30 Sekund Do Dwunastej (168) “Żywotność Izraela”

Jest interesujące, że oryginalny tekst pięciu ksiąg Mojżesza, który zwany jest Tora, zawiera 5852 wersety. Rok 5708 w hebrajskim kalendarzu jest to rok 1948 w gregoriańskim kalendarzu powszechnie używanym na całym świecie. Co się stało w 1948 r.? Był to rok powstania państwa Izrael. Czy jest to tylko przypadek, że 5708 werset Tory brzmi następująco: „Sprowadzi cię Pan, Bóg twój do ziemi, którą twoi przodkowie otrzymali w posiadanie, abyś ją odzyskał. Uczyni cię szczęśliwym i rozmnoży cię bardziej niż twoich przodków”.  (5 Ks. Mojżeszowa/Ks. Powtórzonego Prawa 30:5) Miejsce tego biblijnego żydowskiego tekstu w Torze wskazuje więc na rok powstania Izraela. Powstanie Izraela jest jednym ze wskaźników okresu Czasów Ostatecznych. Izrael jest narodem, który był zaprojektowany przez samego Boga. Spośród wszystkich narodów świata jedynie Izrael ma wieczne przymierze z Bogiem oraz tylko z Izraela mógł wyjść prawdziwy Mesjasz. W historii naszej cywilizacji ważność Izraela się potwierdza różnymi sposobami:

1. Izrael był centralnym ośrodkiem kapłanów w czasach Abrahama,

2. Izrael był ośrodkiem wierności w czasach Mojżesza i proroków,

3. Izrael był centrum sakralnych ofiar w czasach Dawida i Salomona,

4. Izrael był w centrum wizji za czasów Zachariasza,

5. Izrael był ośrodkiem zbawienia w czasach Chrystusa, który jest naszym Zbawicielem,

6. Izrael był epicentrum burzliwych wydarzeń od śmierci Chrystusa do momentu zburzenia Jerozolimy w 70 r. naszej ery,

7. Izrael jest podmiotem i przedmiotem wypełniających się proroctw nawet na przestrzeni 20/21 wieku,

8. Izrael jest miejscem nadchodzącego tysiącletniego królestwa Chrystusa.

Ponieważ Izrael ma wieczne przymierze z Bogiem, żadne wysiłki sił ciemności nie były w stanie zniszczyć Izraela:

1. 400-letnia niewola w Egipcie nie była w stanie zniszczyć tego narodu,

2. W czasie wyjścia z Egiptu Morze Czerwone nie mogło zatopić Izraela w drodze do Ziemi Obiecanej,

3. lwy oraz rozpalone piece króla Babilonu, Nabuchodonozora nie były w stanie spalić ani rozszarpać proroków Izraela,

4. Szubienice Hamana w czasach Estery nie były w stanie wydusić narodu Izraela,

5. Rzymianie, którzy zburzyli Jerozolimską Świątynię i miasto w 70 r. naszej ery, nie byli w stanie zniszczyć narodu,

6. Nieludzkie temperatury Sybiru nie zamroziły wywożonych Izraelitów w czasach rosyjskich carów,

7. Komory śmierci Nazistów zniszczyły 2/3 populacji Izraela w Europie, lecz nie były w stanie unicestwić całego Izraela,

8. Ościenne narody arabskie do dzisiaj usiłują, ale nie są w stanie anihilować Izraela – wszystko, ponieważ Izrael ma odwieczne i wieczne przymierze z Bogiem.

Niezwykły fakt przetrwania Izraela przez ponad 4000 lat naszej cywilizacji wiąże się ściśle z wypełnianiem się proroctw dotyczących Czasów Ostatecznych. Dnia 14 maja 1948 r. Izrael powstał w ciągu jednego dnia, co było dosłownym wypełnieniem proroctwa zapisanego w księdze Izajasza: „…Kto słyszał coś podobnego? Kto widział takie rzeczy? Czyż kraj się rodzi jednego dnia? Czyż naród rodzi się od razu? Bo Syjon ledwie zaczął rodzić, a już wydał na świat swe dzieci”. (Ks. Izajasza 66:7-8)

Od powstania Izraela, aż obecnego czasu Izrael jest w stanie wojny z Arabami. Żadne państwo ani Watykan nie był w stanie doprowadzić do trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. Dlatego tak interesującym jest plan pokojowy przygotowywany przez obecną administrację Prezydenta Trumpa. Jest ciekawe, że – zgodnie z raportem wydawnictwa The Times Of Izrael z dnia 9 października 2018 r. –   przyjaciel Izraela, Ambasador USA w ONZ, N. Haley ogłosiła rezygnację ze stanowiska w tej instytucji tuż przed ogłoszeniem planu paktu pokojowego między Izraelem a tzw. Palestyńczykami. W jednym z ostatnich wywiadów Ambasador Haley powiedziała: „…patrząc na to, co zrobiliśmy w sprawie planu pokojowego na Bliskim Wschodzie, musimy zauważyć, że jest on fantastycznie skonstruowany. J. Kuszner jest geniuszem, którego nikt prawie nie rozumie”. Rezygnacja N. Haley jest powodem spekulacji, kto będzie następnym Ambasadorem USA w ONZ oraz czy będzie to równie przyjazna Izraelowi osoba? W wyniku tej szokującej dla polityków całego świata informacji – zgodnie z wydawnictwem Arutz Shewa z dnia 10 października 2018 r. – Sekretarz Stanu USA, M. Pompeo zaznaczył szybko, że: „…układy Amerykańsko-Izraelskie są bardzo silne i są pożyteczne dla obu krajów”.

Jest ciekawe, że podobnie jak jeden z poprzednich huraganów, który zniszczył dom G. Busha w czasie negocjacji układu pokojowego w zamian za ziemię izraelską, tak samo obecna dewastacja w stanie Floryda, w USA huraganu „Michael” wskazywać może na istnienie negatywnych dla Izraela szczegółów planu pokojowego z arabskimi plemionami. Zgodnie z tekstem Pisma Świętego, w ostatecznym rozrachunku będzie 7-letni końcowy plan pokojowy z Izraelem, którego wprowadzenie w życie będzie również początkiem okresu Wielkiego Ucisku, który ma nastąpić przy końcu Czasów Ostatecznych.

Zgodnie z ostrzeżeniem Apostoła Pawła do Tymoteusza wszystko wskazuje, że Czasy Ostateczne nadeszły. Jest to więc najwyższy czas, by zacząć poważnie myśleć o Bożych sprawach w życiu każdej indywidualnej osoby. Jezus jednoznacznie stwierdził, że ani dnia, ani godziny nikt nie zna, poza Bogiem-Ojcem, gdy nastąpi Jego Powtórne Przyjście. Nadchodzi dzień, w którym specyficzne pokolenie ucieknie przed śmiercią. Za życia zostanie „porwane” zgodnie z tekstem 1 Listu Do Tesaloniczan 4:13-18 i 5:1-11. Pokolenie, które pozostanie na ziemi, będzie poddane nieludzkiej tyranii światowego rządu, światowej dyktatury zgodnie z proroctwami w Objawieniu Jana 13:1-18. Nasze pokolenie może być tym Ostatnim Pokoleniem, które było wybrane, abyśmy: „…mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36)

Dlatego, jeśli ktokolwiek z nas lub z naszych bliskich czy znajomych nie jest gotowy tak, jak oblubienica oczekująca swego oblubieńca wiedzmy, że czas jest krótki. „Przybliżmy się do Boga, a On przybliży się  do nas”. Jak jest to możliwe? Jest to tak proste, jak: A, B, C…

1. Przede wszystkim musisz przyznać i uznać, że jesteś grzesznikiem. Apostoł Paweł wyjaśnia: „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”. (List do Rzymian 3:23).

2. Następnie musisz uwierzyć. Ten sam Apostoł Paweł pisze: „Sprawiedliwość osiągana przez wiarę tak powiada: ‘słowo [wiary] jest blisko ciebie; na twoich ustach i w sercu twoim. […] Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami – do zbawienia”. (List Do Rzymian 10:9-10) Tutaj uwaga: siły ciemności również wierzą, że istnieje Bóg, ale robią swoje i drżą przed Jego sprawiedliwością. Czym się więc od nich różnimy? Trzecim krokiem w procesie zbawienia.

3. Trzecim krokiem w tym procesie jest wezwanie lub inaczej, zaproszenie Jezusa do twego życia. Apostoł Paweł jednoznacznie stwierdza: „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. (List do Rzymian 10:13) To jest wszystko, co musisz uczynić, by być gotowym na powtórne przyjście Chrystusa. Musisz: „…wezwać Imienia Pańskiego, imienia Chrystusa”.                                                                                        

W swoim liście Apostoł Jan pisze: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się podobnie, jak On jest święty”. (1 List Jana 3:1-3)

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. Kto więc ma się uświęcać? Nie tylko Papież, nie tylko klerycy. Wszyscy, każda indywidualna osoba ma się uświęcać. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.                                                                                                                            

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (jedni z bojaźnią, inni z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan, społeczność z Bogiem dzisiaj, na ziemi oraz w wieczności…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s