraz wyszła krew i woda.” (Ew. Jana 19:34)

28. “I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił ani nie było fałszu na jego ustach.” (Ks. Izajasza 53:9)

“I złożył je w swoim nowym grobie, który wykuł w skale, i zatoczył przed wejście do grobu wielki kamień, i odszedł.” (Ew. Mateusza 27:60) 

29. “Lecz Pan rzekł do mnie: Wrzuć je do skarbca, tę wysoką cenę, na jaką mnie oszacowali! Wtedy wziąłem trzydzieści srebrników i wrzuciłem je w świątyni do skarbca.” (Ks. Zachariasza 11:13)

“Wtedy Judasz, który go zdradził, widząc, że został skazany, żałował tego, zwrócił trzydzieści srebrników arcykapłanom oraz starszym. Wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się.” (Ew. Mateusza 27:3 i 5)

Pismo Święte zawiera wiele innych proroctw, które się spełniają na naszych oczach, w naszych, końcowych czasach. Proroctw, które się nie mogły wypełnić 50 czy 100 lat temu. Ponieważ się one spełniają wiele ludzi, którzy do tej pory lekceważyli słowa samego Boga jest obecnie w stanie szoku, bojaźni, niepewności. Jeśli proroctwa biblijne są prawdziwe, jeśli spełniły się co do joty w osobie Jezusa Chrystusa oraz jeśli wypełniają się we współczesnej historii świata to główna myśl Pisma Świętego, że:

1. człowiek jest oddzielony od Boga,

2. sam Bóg przygotował i wykonał rozwiązanie tej tragicznej sytuacji przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa oraz

3. człowiek ma do wyboru życie w Chrystusie lub śmierć przez odrzucenie Jego zbawienia.

Te wszystkie fakty mają konsekwencje. Konsekwencje, o których człowiek nie-pojednany z Bogiem chciałby zapomnieć, oddalić. W Liście Apostoła Pawła: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – otrzymasz zbawienie”. (List Do Rzymian 10:9) Jest to tak proste jak wypowiedzenie z wiarą swego serca twej decyzji życiowej: „Jezu przyjmuję Ciebie do mojego życia i od tego momentu chcę być Twoim dzieckiem i żyć według Twej woli”. Od tego momentu zaczyna się Twoja największa przygoda – życie z Bogiem. Przede wszystkim zacznij czytać Pismo Święte. W nim znajdziesz odpowiedzi na wszystkie twoje pytania. Pytaj Boga w modlitwie. On Ci odpowie:

1. przez specyficzne słowa Pisma Świętego,

2. przez zmiany w Twoim sposobie życia, które sam zauważysz oraz zauważą szybko Twoi bliscy i znajomi, a przede wszystkim

3. przez codzienne zmiany Twojego serca oraz odnawianie Twojego umysłu, innymi słowy wszystko w życiu będzie inne oraz dostąpisz błogosławieństwo bezpośredniej relacji z Bogiem oraz

4. przez okoliczności życiowe.

Szukaj również kościelnej wspólnoty z ludźmi, którzy – jak ty – narodzili się na nowo i chcą pogłębiać miłość i znajomość Boga. Są kościoły, w których czyta się wspólnie Pismo Święte całymi rozdziałami. Uczestnictwo w takim kościele da Ci wiele satysfakcji i wzrostu Twego ducha, poznania Boga i Jego Miłości.

Dzisiaj możesz mieć pewność dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekujemy przyjścia Króla-Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół – ciebie i mnie. Dlatego, jeśli oczekujesz przyjścia Pańskiego z radością pamiętaj, że nastąpić ono może w każdej chwili.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s