30 Sekund Do Dwunastej (176) “W Okresie Świąt Bożego Narodzenia”

W Księdze Ezechiela czytamy: „Szeba i Dedan, i handlarze z Tarszisz, i wszyscy jego przekupnie będą do ciebie mówić: Czy przybywasz po to, by łupić? Czy zgromadziłeś tłum, by grabić srebro i złoto, by porwać do siebie trzody i dobytek, by nabrać wielkiego łupu?” (Ks. Ezechiela 38:13). Oryginalne księstwa Szeby i Dedan przetrwały do dzisiaj w formie Arabii Saudyjskiej. W Arabii Saudyjskiej, gdzie nie istnieją chrześcijańskie kościoły, gdzie posiadanie Pisma Świętego jest surowo karalne, Muzułmanie nawracają się na Chrześcijaństwo masowo.

Muzułmanie Arabii Saudyjskiej należą do odłamu Sunnitów i są oni bardziej przyjaźni Izraelowi, USA i całemu Światu, w przeciwieństwie do Szyitów, którzy zamieszkują głównie tereny dzisiejszego Iranu. Pod przewodnictwem Rosji, Turcji i Iranu wiele kolaborujących narodów wkrótce napadnie na Izrael. Potomkowie plemion Szeby i Dedan, zgodnie z proroctwami Pisma Świętego dotyczącymi Czasów Ostatecznych, mają ciepłe stosunki z Izraelem, ale podczas nadchodzącego najazdu wrogich krajów na żydowskie państwo, zaledwie wyrażą protest na arenie międzynarodowej.

Te proroctwa wiążą się ściśle z biblijną przepowiednią dotyczącą Damaszku, który już dzisiaj jest zrujnowanym miastem w ponad 80%, jednak w dalszym ciągu ludzie tam mieszkają. Proroctwo stwierdza jednoznacznie: „Wyrok na Damaszek: oto Damaszek przestanie być miastem. Stanie się stosem gruzów. Na zawsze…”. (Ks. Izajasza 17:1) Wysadzenie w powietrze podziemnych magazynów z bronią biologiczną i chemiczną może być głównym czynnikiem, z powodu którego miasto Damaszek będzie skażone na zawsze i zgodnie z biblijnym proroctwem stanie się niezamieszkaną kupą gruzów. Wszystkie te wydarzenia zostaną zapoczątkowane na Wzgórzach Golan, gdzie znajdują się bogate złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. Te właśnie złoża są hakiem w pysku Goga, o którym sam Bóg mówi przez proroka: „…jestem przeciw tobie, Gogu, wielki książę kraju Meszek i Tubal (dzisiaj Rosja). Zawrócę się i włożę kółka w twoje szczęki i wyprowadzę cię i całe twe wojsko [… ]. Są przy nich Persowie (dzisiaj Iran) Kuszyci (dzisiaj Sudan), Libijczycy […]. Gomer i całe jego wojsko, mieszkańcy Togarmy na najdalszej północy […] (dzisiaj Turcja)”. (Ks. Ezechiela 38:3-6) Obecne działania militarne Izraela w Syrii nie są wymierzone przeciw Syryjczykom, ale przeciw militarnym instalacjom Rosji, Iranu i Turcji w Syrii, które bezpośrednio zagrażają Izraelowi.

W tym samym czasie zgodnie z raportem The Jerusalem Post z dnia 30 listopada 2018 r., 148 narodów poprzez 6 rezolucji  odrzuciło żydowskie powiązania ze Wzgórzem Świątynnym w Jerozolimie. Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba wybrał to miasto, by dosłownie umieścić w nim swe imię. Nawet formy topograficzne tego miasta ujawniają imię Boga. Jerozolima nie jest wymieniona w Koranie ani razu. Natomiast w Piśmie Świętym jest ona nazwana po imieniu aż 811 razy. Jest to faktem publicznym, że Jerozolima staje się: „…upajającą czarą dla wszystkich postronnych narodów” – zgodnie z tekstem proroka Zachariasza, który kontynuuje: „W owym dniu uczynię Jerozolimę ciężkim głazem dla wszystkich ludów. Każdy, kto ją spróbuje podnieść, dotkliwie się pokaleczy. Wszystkie narody przeciwko niej się zgromadzą”. (Ks. Zachariasza 12:2-3) Starotestamentowe proroctwa wypełniane są obecnie na forum ONZ, gdzie narody całego świata ogłaszają kolejne rezolucje przeciwko Jerozolimie oraz przeciwko Izraelowi. Kolejne rezolucje dotyczą Wzgórz Golan. Jest znamienne, że za każdym razem, gdy muzułmańskie narody napadają na Izrael, państwo to rozszerza swe terytoria. Jednak do dzisiaj totalne terytoria Izraela stanowią zaledwie 10% oryginalnych obszarów Ziemi Obiecanej Żydom przez samego Boga. Okupantami całej Ziemi Obiecanej nie jest więc Izrael, ale ościenne narody arabskie. Granice Izraela nakreślone w księgach Mojżesza zawierają tereny na wschód od rzeki Nil w Egipcie, terytoria Jordanu, Libanu i Syrii aż do rzeki Eufrat. To były oryginalne tereny przeznaczone Izraelowi przez samego Boga. Te historyczne fakty są doskonale znane arabskim narodom i dlatego walczą one do ostatniej kropli krwi z Izraelem o te ziemie. Pamiętajmy, walczą oni nie przeciwko Izraelowi, ale przeciwko samemu Bogu i dlatego w ostatecznym rozrachunku nie mogą tej wojny wygrać. Na przełomie 2018 i 2019 roku świat jest dokładnie w punkcie przepowiedzianym przez biblijnych proroków: Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i Zachariasza.

W okresie, gdy wiele narodów przygotowuje się do Świąt Bożego Narodzenia, w środku Europy, w Niemczech „imigranci” z Bliskiego Wschodu, Muzułmanie w czasie swoich protestów i manifestacji, zgodnie z raportem z dnia 15 grudnia 2018 r., wykrzykują: „Adolf Hitler” oraz „Allahu-Akhbar” oraz podnoszą ręce w nazistowskim salucie. Pamiętajmy, że Izrael przetrwał niewolę Egipską, Babilońską, okupację Greków i Rzymian oraz przetrwał Nazizm niemiecki. Izrael przetrwa również muzułmańskich Nazistów, ponieważ sam Bóg tak przyrzekł.

To wszystko jest w celu realizacji do końca odwiecznego planu zbawienia ludzkości. Grzech oddzielił naszą całą cywilizację od Boga. Z tego powodu żyjemy pod karą śmierci. Dobrą Nowiną, tj. Ewangelią Pisma Świętego jest, że sam Bóg posłał Syna swego na świat, który urodził się w ciele. Został ukrzyżowany i zmartwychwstał. W tej ofierze zostało przyjęte pojednanie człowieka z Bogiem. Do nas należy tylko przyjąć ten plan tak, jak dzieci przyjmują choinkowe prezenty. Jak jest to możliwe? Jest to tak proste, jak: A, B, C…

1. Przede wszystkim musisz przyznać i uznać, że jesteś grzesznikiem. Apostoł Paweł wyjaśnia: „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”. (List do Rzymian 3:23).

2. Następnie musisz uwierzyć. Ten sam Apostoł Paweł pisze: „Sprawiedliwość osiągana przez wiarę tak powiada: ‘słowo [wiary] jest blisko ciebie; na twoich ustach i w sercu twoim. […] Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami – do zbawienia”. (List Do Rzymian 10:9-10) Tutaj uwaga: siły ciemności również wierzą, że istnieje Bóg, ale robią swoje i drżą przed Jego sprawiedliwością. Czym się od nich różnimy? Trzecim krokiem w procesie zbawienia.

3. Trzecim krokiem w tym procesie jest wezwanie lub inaczej, zaproszenie Jezusa do twego życia. Apostoł Paweł jednoznacznie stwierdza: „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. (List do Rzymian 10:13) To jest wszystko, co musisz uczynić, by być gotowym na powtórne przyjście Chrystusa. W ten sposób narodziłeś się na nowo.

W swoim liście Apostoł Jan pisze: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się podobnie, jak On jest święty”. (1 List Jana 3:1-3)

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. Kto więc ma się uświęcać? Nie tylko Papież, nie tylko klerycy. Wszyscy, każda indywidualna osoba ma się uświęcać. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (jedni z bojaźnią, inni z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan, społeczność z Bogiem dzisiaj, na ziemi oraz w wieczności…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s