30 Sekund Do Dwunastej (182) “Polityczny Mesjasz”

Wpływy USA na świecie ciągle się zmniejszają. Jednym z najnowszych wskaźników takiego stanu są nieporozumienia między Japonią a Południową Koreą, które są sprzymierzeńcami USA w tym regionie przeciwko Chinom i Północnej Korei. Było oczekiwane, że podczas międzynarodowej konferencji w Davos USA będzie mediatorem między skłóconymi krajami. Prezydent D. Trump odwołał swój wyjazd do Dawos z powodu częściowego zamknięcia rządu w USA. Brak amerykańskiej delegacji zdaje się rozluźniać kompleksowy system sojuszy na Dalekim Wschodzie. Przynajmniej tak twierdzi oficjalna liberalna propaganda.

W tym samym czasie Chiny, przez budowanie sztucznych wysp, rozszerzają kontrolę zwłaszcza dróg wodnych w tym regionie. Z drugiej strony kraj Chin jest głównym benefaktorem Jedwabnego Szlaku prowadzącego z Chin przez Mongolię, południowe kraje Rosji aż do krajów Bliskiego Wschodu, a przez Turcję i Rosję do Europy. Kraje Europy zachodniej są coraz bardziej zaniepokojone z powodu militarnych układów Rosji z Libią. Rosyjskie systemy militarne są instalowane w północnych miastach Libii: Tobruku, Benghazi oraz Tripoli, skąd do Włoch jest zaledwie 280 mil. Rosyjskie rakiety S-300 mogą osiągnąć różne kraje Europy w ciągu kilku do kilkunastu minut. Siły zbrojne Rosji, Turcji i Iranu są w odległości zaledwie kilku kilometrów od granic Izraela. Te wszystkie wydarzenia i przygotowania, włącznie z wycofaniem sił zbrojnych USA ze Syrii są prekursorem do wypełnienia proroctw Ezechiela o grabieżczej wojnie przeciwko Izraelowi. Jest to tylko kwestia czasu. Lokalne kryzysy przeradzają się w regionalne konflikty, a te grożą ogólno-światową wojną. Do początku lat 1940 nie było możliwe zniszczenie ludzkości. W 1945 r. na świecie istniały zaledwie 2 bomby atomowe. Dzisiaj istnieją tony broni chemicznej i biologicznej, poza tysiącami głowic atomowych. Zniszczenie ¼ lub 1/3 populacji całego świata może nastąpić w każdej chwili. Zegar zagłady ludzkości przesunął się poniżej dwu minut…

Apostoł Jan pisze do wierzących: „Dzieci, jest już ostatnia godzina. Tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi. Oto teraz pojawiło się wielu Antychrystów. Stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina”. (1 List Jana 2:18) Jest oczywiste, że świat oczekuje Antychrysta (lidera militarnego, błyskotliwego polityka wywodzącego się ze starego Cesarstwa Rzymskiego), któremu mógłby oddać władzę w celu wprowadzenia w życie Nowego Porządku Świata zgodnie z żądaniami globalistów, którzy usiłują stworzyć jedną, światową religię, jedną, światową ekonomię oraz jeden, światowy rząd. I to jest jeszcze jeden znak, że żyjemy w czasie, który Apostoł Jan określał słowami: „…już jest ostatnia godzina”.                                                       

Chrześcijanie nie oczekują Antychrysta ani jego brutalnych rządów. Chrześcijanie oczekują porwania przez Chrystusa, które może nastąpić w każdej chwili. To wydarzenie nie musi być poprzedzone wypełnieniem żadnego proroctwa. Wręcz przeciwnie, porwanie kościoła jest najbardziej prawdopodobnym znakiem rozpoczęcia Wielkiego Ucisku, o którym mówi ostatnia księga Pisma Świętego, Apokalipsa Jana. W 6 rozdziale Apokalipsy Jan pisze: „I ujrzałem: oto biały koń, a siedzący na nim miał łuk. Dano mu wieniec i wyruszył jako zwycięzca, by dalej zwyciężać”. (Apokalipsa Jana 6:2) Niektórzy twierdzą, że tym jeźdźcem jest Chrystus. Jest to interesujące, ponieważ zwyciężająca postać przypomina Chrystusa. Z wyjątkiem małego szczegółu. Jest nim posiadana broń w formie łuku. Jednakże Jezus ma inną broń. Na początku Apokalipsy Jana czytamy: „I obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówił; a obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników, i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego [w szatę] do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Głowa Jego i włosy białe jak biała wełna, jak śnieg, a oczy Jego jak płomień ognia. Stopy Jego podobne do drogocennego metalu jak gdyby w piecu rozżarzonego, a głos Jego jak głos wielu wód. W prawej swej ręce miał siedem gwiazd i z Jego ust wychodził miecz obosieczny, ostry. A Jego wygląd – jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy”. (Apokalipsa Jana 1:12-16) Zauważmy, bronią Chrystusa jest: „…ostry miecz obosieczny wychodzący z Jego ust”. To nie jest łuk. W 19 rozdziale tej księgi mamy drugi raz opis Chrystusa posługującego się ostrym mieczem: „Potem ujrzałem niebo otwarte: a oto biały koń, a Ten, co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym, oto sprawiedliwie sądzi i walczy. Oczy Jego jak płomień ognia, a wiele diademów na Jego głowie. Ma wypisane imię, którego nikt nie zna prócz Niego. Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a imię Jego nazwano: Słowo Boga. A wojska, które są w niebie, towarzyszyły Mu na białych koniach, wszyscy odziani w biały, czysty bisior. A z Jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody: On paść je będzie rózgą żelazną i On wyciska tłocznię wina zapalczywego gniewu Wszechmogącego Boga. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW”. (Apokalipsa Jana 19:11-16)

Jezus nie będzie chodzić z kawałkiem metalu między zębami. Tym obosiecznym, ostrym mieczem są słowa Jezusa. Cały wszechświat był stworzony, zaistniał przez wypowiedzenie słowa. Jest oczywiste, że każdy nieprzyjaciel Chrystusa przestanie istnieć na dźwięk Jego słowa. Jezus może wypowiedzieć: „byłeś, ale już cię nie ma”. W tym momencie każdy nieprzyjaciel Chrystusa natychmiastowo zginie. To dotyczy jakichkolwiek sił zbrojnych jakiegokolwiek narodu, włącznie z siłami zbrojnymi i osobą Antychrysta, jak również jakiejkolwiek indywidualnej osoby.

W antycznej historii naszej cywilizacji typem lub obrazem Antychrysta był pierwszy dyktator świata, Nemrod opisany w pierwszej księdze Pisma Świętego, w Genesis. Wynalazkiem Nemroda był łuk i strzały. Nazwa osobnika Antychrysta oznacza w greckim języku, że jest ktoś, kto jest przeciwnikiem Chrystusa. W drugim znaczeniu to samo słowo oznacza osobnika, który jest Fałszywym Chrystusem. Jest to oszust, który będzie udawać Mesjasza. Pojawia się pytanie: czy w naszych czasach nie oczekuje się Mesjasza? I tak i nie. Nikt nie chce słyszeć o takim Mesjaszu, jak to Chrześcijanie rozumieją. Żydzi, globaliści, a zwłaszcza narody Zachodniej Europy, których politycy zniszczyli w ostatnich latach swe kraje do tego stopnia, iż ich kultury się rozpadają, z niecierpliwością oczekują politycznego mesjasza, który uporządkowałby i naprawił szkody, jakie spowodowali swymi niedołężnymi decyzjami.

Zaledwie kilka lat temu B.H. Obama był traktowany jako polityczny mesjasz, który miał zreperować Amerykę oraz cały świat, zwłaszcza arabski. Na tytułowej stronie magazynu Newsweek z dnia 15 stycznia 2013 r. było zdjęcie  Obamy z napisem: „Drugie Przyjście”. Ten osobnik nigdy nie powiedział: „Nie lubię tej aluzji”. Przeciwnie, porównując się do postaci z filmów amerykańskich „Deep Impact” oraz „Bruce Almighty” powiedział o sobie: „Ten facet był prezydentem przede mną. Był bogiem zanim ja [bogiem] zostałem”. Spójrzmy na ten cytat uważnie i zapytajmy: Mr Obama, kiedy byłeś bogiem..?

W ostatnich miesiącach magazyny europejskie prześcigały się w publikowaniu informacji o innym politycznym mesjaszu, charyzmatycznej oraz aroganckiej postaci Prezydenta Francji, Emmanuela Macrona. E. Macron był przedstawiany na zdjęciach jako chodzący po wodzie. Jest to oczywista, niedwuznaczna aluzja do prawdziwego Mesjasza. Krótko mówiąc, świat oczekuje politycznego mesjasza oraz wiele polityków próbuje tę rolę odgrywać. I jest to jeszcze jeden znak, że żyjemy w Czasach Ostatecznych. Czasach, których charakterystyczną cechą jest bezprawie zarówno wśród pogańskich, jak i chrześcijańskich religii oraz tych, których religią jest ateizm.

Mojżesz zostawił nam 613 praw, których nikt nie był w stanie przestrzegać. Dawid zredukował ten kodeks do 15 praw. Prorok Micheasz był przekonany, że wystarczy przestrzegać zaledwie 6 podstawowych praw, by się podobać Bogu. Jezus Chrystus skrócił to do dwu praw: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy”. (Ew. Mateusza 22:37-40 oraz Ew. Marka 12:29-31) Z własnej woli, z własnych wysiłków nikt do tej pory nie był w stanie wypełnić tych dwu, najbardziej podstawowych praw. Dobrą Nowiną, tj. Ewangelią Pisma Świętego jest, że sam Bóg posłał Syna swego na świat, który urodził się w ciele. Został ukrzyżowany i zmartwychwstał. W tej ofierze zostało przyjęte pojednanie człowieka z Bogiem. Do nas należy tylko przyjąć ten plan tak, jak dzieci przyjmują choinkowe prezenty. Jak jest to możliwe? Jest to tak proste, jak: A, B, C…

1. Przede wszystkim musisz przyznać i uznać, że jesteś grzesznikiem. Apostoł Paweł wyjaśnia: „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”. (List do Rzymian 3:23).

2. Następnie musisz uwierzyć. Ten sam Apostoł Paweł pisze: „Sprawiedliwość osiągana przez wiarę tak powiada: ‘słowo [wiary] jest blisko ciebie; na twoich ustach i w sercu twoim. […] Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami – do zbawienia”. (List Do Rzymian 10:9-10) Tutaj uwaga: siły ciemności również wierzą, że istnieje Bóg, ale robią swoje i drżą przed Jego sprawiedliwością. Czym się od nich różnimy? Trzecim krokiem w procesie zbawienia.

3. Trzecim krokiem w tym procesie jest wezwanie lub inaczej, zaproszenie – z wdzięcznością – Jezusa do twego życia. Apostoł Paweł jednoznacznie stwierdza: „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. (List do Rzymian 10:13) To jest wszystko, co musisz uczynić, by być gotowym na powtórne przyjście Chrystusa. Właśnie w ten, tak prosty sposób narodziłeś się na nowo.

W swoim liście Apostoł Jan pisze: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się podobnie, jak On jest święty”. (1 List Jana 3:1-3)

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. Kto więc ma się uświęcać? Nie tylko Papież, nie tylko klerycy. Wszyscy, każda indywidualna osoba ma się uświęcać. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:                                   

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz                                     

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem, codziennie.                                                                                                       

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (jedni z bojaźnią, inni z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan, społeczność z Bogiem dzisiaj, na ziemi oraz w wieczności…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s