30 Sekund Do Dwunastej (156) “Stoimy Zjednoczeni, Upadamy Podzieleni”

Prezydent USA, D. Trump spotkał się z prezydentem Rosji, W. Putinem w poniedziałek, dnia 16 lipca, 2018 r. Pismo Święte wielokrotnie sugeruje, że charakterystyczną cechą Czasów Ostatecznych będzie iluzoryczność oraz podążanie za złudzeniami i fikcyjnymi opisami rzeczywistości. W USA wszystkie media informacyjne komentowały wszystkie powiązania, zależności i szczegóły za wyjątkiem aktualnych rezultatów w odniesieniu do głównego celu tego spotkania, tj. problemu Syrii na Bliskim Wschodzie oraz pozycji Izraela. W USA od wieku szkolnego znana jest maksyma: „Stoimy zjednoczeni, upadamy podzieleni” (ang. „United we stand but divided we fall”). Jest bardzo możliwe, że Ameryka zniknie z geopolitycznej areny przez siły, które dążą do zniszczenia kraju od wewnątrz, podobnie jak upadło Cesarstwo Rzymskie – z powodu wewnętrznego rozkładu. Ameryka jest podzielona wewnętrznie i podziały te są coraz bardziej ostre.

Nawet wśród Chrześcijan istnieją opinie i poglądy, które zdają się być nie do przezwyciężenia. Przykładem może być twierdzenie pewnej murzynki, która wierzy, że agenda ONZ propagowana przez Watykan  o depopulacji świata z 8 miliardów ludzi do pół miliarda, zgodnie z założeniami Nowego Porządku Świata (ang. New World Order) jest dobrą i pożądaną strategią dla naszej cywilizacji. Pismo Święte jednoznacznie stwierdza, że Szatan jest kłamcą, niszczycielem i mordercą. Jego ostatecznym celem jest anihilacja Izraela oraz całej naszej cywilizacji. W rozmowie z tą kościelną, murzyńską śpiewaczką powiedziałem , że nie ma znaczenia, czy jesteś Demokratą, Republikanką czy jakimkolwiek liberałem. Jeśli jesteś Chrześcijanem, nie możesz z czystym sumieniem wspierać szatańskiej agendy anihilacji ponad 80% populacji świata. Zwłaszcza, jeśli przypomnisz sobie słowa samego Boga, który po stworzeniu człowieka powiedział: „…Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną”. (Genesis 1:28) Murzynka w dalszym ciągu twierdziła, że jest za dużo ludzi na świecie i że ona wspiera wysiłki depopulacji świata. Nie ma w tej pozycji możliwości kompromisu. Zakończyłem tą rozmowę słowami, że ma do wyboru: albo stać po stronie Boga albo po stronie Szatana i że powinna zacząć poważnie czytać Pismo Święte, by zobaczyć jak w zwierciadle stan jej chrześcijaństwa.

W Ew. Łukasza mamy opis z życia Jezusa: „Raz wyrzucał złego ducha [u tego], który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: ‘Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy’. Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: ‘Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze całą broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda. Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza’”. (Ew. Łukasza 11:14-23) Poglądy murzyńskiej, kościelnej śpiewaczki są w bezpośrednim konflikcie nie ze mną, ale ze słowem Boga-Ojca, oraz Jego Syna, Jezusa, który – przypominam jeszcze raz – powiedział: „…Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza”. 

Amerykańska maksyma:  „Stoimy zjednoczeni, upadamy podzieleni” potwierdza i zgadza się z tym co wiemy i co jest dla wielu obserwatorów i teologów oczywiste, że Ameryka rzeczywiście jest nieobecna w biblijnych proroctwach dotyczących Czasów Ostatecznych. Rosja, Iran, Syria, Egipt, Liban, Etiopia, Turcja i wiele innych krajów jest nazwanych po imieniu i mają one rolę do odegrania zanim nastąpi powtórne przyjście Chrystusa na ziemię. Jednak według biblijnych proroctw Ameryka musi odejść, zniknąć ze sceny geopolitycznej świata, ponieważ Ameryka jest przeszkodą na drodze do Nowego Porządku Świata pod rządami Antychrysta. Jest to również prawdziwe w realiach ekonomicznych, zwłaszcza jeśli chodzi o pozycję dolara na świecie, ponieważ nie jest możliwe wprowadzenie bezgotówkowego, światowego systemu gospodarczego, w którym: „…nikt nie może kupić ani sprzedać, kto nie ma znamienia  – imienia Bestii…”. (Apokalipsa Jana 13:17) Silna Ameryka, silny dolar są podstawową przeszkodą w realizacji apokaliptycznej rzeczywistości i dlatego jesteśmy świadkami ciągłego procesu dezintegracji i niszczenia kraju, który tak niedawno był najsilniejszym mocarstwem świata. Amerykańskie media cynicznie grzmią o wtrącaniu się Rosji do procesu amerykańskich wyborów. Kto dzisiaj pamięta, że B.H. Obama, który personalnie nie mógł znieść Premiera Izraela, B. Netanyahu, wysłał ekipę specjalistów do Izraela, by bezpośrednio ingerować w wyborach Izraela? Ani Rosja, ani żaden inny kraj świata nie wysłał do wewnątrz USA swoich agentów tak, jak to zrobił skorumpowany B.H. Obama…

Jest dodatkowy czynnik wskazujący na drastyczne zmniejszenie znaczenia USA na świecie, a zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. Podczas, gdy Rosja, Turcja i Iran, które, zgodnie z biblijnymi proroctwami, zapuściły militarne korzenie w Syrii i przygotowują się na inwazję Izraela, w czasie aktualnego ataku ani Ameryka, ani żaden inny kraj nie przyjdzie z pomocą Izraelowi. To jest zgodne ze słowami zapisanymi ponad 2500 lat temu przez proroka Ezechiela: „Pan skierował do mnie te słowa: ‘Synu człowieczy, zwróć się ku Gogowi, ku krajowi Magog, wielkiemu księciu kraju Meszek i Tubal, i prorokuj przeciwko niemu, i mów: Tak mówi Pan Bóg: Oto jestem przeciw tobie, Gogu, wielki książę kraju Meszek i Tubal. Zawrócę cię i włożę kółka w twoje szczęki, i wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko, rumaki i jeźdźców, wszystkich w pełnym uzbrojeniu, wielki zastęp z długimi i krótkimi tarczami, wszystkich uzbrojonych w miecze. Są przy nich Persowie, Kuszyci, Libijczycy, wszyscy zbrojni w tarczę i hełm. Gomer i całe jego wojsko, mieszkańcy Togarmy na najdalszej północy i całe jego wojsko, rozliczne ludy są z tobą’”. (Ks. Ezechiela 38:1-6) Lider o antycznym imieniu Gog z kraju Magog zjednoczy się Persją (dzisiaj Iran), Kuszytami (dzisiaj Etiopia), plemionami Put (dzisiaj Libia), Gomerem oraz Beth Togarmą, lub w tłumaczeniu domem Togarmy (dzisiaj Turcja). Jeśli  – według niektórych komentatorów – Turcja jest krajem Magog oraz dyktator, Premier Turcji, S. Erdogan jest Gogiem to kim jest Togarma? Jeśli natomiast dom Togarmy jest dzisiejszą Turcją, to logicznym Gogiem z kraju Magog jest lider Rosji. Turcja jest bezpośrednio na północ od Izraela.

W 13 wersecie tego proroctwa mamy odpowiedź na pytanie o rzeczywisty powód planowanej inwazji na Izrael: „Szeba i Dedan (dzisiaj Arabia Saudyjska), i handlarze z Tarszisz (dzisiaj Wielka Brytania), i wszyscy jego przekupnie będą do ciebie mówić: Czy przybywasz po to, by łupić? Czy zgromadziłeś tłum, by grabić srebro i złoto, by porwać do siebie trzody i dobytek, by nabrać wielkiego łupu?” (Ks. Ezechiela 38:13) To wiąże się ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego, dostęp do której W. Putin usiłował negocjować z Premierem Izraela, B. Netanyahu ponad 10 lat temu, a które Rosja desperacko potrzebuje w celach kontroli zachodnio-europejskich rynków energetycznych. I to są kółka w szczękach Goga z kraju Magog w słowach proroka Ezechiela. Spotkanie Prezydentów USA, D. Trumpa i Rosji, W. Putina przybliżył czas wydarzeń oczekiwanych przed lub podczas siedmio-letniego Wielkiego Ucisku. Mówimy o porwaniu wierzących Chrystusowi, które może nastąpić w każdej chwili, po czym nastąpi Wielki Ucisk oraz totalna klęska najeźdźców Izraela dokonana nie przez siły zbrojne Izraela, ale przez samego Boga, który będzie jedynym obrońcą Narodu Wybranego. Zauważmy spodziewane przez wielu chrześcijan porwanie kościoła wyjaśnia również bezsilność Ameryki. Jeżeli w mgnieniu oka znikną miliony ludzi, miliony domów zostaną puste, wiele fabryk i instytucji straci w ułamku sekundy najbardziej wartościową siłę roboczą. Gospodarka kraju musi się załamać. Dlatego również braknie Chrześcijan, którzy staliby w obronie Izraela w obliczu inwazji wielu narodów. W ten sposób wszystkie tryby geopolityczne, gospodarcze, militarne i społeczne zazębiają się z odwiecznymi proroctwami Pisma Świętego.

Jezus jednoznacznie stwierdził, że ani dnia ani godziny nikt nie zna, poza Bogiem-Ojcem, gdy nastąpi Jego Powtórne Przyjście. Nadchodzi dzień, w którym specyficzne pokolenie ucieknie przed śmiercią. Za życia zostanie „porwane” zgodnie z tekstem 1L. Do Tes. 4:13-18 i 5:1-11. Ludzie, którzy pozostaną na ziemi będą poddani nieludzkiej tyranii światowego rządu, światowej dyktatury zgodnie z proroctwami z Obj. Jana 13:1-18. Dlatego, jeśli ktokolwiek z nas lub z naszych bliskich czy znajomych nie jest gotowy na powtórne przyjście Chrystusa na ziemię, jak oblubienica oczekująca swego oblubieńca wiedzmy, że czas jest krótki. „Przybliżmy się do Boga, a On przybliży się  do nas”. Jak jest to możliwe?

1. Przede wszystkim musisz przyznać i uznać, że jesteś grzesznikiem. Apostoł Paweł wyjaśnia: „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”. (List do Rzymian 3:23).

2. Następnie musisz uwierzyć. Ten sam Apostoł Paweł pisze: „Sprawiedliwość osiągana przez wiarę tak powiada: ‘słowo [wiary] jest blisko ciebie; na twoich ustach i w sercu twoim. Jest to słowo wiary, którą głosimy’. Jeśli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami – do zbawienia”. (List Do Rzymian 10:9-10) Tutaj uwaga: siły ciemności również wierzą, ale robią swoje i drżą przed sprawiedliwością Boga. Czym się od nich różnimy? Trzecim krokiem w procesie zbawienia.

3. Trzecim krokiem w tym procesie jest wezwanie lub inaczej, zaproszenie Jezusa do twego życia. Apostoł Paweł jednoznacznie stwierdza: „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. (List do Rzymian 10:13) To jest wszystko, co musisz uczynić, by być gotowym na powtórne przyjście Chrystusa.

W swoim liście Apostoł Jan pisze: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się podobnie, jak On jest święty”. (1 List Jana 3:1-3)

Kto ma się uświęcać? Nie tylko Papież, nie tylko klerycy. Wszyscy, każda indywidualna osoba ma się uświęcać. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są: 1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz 2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (jedni z bojaźnią, inni z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan, społeczność z Bogiem dzisiaj, na ziemi oraz w wieczności…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s