30 Sekund Do Dwunastej (187) “Dwoje Niewygodnych Polityków”

Nie jest żadną tajemnicą, że mimo kompletnej ciszy w amerykańskich mediach, wydarzenia na świecie, a zwłaszcza na Bliskim Wschodzie nabierają niezwykłego rozpędu. Dla Chrześcijan oczekujących powtórnego przyjścia Chrystusa oraz porwania kościoła taki stan rzeczy jest naturalny. Dla wszystkich, którzy nie oczekują porwania kościoła, jest to powodem troski, zaniepokojenia, a nawet trwogi. Zwłaszcza dla tych, którzy zauważają, że świat jest dokładnie w punkcie, jaki był opisany w biblijnych proroctwach dotyczących Czasów Ostatecznych tuż przed porwaniem kościoła.

Nawet wszystkie fałszerstwa i sfabrykowane informacje oficjalnej amerykańskiej, rosyjskiej, watykańskiej i muzułmańskiej propagandy są świadectwem i.., swojego rodzaju wypełnieniem biblijnych proroctw. Są także przeciwstawne Dobrej Nowinie Pisma Świętego. W tej perspektywie najwyraźniej widać różnicę między biblijną rzeczywistością a tym, co nas otacza. Możemy polegać na Słowie Bożym. Natomiast wcale nie możemy polegać na ciągle zmieniających się warunkach i regułach codziennego życia. W obecnych czasach dochodzi nawet do tego, że jest bardzo trudno rozróżnić, co jest prawdą, a co nią nie jest. Można dostać depresji, oglądając  przez zaledwie kilkanaście minut kolejne strony serwisu internetowego Facebook, z czego (jak później się okazuje) większość jest sfingowana.

Apostoł Piotr pisze: „Mamy jednak mocniejszą, [całkowicie niezawodną]  prorocką mowę. Dobrze zrobicie, jeśli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta i gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma [Świętego] nie jest dla prywatnego wyjaśnienia. Nie z woli ludzkiej bowiem zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym Boga mówili święci ludzie”. (2 List Piotra 1:19-21) Innymi słowy, Apostoł Piotr mówi, że jedynym źródłem prawdy w tym świecie zakłamania, jedynym światłem w mrokach obecnej rzeczywistości jest Słowo Boże. Psalmista wyraża tę samą prawdę następująco: „Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce”. (Psalm 119:105) Jedynie Słowo Boże jest w stanie chronić nas na ścieżce życia w mrokach dzisiejszego życia.

Jest to bardzo ważne zwłaszcza w obliczu nadchodzących wydarzeń w najbliższych dniach i tygodniach. Obserwując wydarzenia na świecie oraz porównując je z biblijnymi proroctwami jestem przekonany, że stoimy na progu drastycznych, a nawet katastrofalnych wydarzeń. Ktokolwiek usiłuje oszacować jak późno jesteśmy w procesie realizacji wydarzeń Czasów Ostatecznych, ma oczy zwrócone na Izrael, a zwłaszcza na Miasto Pokoju, Jerozolimę. Jest powszechnie wiadomo, że dnia 9 kwietnia 2019 r. będą wybory na stanowisko Premiera tego narodu. Podobnie, jak w USA Prezydent Trump jest  niszczony bezustannie przez media i liberałów, tak samo Premier Netanyahu jest w swoim kraju niszczony przez takie same liberalne media i jest pod znakiem zapytania, czy wygra wybory. Jest oczywiste, że natychmiastowo po elekcji w Izraelu Prezydent D. Trump ujawni długo oczekiwaną Ugodę Stulecia w sprawie pokoju między krajami arabskimi a Żydami. Dwustustronicowy Plan pokojowy był konstruowany przez ostatnie dwa lata pod przewodnictwem specjalnego doradcy, zięcia Prezydenta USA, J. Kushnera i jest niesamowite, że jego detale zna zaledwie pięć osób administracji Białego Domu.

Tymczasem Demokraci usiłują bezpodstawnie oraz za wszelką cenę unieważnić prezydenturę D. Trumpa. Podczas gdy w Kongresie i w Senacie wykrzykują oni, że nie dopuszczą do kłamstwa, ich głównym świadkiem jest notoryczny kłamca, M. Cohen, który jest w drodze do więzienia za udowodnione kłamstwa podczas przesłuchań w Senacie. W Izraelu, na 40 dni przed wyborami  liberałowie postawili Premiera B. Netanyahu bezpodstawnie w akcie oskarżenia. Obydwaj politycy, Prezydent D. Trump oraz Premier B. Netanyahu otwarcie mówią, że te wyczyny Demokratów i Liberałów są niczym więcej jak „polowaniem na czarownice” rodem ze Średniowiecza. Pojawia się pytanie: dlaczego pojawia się ruch, by usunąć Premiera Izraela, B. Netanyahu oraz Prezydenta USA, D. Trumpa dokładnie w tym samym czasie? Jedyną logiczną odpowiedzią jest, że nie jest to walka między ludźmi, ale jest to przejaw walki z siłami ciemności; wojny z szatańskim księstwem. Jest to duchowa wojna i to są jej realia. Chrześcijanie muszą tylko przyjąć do wiadomości, że Bóg nie jest tymi faktami zaskoczony. Wszystkie polityczne przepychanki i drastyczne wydarzenia; wszystko, co się wokół nas dzieje, dzieje się dokładnie w ten sposób, jak Bóg przez swych proroków przepowiedział, że się będzie dziać. Wszyscy, którzy patrzą na to wszystko przez pryzmat Słowa Bożego, łatwo to mogą dostrzec.

Dwa tysiące lat temu Jezus powiedział swoim uczniom: „Teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy to się stanie”. (Ew. Jana 14:29) Było to tuż po rozmowie z nimi o Czasach Ostatecznych, gdy im obiecał, że odchodzi do Boga-Ojca i przyjdzie po Chrześcijan powtórnie oraz tuż przed Jego ukrzyżowaniem. Słowa Chrystusa są dzisiaj tak aktualne, jak były w czasie Jego prywatnej rozmowy z uczniami. W 21 wieku naszej ery jesteśmy świadkami wypełniania się tych słów na naszych oczach. Czyż nie powinniśmy uwierzyć Bożym Słowom, Bożym proroctwom, które możemy obserwować w naszej rzeczywistości?

W dziejach Apostolskich czytamy, że nie istnieje żadne inne imię, które zbawia człowieka poza imieniem Jezus. My wierzymy, że powtórne przyjście Chrystusa jest zasadniczym, podstawowym oraz najwyższej wagi faktem powiązanym z ewangelią Pisma Świętego. Dobrą Nowiną, tj. Ewangelią Pisma Świętego jest, że sam Bóg posłał Syna swego na świat, który urodził się w ciele. Został ukrzyżowany i zmartwychwstał. W tej ofierze zostało przyjęte pojednanie człowieka z Bogiem. Do nas należy tylko przyjąć ten plan tak, jak dzieci przyjmują urodzinowe prezenty. Jak jest to możliwe? Jest to tak proste, jak: A, B, C…

1. Przede wszystkim musisz przyznać i uznać, że jesteś grzesznikiem. Apostoł Paweł wyjaśnia: „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”. (List do Rzymian 3:23).

2. Następnie musisz uwierzyć. Ten sam Apostoł Paweł pisze: „Sprawiedliwość osiągana przez wiarę tak powiada: ‘słowo [wiary] jest blisko ciebie; na twoich ustach i w sercu twoim. […] Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami – do zbawienia”. (List Do Rzymian 10:9-10) Tutaj uwaga: siły ciemności również wierzą, że istnieje Bóg, ale robią swoje i drżą przed Jego sprawiedliwością. Czym się więc od nich różnimy? Trzecim krokiem w procesie zbawienia.

3. Trzecim krokiem w tym procesie jest wezwanie lub inaczej, zaproszenie – z wdzięcznością – Jezusa do twego życia. Apostoł Paweł jednoznacznie stwierdza: „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. (List do Rzymian 10:13) To jest wszystko, co musisz uczynić, by być gotowym na powtórne przyjście Chrystusa. W ten tak prosty sposób narodziłeś się na nowo.

W swoim liście Apostoł Jan pisze: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się podobnie, jak On jest święty”. (1 List Jana 3:1-3)

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. Kto więc ma się uświęcać? Nie tylko Papież, nie tylko klerycy. Wszyscy, każda indywidualna osoba ma się uświęcać. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem, codziennie.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (jedni z bojaźnią, inni z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan, społeczność z Bogiem dzisiaj, na ziemi oraz w wieczności…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s