30 Sekund Do Dwunastej (167) “Józef”

W tekście Pisma Świętego mamy wiele szczegółów opisujących charakter i historię życia wielu postaci. Najbardziej znanymi są Noe, Mojżesz, Salomon oraz Jezus, którzy w naszych czasach są głównymi bohaterami wielu filmów. Jedną z ciekawszych osób Starego Testamentu jest Józef. Jest on najlepszym przykładem, w jaki sposób Bóg używa zła i przekształca je w prawdziwe dobro. Przez okres ponad 17 lat Józef, syn Jakuba miał jedynie Bożą obietnicę; Boże słowa, które umożliwiły i pozwoliły mu przetrwać oraz chroniły go od wszelkiego zła, jakiemu – z woli Bożej – był poddany. Pomyślmy przez chwilę, co się wydarzyło Józefowi, całe zło, wszystkie tragedie. Charakterystycznym faktem jest nie to, co mu się przydarzyło. Ważniejsze jest, co Bóg mógł dokonać dla niego oraz przez niego. Ktoś powiedział, że Bóg nie może nic zdziałać przez ciebie, zanim ciebie nie zmieni. Bóg przygotowywał Józefa do wielkich dzieł, które w przyszłości były dla niego przygotowane.

Po wszystkich trudnościach spotykamy wreszcie Józefa wywyższonego do najwyższego stanowiska po faraonie. Uratował Egipt i cały ówczesny świat od kataklizmu globalnego, siedmioletniego głodu. Jego jedenastu braci, którzy go zdradliwie sprzedali jako niewolnika, wraz z jego ojcem cierpieli ten sam głód. Stoją obecnie przed Józefem, nie wiedząc, że to ich brat. Józef dał im się poznać i sprowadził do Egiptu całą rodzinę. Po śmierci ojca Jakuba jego bracia w dalszym ciągu obawiali się Józefa: „…zdając sobie sprawę z tego, że ojciec ich nie żyje, myśleli: «Na pewno Józef będzie nas teraz prześladował i odpłaci nam za wszystkie krzywdy, które mu wyrządziliśmy!» Toteż kazali powiedzieć Józefowi: «Ojciec twój dał przed śmiercią takie polecenie: Powiedzcie Józefowi tak: Racz przebaczyć braciom twym wykroczenie i winę ich, wyrządzili ci bowiem krzywdę. Teraz przeto daruj łaskawie winę nam, którzy czcimy Boga twojego ojca!» Józef rozpłakał się, gdy mu to powtórzono. Wtedy bracia już sami poszli do Józefa i upadłszy przez nim, rzekli: «Jesteśmy twoimi niewolnikami». Lecz Józef powiedział do nich: «Nie bójcie się. Czyż ja jestem na miejscu Boga? Wy niegdyś knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg.., ale Bóg zamierzył to jako dobro, żeby sprawić to, co jest dzisiaj, że przeżył wielki naród.” (Ks. Genesis 50:15-20) Krzywdy uczynione Józefowi doprowadziły do zbawienia wielu narodów.

Jeden z amerykańskich teologów ujął to następująco: jeśli bracia Józefa nie sprzedaliby go karawanie Madianitów, to Józef nigdy nie znalazłby się w Egipcie. Jeśli Józef nigdy nie byłby w Egipcie, nie byłby następnie sprzedany urzędnikowi faraona, Putyfarowi. Jeśli nie był sprzedany Putyfarowi, nie byłby oskarżony o gwałt jego żony. Jeżeli żona Putyfara nie oskarżyła go o gwałt, Józef nie znalazłby się w więzieniu. Jeśli nie znalazłby się w więzieniu, nigdy nie spotkałby tam królewskiego piekarza i podczaszego. Jeśli nie spotkałby więźniów faraona: piekarza i podczaszego, nie mógłby zinterpretować ich snów. Jeśli nie wyjaśnił snów tych więźniów, nigdy nie mógłby dokonać interpretacji snu faraona. Jeśli Józef nie miałby możliwości interpretacji snu faraona, nigdy nie zostałby premierem Egiptu. Jeśli nie byłby premierem Egiptu, nie mógłby mądrze zarządzać i przygotowywać cały kraj Egiptu na nadchodzący kataklizm głodu w całym regionie. Jeśli nie przygotowałby Egiptu na nadchodzący globalny głód w regionie, to jego rodzina mieszkająca w Kanaanie zginęłaby z głodu. Jeśli Józef i cała jego rodzina zginęłaby z głodu, to po wielu pokoleniach Mesjasz nie mógłby się pojawić na świecie. Jeśli Mesjasz nie mógłby się urodzić z tej rodziny, to Jezus nigdy na świat nie przyszedł. Jeśli Jezus nigdy nie przyszedł na świat, to ty i ja jesteśmy martwi w swych grzechach i nie mamy żadnej nadziei w tym świecie. Pomyślmy o tym przez chwilę…

Tylko Bóg może przekształcić największe zło, największą krzywdę i przeobrazić je w dobro w celu zbawienia wielu. I to jest również ostateczny obraz tego, co dzieje się wokół nas w obecnym czasie. Siły ciemności nie mogą mieć ostatniego słowa w realiach naszej rzeczywistości tak, jak nie mogły mieć kontroli nad Józefem tysiące lat temu.

W znacznie późniejszym czasie psalmista opisuje realia jego rzeczywistości: „…moje stopy nieomal się nie potknęły, omal się nie zachwiały moje kroki. Zazdrościłem bowiem niegodziwym, widząc pomyślność grzeszników. Bo dla nich nie ma żadnych cierpień, ich ciało jest zdrowe, tłuste. Nie doznają ludzkich utrapień ani z [innymi] ludźmi nie cierpią. Toteż ich naszyjnikiem jest pycha, a przemoc szatą, co ich odziewa. Ich nieprawość pochodzi z nieczułości, złe zamysły nurtują ich serca. Szydzą i mówią złośliwie, butnie grożą uciskiem. Ustami swymi niebo napastują, język ich krąży po ziemi. Dlatego lud mój do nich się zwraca i obficie piją ich wodę. I mówią: «Jakże Bóg może widzieć, czyż Najwyższy ma wiedzę?» Takimi oto są grzesznicy i zawsze beztroscy gromadzą bogactwo…”. (Psalm 73:2-12) W powyższym tekście wyraźnie widać kryzys wiary. Psalmista porównuje swoją wierność Bogu i wypływające z tego cierpienia do arogancji złych ludzi. Psalmista się skarży: „Czy więc na próżno zachowałem czyste serce i w niewinności umywałem ręce? Co dnia bowiem cierpię chłostę, każdego ranka spotyka mnie kara.” (Psalm 73:13-14) Jednak psalmista nie pozostaje w tej rozterce długo: „Rozmyślałem zatem, aby to zrozumieć, lecz to wydało mi się uciążliwe, póki nie wniknąłem w święte sprawy Boże, nie przyjrzałem się końcowi tamtych. Zaiste na śliskiej drodze ich stawiasz i spychasz ich ku zagładzie. Jakże nagle stali się przedmiotem grozy, zniknęli strawieni przerażeniem”. (Psalm 73:16-18) Wreszcie psalmista zauważa: „Lecz ja zawsze będę z Tobą: Tyś ujął moją prawicę; prowadzisz mnie według swojej rady i przyjmujesz mię na koniec do chwały. […] Jest mi dobrze być blisko Boga, w Panu wybrałem sobie schronienie, by opowiadać wszystkie Jego dzieła”. (Psalm 73:23-24 i 28)

W obecnych czasach masowo morduje się nienarodzone dzieci. Dlatego tak zażarta była walka o stanowisko sędzi Sądu Najwyższego, B. Kawanaucha, którego głos może przeważyć i zatrzymać to barbarzyństwo. W obecnych czasach przygotowywana jest wojna rabunkowa przeciwko Izraelowi przez wiele krajów pod wodzą Rosji, Turcji i Iranu. W tych samych Czasach Ostatecznych nawet kościoły zdają się odstępować od biblijnych podstaw wiary. W prawodawstwie USA są przewidziane kary śmierci przez ścięcie gilotyną i będą one egzekwowane z powodu tzw. Kryminału Nienawiści. Już dzisiaj prześladuje się Chrześcijan, którzy sprzeciwiają się Agendzie 21 i 30 ONZ oraz szerzącej się lawiny LGBT.

Apostoł Paweł pisze: „A wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga. Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy. I od takich stroń”. (2 List Do Tymoteusza 3:1-5)

Zgodnie z ostrzeżeniem Apostoła Pawła do Tymoteusza wszystko wskazuje, że Czasy Ostateczne nadeszły. Jest to więc najwyższy czas, by zacząć poważnie myśleć o Bożych sprawach w życiu każdej indywidualnej osoby. Jezus jednoznacznie stwierdził, że ani dnia, ani godziny nikt nie zna, poza Bogiem-Ojcem, gdy nastąpi Jego Powtórne Przyjście. Nadchodzi dzień, w którym specyficzne pokolenie ucieknie przed śmiercią. Za życia zostanie „porwane” zgodnie z tekstem 1 Listu Do Tesaloniczan 4:13-18 i 5:1-11. Pokolenie, które pozostanie na ziemi, będzie poddane nieludzkiej tyranii światowego rządu, światowej dyktatury zgodnie z proroctwami w Objawieniu Jana 13:1-18. Nasze pokolenie może być tym Ostatnim Pokoleniem, które było wybrane, abyśmy: „…mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36)Dlatego, jeśli ktokolwiek z nas lub z naszych bliskich czy znajomych nie jest gotowy tak, jak oblubienica oczekująca swego oblubieńca wiedzmy, że czas jest krótki. „Przybliżmy się do Boga, a On przybliży się  do nas”. Jak jest to możliwe? Jest to tak proste, jak: A, B, C…

1. Przede wszystkim musisz przyznać i uznać, że jesteś grzesznikiem. Apostoł Paweł wyjaśnia: „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”. (List do Rzymian 3:23).

2. Następnie musisz uwierzyć. Ten sam Apostoł Paweł pisze: „Sprawiedliwość osiągana przez wiarę tak powiada: ‘słowo [wiary] jest blisko ciebie; na twoich ustach i w sercu twoim. […] Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami – do zbawienia”. (List Do Rzymian 10:9-10) Tutaj uwaga: siły ciemności również wierzą, że istnieje Bóg, ale robią swoje i drżą przed Jego sprawiedliwością. Czym się od nich różnimy? Trzecim krokiem w procesie zbawienia.

3. Trzecim krokiem w tym procesie jest wezwanie lub inaczej, zaproszenie Jezusa do twego życia. Apostoł Paweł jednoznacznie stwierdza: „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. (List do Rzymian 10:13) To jest wszystko, co musisz uczynić, by być gotowym na powtórne przyjście Chrystusa.

W swoim liście Apostoł Jan pisze: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się podobnie, jak On jest święty”. (1 List Jana 3:1-3)

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. Kto więc ma się uświęcać? Nie tylko Papież, nie tylko klerycy. Wszyscy, każda indywidualna osoba ma się uświęcać. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.                                                                                                              

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (jedni z bojaźnią, inni z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan, społeczność z Bogiem dzisiaj, na ziemi oraz w wieczności…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s