30 Sekund Do Dwunastej (180) “O Wojnach 20 I 21 Wieku”

Studiując uważnie proroctwa zawarte w 38 rozdziale Księgi Ezechiela zauważymy, że niektóre z otaczających Izrael narody nie są w nich nawet wspomniane. W proroctwach tych nie ma: Syrii, Libanu wraz z dzisiejszym ugrupowaniem Hezbollah, Iraku, Jordanu, Egiptu oraz Pasa Gazy z dzisiejszą grupą terrorystyczną Hamas. Natomiast kraje, które planują inwazję na Izrael, są wyliczone po imieniu w tych proroctwach. Są nimi dzisiejsza Rosja, Iran, Jemen, Etiopia, Sudan, Libia i Turcja. Nie jest to ostatnia wojna, która zakończy naszą cywilizację, Armagedon. Jest to wojna grabieżcza, której celem są izraelskie skarby naturalne: bogate złoża gazu ziemnego i ropy naftowej na Wzgórzach Golan, w Dolinie Meggido oraz na izraelskich wybrzeżach Morza Śródziemnego. Celem tej planowanej wojny jest również najwyższej jakości izraelska technologia w wielu dziedzinach; wreszcie celem tej inwazji jest odrodzona z wielowiekowego, dzikiego pustkowia, dająca nadzwyczajne plony ziemia izraelska. Arabia Saudyjska, jako jedyny kraj muzułmański, znana w biblijnych czasach jako Szeba i Dedan będzie tylko protestować na arenie międzynarodowej przeciwko inwazji na Izrael.

Największe wojny i konflikty ubiegłego, 20 wieku były powodem śmierci milionów ludzi. W I Wojnie światowej zginęło 15 milionów, w Rosyjskiej Rewolucji 9 milionów, w czasie reżimu Stalina zginęło ponad 20 milionów ludzi, w II Wojnie Światowej zginęło 55 milionów, w Chińskiej Wojnie Domowej zginęło 2.5 miliona, za czasów Mao Tse Tunga zginęło 40 milionów, W Kongo zginęło 8 milionów, w Meksyku w latach od 1910 do 1920 zginął 1 milion ludzi, w wojnie koreańskiej zginęło 2.5 miliona oraz w samej Północnej Korei zginęło ponad 2 miliony ludzi. To tylko krótka, dziesięciopunktowa lista wojen 20 wieku. Cała lista zawiera ponad 265 wojen, konfliktów, rewolucji, strajków, powstań, insurekcji i ludobójstw z szacunkową liczbą od 120 do 169 milionów ludzi. Jest ciekawe, że w czasie Stanu Wojennego w latach 1981-1983 w Polsce zginęło zaledwie 100-180 ludzi. Te statystyki nie są zweryfikowane.

W piętnastu konfliktach pierwszych 18 lat bieżącego, 21 wieku zginęło ponad milion ludzi. Jest to bardzo zaniżona cyfra. Realna cyfra może sięgać 3-5 milionów, zwłaszcza po uwzględnieniu masowej migracji Muzułmanów do Europy i innych krajów świata. Samych Chrześcijan ginie rocznie ponad 100 000, zgodnie z raportem w magazynie Christian Today, pt. „Number Of Christian Martyrs Continues To Cause Debate”. W ciągu 18 lat obecnego stulecia zginęło więc na świecie prawie 2 milionów Chrześcijan.

Pismo Święte ostrzega, że w nadchodzącym Wielkim Ucisku pod globalnymi rządami Antychrysta za pomocą Nowego Porządku Świata zginie tak dużo ludzi, iż: „…gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał”. (Ew. Mateusza 24:22) To proroctwo Chrystusa kończy się słowami: „Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony”.

Wiele ludzi utrzymuje, że „wybranymi” w tym proroctwie są wierzący w Chrystusa, jako Jednorodzonego Syna Bożego, Chrześcijanie. Jednak Wielki Ucisk zacznie się porwaniem Kościoła przez Chrystusa. Tak rozpocznie się opisywane w Piśmie Świętym Wesele Baranka. W tym samym okresie 7 lat, na ziemi będzie Wielki Ucisk, którego celem jest pojednanie Narodu Wybranego z Bogiem. Żydów, którzy odrzucili Chrystusa, jako Mesjasza. Żydzi do dzisiaj oczekują Mesjasza i dlatego planują odbudowę Jerozolimskiej Świątyni. Rabini jednoznacznie twierdzą: „Chrystus nie jest Mesjaszem”. Mimo ich odstępstwa Bóg nigdy nie odrzucił Izraela i w swoim planie ma dla Żydów specjalne miejsce. I to są ci „…wybrani, z powodu których ów czas zostanie skrócony”. Po upływie 3.5 lat, w połowie okresu Wielkiego Ucisku Żydzi przekonają się, że Antychryst, który zbezczeszczy ich Świątynię Jerozolimską, nie jest ich Mesjaszem. Wtedy Naród Wybrany, naród żydowski masowo nawróci się do Trój-Jedynego Boga.

Po upływie 7-letniego Wielkiego Ucisku Jezus Chrystus wraz z porwanym wcześniej Kościołem wróci na ziemię, by sprawować rządy przez następne 1000 lat. Swe prorocze słowa Jezus zakończył słowami: „Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec. […] Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. […] Bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. (Ew. Mateusza 24:36, 42 i 44)

Jednakże dzisiejszy świat zdaje się nie zwracać uwagi na znaki wskazujące na ponowne przyjście Chrystusa i porwanie wierzących, które może nastąpić w każdej chwili. Jest to zgodne z następującymi słowami Jezusa: „Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem, jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich – tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona”. (Ew. Mateusza 24:38-41)

Jest to niemal zbędna uwaga, że cały świat kręci się wokół tymczasowych, mało istotnych ambicji i celów życiowych. Zapomnieliśmy, że byliśmy stworzeni, by mieć bezpośrednią społeczność z Bogiem. Cała nasza cywilizacja egzystuje pod karą śmierci.

Mojżesz zostawił nam 613 praw, których nikt nie był w stanie przestrzegać. Dawid zredukował ten kodeks do 15 praw. Prorok Micheasz był przekonany, że wystarczy przestrzegać zaledwie 6 podstawowych praw, by się podobać Bogu. Jezus Chrystus do dwu praw: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy”. (Ew. Mateusza 22:37-40 oraz Ew. Marka 12:29-31) Z własnej woli, z własnych wysiłków nikt do tej pory nie był w stanie wypełnić tych dwu najbardziej podstawowych praw.

Dobrą Nowiną, tj. Ewangelią Pisma Świętego jest, że sam Bóg posłał Syna swego na świat, który urodził się w ciele. Został ukrzyżowany i zmartwychwstał. W tej ofierze zostało przyjęte pojednanie człowieka z Bogiem. Do nas należy tylko przyjąć ten plan tak, jak dzieci przyjmują choinkowe prezenty. Jak jest to możliwe? Jest to tak proste, jak: A, B, C…

1. Przede wszystkim musisz przyznać i uznać, że jesteś grzesznikiem. Apostoł Paweł wyjaśnia: „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”. (List do Rzymian 3:23).

2. Następnie musisz uwierzyć. Ten sam Apostoł Paweł pisze: „Sprawiedliwość osiągana przez wiarę tak powiada: ‘słowo [wiary] jest blisko ciebie; na twoich ustach i w sercu twoim. […] Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami – do zbawienia”. (List Do Rzymian 10:9-10) Tutaj uwaga: siły ciemności również wierzą, że istnieje Bóg, ale robią swoje i drżą przed Jego sprawiedliwością. Czym się od nich różnimy? Trzecim krokiem w procesie zbawienia.

3. Trzecim krokiem w tym procesie jest wezwanie lub inaczej, zaproszenie – z wdzięcznością – Jezusa do twego życia. Apostoł Paweł jednoznacznie stwierdza: „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. (List do Rzymian 10:13) To jest wszystko, co musisz uczynić, by być gotowym na powtórne przyjście Chrystusa. W ten sposób narodziłeś się na nowo.

W swoim liście Apostoł Jan pisze: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się podobnie, jak On jest święty”. (1 List Jana 3:1-3)

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. Kto więc ma się uświęcać? Nie tylko Papież, nie tylko klerycy. Wszyscy, każda indywidualna osoba ma się uświęcać. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem, codziennie.                                                                                       

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (jedni z bojaźnią, inni z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan, społeczność z Bogiem dzisiaj, na ziemi oraz w wieczności…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s