30 Sekund Do Dwunastej (186) “Wielka Zmiana”

Zgodnie z raportem Breithbart francuskie władze otwierają badanie śledcze przeciwko przedstawicielowi Watykanu we Francji, 72-letniemu Luigi Ventura, który trzykrotnie publicznie molestował nieletniego ministranta podczas swego przemówienia. Czy zdarzy się to w wielkim kościele katolickim, czy też w małym, protestanckim kościele w Chicago podczas modlitwy, jest to tak samo kryminalny akt, którego ofiarą nie jest perwert L. Ventura czy też jakikolwiek inny osobnik z podobnymi skłonnościami i słabościami atakujący kobiety na tle seksualnym podczas mszy czy nabożeństwa. Niestety, cechą charakterystyczną oraz codziennym biznesem niektórych przedstawicieli protestanckiego i katolickiego kleru jest ukrywanie poważnych przestępstw w swych środowiskach. Tacy partnerzy w przestępstwie odpowiedzą za to przed Bogiem, podobnie jak będzie przed Bogiem odpowiadać jakikolwiek mężczyzna (świątobliwy farmer, czy biznesmen), który doprowadza własną żonę do zdrady przez znęcanie się i fizyczną przemoc (np. bicie), a następnie wykorzystuje sytuację i się z nią rozwodzi… (Autentyczna historia)

Jest niemal trudno uwierzyć, że istnieją Chrześcijanie, którzy oczekują i przygotowują się raczej na pojawienie się Antychrysta, niż na powtórne przyjście Chrystusa. Nawet liderzy niektórych kościołów propagują kupowanie ziemi oraz bogacenie się za wszelką cenę w obecnych Czasach Ostatecznych wiedząc, że obecna ziemia i niebo są zachowane na zniszczenie przez ogień, zgodnie z tekstem Pisma Świętego. Antychryst wkrótce pojawi się na arenie politycznej świata. Prorok Daniel pisze o Antychryście: „Utrwali on [wielkie] przymierze dla wielu przez jeden tydzień…”. (Ks. Daniela 9:27) Tydzień w tych proroczych słowach jest okresem siedmiu lat. W dalszej części tego samego wersetu czytamy: „…a około połowy tygodnia ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów”. (Ks. Daniela 9:27) Ta część biblijnego tekstu sugeruje, że Świątynia Jerozolimska będzie odbudowana w czasie siedmioletniego okresu, który znany jest również jako okres Wielkiego Ucisku zwłaszcza dla Izraela. Werset ten kończy się słowami: „Na skrzydle świątyni będzie ohyda ziejąca pustką i przetrwa aż do końca, do czasu ustalonego na spustoszenie”. (Ks. Daniela 9:27) Wiele teologów jest przekonanych, że w połowie okresu Wielkiego Ucisku Antychryst złoży ofiarę z nieczystego zwierzęcia w odbudowanej Jerozolimskiej Świątyni.

W Apokalipsie Apostoł Jan pisze o Antychryście: „…cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią […]. A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy. Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi i mieszkańcom nieba”. (Apokalipsa Jana 13:3 i 5-6) Okres 42 miesięcy jest czasem 3.5 roku, co stanowi drugą część siedmioletniego czasu Wielkiego Ucisku. Mieszkańcami nieba są nie tylko niebiańskie istoty (aniołowie, cherubowie, archanioły, 4 postacie wokół tronu Boga oraz 24 starców), ale również Oblubienica Chrystusa – ludzie oczekujący porwania kościoła, które musi nastąpić przed Wielkim Uciskiem na ziemi.

Trzecim opisem Antychrysta są następujące słowa: „…człowiek grzechu, syn zatracenia, który sprzeciwia i wynosi się ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć tak, że zasiądzie w Świątyni Boga, dowodząc, że sam jest bogiem. Jego pojawieniu się towarzyszyć będzie działanie szatana z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów”. (2 List Do Tesaloniczan 2:3-4 i 9)

Przytoczone trzy cytaty wskazują jednoznacznie, że w połowie Wielkiego Ucisku Żydzi zorientują się, że entuzjastycznie przez nich przyjęty wcześniej osobnik nie jest oczekiwanym Chrystusem. To będzie katalizatorem, jaki doprowadzi ich do poznania prawdziwego Mesjasza, Jezusa Chrystusa. I to jest główny cel nadchodzącego, Wielkiego Ucisku. W tym czasie będą oni uciekać do dzisiejszego Jordanu, gdzie znajduje się odwieczne miejsce zwane Petra, gdzie będą oni zabezpieczeni przed totalną anihilacją, o której głośno mówią odwieczni wrogowie Izraela, mieszkańcy dzisiejszego Iranu.

Plan anihilacji Narodu Wybranego przez Antychrysta nie będzie zrealizowany. Jednakże w połowie Wielkiego Ucisku, zgodnie z biblijnym tekstem, oznajmi on siebie jako bożyszcze. To wszystko nastąpi po zawarciu Wielkiego Przymierza z Izraelem, na mocy którego Żydzi będą mieli prawo odbudowania Jerozolimskiej Świątyni. Jest wiele znaków, że obecnie jesteśmy w przededniu wypełnienia się tych proroctw. Cały świat oczekuje ogłoszenia paktu pokojowego z Izraelem, do którego impulsy są niemożliwe do zatrzymania. Wysiłki w osiągnięciu pokoju z Izraelem istniały od początku istnienia tego państwa w 1948 r. Jednak tym razem coś się zmieniło.  

Zgodnie z raportem Fox News z dnia 10 lutego 2019 r. projekt planu pokojowego na Bliskim Wschodzie wreszcie jest zakończony. Plan był przedstawiony Prezydentowi USA, D. Trump przez administrację pod przewodnictwem zięcia Prezydenta USA oraz doradcy w sprawach Bliskiego Wschodu, J. Kusznera. Tekst planu ma od 175 do 200 stron oraz mniej niż 5 ludzi ma dostęp do pełnego tekstu tego dokumentu. Prezydent Trump zaakceptował tekst tego dokumentu, jednakże nie będzie on opublikowany ani przedstawiony do realizacji, zanim nie nastąpi elekcja w Izraelu w dniu 9 kwietnia 2019 r. Zgodnie z raportem The Jerusalem Post z dnia 17 lutego 2019 r. jest oczywiste, że nie tylko Prezydent D. Trump ma nadzieję na pomyślną realizację tego planu, który jest określany jako Plan Stulecia, ale również Premier Izraela, B. Netanyahu  ma podobne nadzieje. W czasie jednego z ostatnich spotkań z członkami swego kabinetu powiedział on: „Nasza więź z USA jest najsilniejsza”. Ta więź jest silniejsza niż z byłymi administracjami Obamy, Busha, Clintona, czy Reagana.

W tym kontekście ogromne znaczenie ma konferencja w Warszawie, gdzie Premier Izraela, B. Netanyahu spotkał się z Wice Prezydentem USA, M. Pence oraz Sekretarzem Stanu, M. Pompeo podczas szczytowej konferencji Bliskiego Wschodu w Warszawie. Premier Netanyahu powiedział: „Ta konferencja jest dowodem historycznych zmian, które mają wielkie znaczenie dla Izraela”. Okazuje się, że zgromadzenie w Warszawie przedstawiciele wielu narodów, zwłaszcza arabskich gorąco oczekują realizacji  proponowanego przez Administrację Białego Domu planu pokojowego na Bliskim Wschodzie. I to jest jeszcze jeden szczegół, który odzwierciedla prorocze słowa sprzed tysięcy lat: „Utrwali on wielkie przymierze dla wielu…”. (Ks. Daniela 9:27) Podczas warszawskiej konferencji okazało się, że wiele arabskich narodów jest przyjaznych Izraelowi. Podczas tej konferencji Premier Netanyahu stwierdził między innymi: „…jest oczywiste, że pokój z „Palestyńczykami” pomoże nam [w normalizacji stosunków] ze światem arabskim. Większa ugoda pokojowa ze światem Muzułmanów może być osiągnięta”. Przedstawiciele między innymi Arabii Saudyjskiej oraz Quataru wyrażali nadzieję, że plan pokojowy Prezydenta USA, D. Trumpa dla narodów Bliskiego Wschodu może być pomyślnie przyjęty. Zdaje się, że kolektywnie wiele narodów (zwłaszcza arabskich) oczekuje i spodziewa się drogi wyjścia z wieloletnich konfliktów z nadzieją, że pokój na Bliskim Wschodzie wkrótce nastąpi. I to jest wielka zmiana.

Po masowej migracji z krajów Bliskiego Wschodu do Europy oraz brutalizmie ISIS Muzułmanie nawracają się na Chrześcijaństwo masowo. I jest to jeszcze jeden znak Czasów Ostatecznych. W dziejach Apostolskich czytamy, że nie istnieje żadne inne imię, które zbawia człowieka poza imieniem Jezus. My wierzymy, że powtórne przyjście Chrystusa jest zasadniczym, podstawowym oraz najwyższej wagi faktem powiązanym z ewangelią Pisma Świętego. Każdy z nas powinien być zajęty pracą w głoszeniu wszelkimi sposobami prawdziwej Ewangelii zgodnej z literą i duchem Pisma Świętego.

Dobrą Nowiną, tj. Ewangelią Pisma Świętego jest, że sam Bóg posłał Syna swego na świat, który urodził się w ciele. Został On ukrzyżowany i zmartwychwstał. W tej ofierze zostało przyjęte pojednanie człowieka z Bogiem. Do nas należy tylko przyjąć ten plan tak, jak dzieci przyjmują urodzinowe prezenty. Jak jest to możliwe? Jest to tak proste, jak: A, B, C…

1. Przede wszystkim musisz przyznać i uznać, że jesteś grzesznikiem. Apostoł Paweł wyjaśnia: „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”. (List do Rzymian 3:23).

2. Następnie musisz uwierzyć. Ten sam Apostoł Paweł pisze: „Sprawiedliwość osiągana przez wiarę tak powiada: ‘słowo [wiary] jest blisko ciebie; na twoich ustach i w sercu twoim. […] Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami – do zbawienia”. (List Do Rzymian 10:9-10) Tutaj uwaga: siły ciemności również wierzą, że istnieje Bóg, ale robią swoje i drżą przed Jego sprawiedliwością. Czym się więc od nich różnimy? Trzecim krokiem w procesie zbawienia.

3. Trzecim krokiem w tym procesie jest wezwanie lub inaczej, zaproszenie – z wdzięcznością – Jezusa do twego życia. Apostoł Paweł jednoznacznie stwierdza: „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. (List do Rzymian 10:13) To jest wszystko, co musisz uczynić, by być gotowym na powtórne przyjście Chrystusa. W ten tak prosty sposób narodziłeś się na nowo.

W swoim liście Apostoł Jan pisze: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się podobnie, jak On jest święty”. (1 List Jana 3:1-3)

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. Kto więc ma się uświęcać? Nie tylko Papież, nie tylko klerycy. Wszyscy, każda indywidualna osoba ma się uświęcać. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem, codziennie.                                                                                      

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (jedni z bojaźnią, inni z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan, społeczność z Bogiem dzisiaj, na ziemi oraz w wieczności…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s