30 Sekund Do Dwunastej (151) “Ostatnie Pokolenie”

Jest bardzo ciekawy tekst w Dziejach Apostolskich 17:10-11: „Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei. Ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi Żydów, którzy byli szlachetniejszego usposobienia, niż owi w Tesalonice. Przyjęli oni Słowo z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają”.        

Były więc dwie grupy wierzących. W Berei oraz w Tesalonice. Wierzący w Tesalonice przyjęli Słowo ewangelii „…z całą gotowością” lub inaczej przyjęli świadectwo apostołów w szczerości swych serc. Wierzący w Berei przyjęli to świadectwo z taką samą żarliwością. Jednak była różnica. Wierzący w Berei „…codziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają”. „Badanie Pism” stanowi o szlachetności wierzących w Berei i to ich wyróżniło w opinii Apostołów. Taka postawa jest niezbędna zwłaszcza w odniesieniu do Czasów Ostatecznych.

Jednym z głównych zagadnień dotyczących powstania państwa Izraela jest cytat: „…nie przeminie pokolenie, które ujrzało powstanie Izraela zanim nie nastąpi drugie przyjście Pana Naszego, Jezusa Chrystusa”. Jest więc otwarte pytanie, czy rzeczywiście nasze pokolenie, które ujrzało narodziny Izraela w 1948 r., ujrzy powtórne przyjście Jezusa? Wiemy, że pierwsza generacja zaczęła się od Adama i Ewy. Noe reprezentował 10-tą generację ludzkości. Którą generację MY reprezentujemy? Którą będzie generacja co, według słów Chrystusa: „Ta generacja nie przeminie, zanim te rzeczy się nie wypełnią” lub w innym tłumaczeniu: „Zaprawdę powiadam wam: nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie” (Ew. Mateusza 24:34). Proroctwa, które spełniają się coraz szybciej na naszych oczach sugerują, że jesteśmy bliżej Przyjścia Pana Naszego, Jezusa niż nam się to wydaje.

W Kazaniu Na Górze Jezus wypowiedział słowa błogosławieństw. Tego „Kazania Na Górze” nie należy mylić z tekstem znanym jako „Rozprawa Na Górze Oliwnej”. Treść tej rozprawy podają ewangelie: Mateusza – rozdziały 24 i 25, Marka – 13 oraz Łukasza – 21: „Wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi. Ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko wiedzcie, że blisko jest; tuż u drzwi. Zaprawdę powiadam wam; nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Albowiem jak było za dni Noego, tak będzie przyjście Syna Człowieczego”. (Ew. Mateusza 24: 30-37)

Jezus wyrzekł słowa tego proroctwa na Górze Oliwnej w odpowiedzi na trzy pytania jego uczniów: 1. Kiedy to się stanie? 2. Jaki będzie znak Twego [Jezusa] przyjścia? 3. Jaki będzie znak końca świata? (Ew. Mateusza 24:3). W okresie Czasów Ostatecznych będzie jakieś pokolenie, które zobaczy powtórne przyjście Jezusa. Niektórzy wierzą, że opisy Czasów Ostatecznych spełniły się w roku 70-ym, gdy Jerozolima została zniszczona przez Rzymian. Jednak taka interpretacja nie pasuje do tekstów Biblijnych, które poprzedzają bezpośrednio przed i następują bezpośrednio po opisie podobieństwa do drzewa figowego (Ew. Mateusza 24:32).

Jednym z bardziej kłopotliwych pytań dla studentów Biblii jest  definicja długości jednego pokolenia.  Czy jest to 40 lat? – pytają zarówno świeccy filozofowie jak i teolodzy. Gdy powstało Państwo Izrael w 1948 roku niektórzy z nich wierzą, że jest to znakiem dla generacji, która zobaczy powtórne przyjście Chrystusa. Teoria ta jest bazowana na podobieństwie do drzewa figowego, które symbolizuje narodziny Izraela. Podobieństwo o drzewie figowym jest bardzo częstym cytatem Pisma Świętego: Ks. Sędziów 9:8-15, Ks. Izajasza 66:8, Ks. Jeremiasza 24:1-10, Ew.Mateusza 21:17-21 i 24:32-51, Ew. Marka 11:11-14 i 20-21 oraz 13:28-37, Ew. Łukasza 13:6-9, 19:41-44 i 21:29-36 List Do Rzymian 11:1-2 i 25-27 oraz Apokalipsa Jana 6:13.

W 1988 roku minęło 40 lat od narodzin Izraela. Jezus nie wrócił po swój kościół w 1988 r. Od tej pory są co najmniej trzy możliwe rozwiązania problemu: 1. Albo rok narodzin Izraela 1948-ym roku nie jest początkową datą określającą ostatnie pokolenie porównane do drzewa figowego lub 2. Okres jednej generacji musi być dłuższy niż 40 lat, oraz 3. Istnieje również teoria, że ostatnia generacja to ta, która zaczyna się od 1967-ego roku, gdy Izrael zdobył i przyłączył do państwa Jerozolimę.

Generacja „Ostatniego Pokolenia” może trwać krócej lub dłużej niż 40 lat. Ze względu na socjologiczne zmiany niektórzy są zdania, że czasokres jednej generacji wynosi zaledwie 20 do 30 lat. Jednak taki przedział reprezentuje raczej zmiany socjologiczne między sąsiednimi pokoleniami. Inni twierdzą, że jedno pokolenie może trwać przez 40 do 100 lat. Jak długo trwa jedno pokolenie?

W Piśmie Świętym pokolenie zaczyna się od momentu poczęcia do chwili śmierci. Dosłowne odnośniki oraz odnośniki z aluzjami do wieku pokolenia są między innymi w: 1 Ks. Mojżeszowej 17:6-9, w Ks. Jeremiasza 1:4-5, w Dziejach Apostolskich 13:36 oraz w Ks. Jozuego 24:29-31. Zgodnie z tymi tekstami okres jednego pokolenia nie jest arbitralnie wybraną liczbą lat w ciągu życia jednej osoby lub grupy ludzi. Jozue umarł w wieku 110 lat i to był okres jego pokolenia. Niektórzy z jego pokolenia umarli wcześniej, inni znacznie później. Dlatego przeciętna długość życia za jego czasów określa czasokres tej generacji.

Na przestrzeni tysięcy lat wiek jednego pokolenia ulegał zmianom. Poczynając od Adama i Ewy a kończąc na Potopie ludzie przeciętnie żyli ponad 900 lat. Po Potopie przeciętny wiek jednego pokolenia spadł do 120-stu lat. Było to w czasach Mojżesza. Mojżesz miał 120 lat, gdy zmarł.  Kilka wieków później, między 13-ym i 12-ym stuleciem przed Chrystusem żył Kapłan i Sędzia, Heli. Zgodnie z biblijnymi zapisami zmarł on w wieku 98 lat (1 Ks. Samuela 4:15-19). Mówiono o nim, że w wieku ponad 95 lat był on bardzo stary, cytuję: „A gdy Heli zestarzał się bardzo…” (1 Ks. Samuela 2:22).

Najbardziej rozpowszechnioną liczbą określającą okres jednego pokolenia jest liczba 40-tu lat. Był to okres tułaczki wymagany przez Boga, aby nieposłuszne pokolenie, które Mojżesz wyprowadził z Egiptu, wymarło na pustyni. Ci, którzy trzymają się tej liczby jako wyznacznika czasokresu jednego pokolenia nie biorą pod uwagę całego życia Mojżeszowego pokolenia. Przekleństwo skróconego życia dotyczyło tych mężczyzn, którzy mięli 20 lat lub więcej w dniu raportu 10-ciu szpiegów pod przewodnictwem Jozuego i Kaleba. Mówią o tym wersety: 4 Ks. Mojżeszowa 32:11-13, Psalm 95:8-11, oraz List do Hebrajczyków 3:7-11. Po upływie 40-tu lat tułaczki nie pozostało poza Jozuem i Kalebem ani jednego mężczyzny powyżej wieku 60 lat. Dlatego ten okres 40-tu lat nie określa wiek jednego pokolenia. Jest to czas wyznaczony przez Boga w celu wymarcia ostatniego pokolenia niewolników z narodu Izraelskiego. Ze wszystkich, którzy pamiętali niewolę w Egipcie pozostał tylko Jozue i Kaleb. Wszyscy pozostali, którzy weszli do Kanaanu należeli do następnego pokolenia. Aaron żył 123 lata. Mojżesz żył 120 lat, Jozue 110 lat oraz Kaleb żył 85 lat. Z tych rejestrów możemy wnioskować przeciętny czasokres jednego pokolenia tamtych czasów.

W czasie ostatnich 3000 lat przeciętny wiek jednego pokolenia waha się w granicach od 70 do 80 lat, nie licząc nienaturalnej śmierci w wojnach, lub z powodu epidemii czy głodu. Podobnie było za czasów Króla Dawida, który żył 70 lat. Był królem od 1010 do 970 przed Chrystusem (był królem przez 40 lat). Biblia mówi o wieku Dawida między innymi w: 1 Ks. Kronik 23:1, 2 Ks. Samuela 5:4-5 (tu podane są dokładne daty) oraz 1 Ks. Królewska 2:10-11.

W psalmie 90-ym jest najbardziej jasno określony wiek jednego pokolenia, cytuję: „Wszystkie dni nasze znikają z powodu gniewu Twego. Lata nasze są jak westchnienie. Życie nasze trwa lat siedemdziesiąt, a gdy sił wystarczy, lat osiemdziesiąt. A to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój, gdyż chyżo mijają, a my odlatujemy” (Ps 90: 9-10). Jeśli okres 70 do 80 lat określa jedno pokolenie to w naszych czasach spodziewalibyśmy się podobnych rezultatów. Z historii statystyk wiemy, że w latach 1850-ych przeciętna wieku w USA wynosiła zaledwie 40 lat. Pięćdziesiąt lat później przeciętna wieku wzrosła do 47 lat oraz w 1999 roku do 77 lat. Jest to 74 lata dla mężczyzn oraz 81 lat dla kobiet. Jeśli chodzi o państwo Izrael przeciętna wieku jednego pokolenia dla mężczyzn jest obecnie 77 lat oraz dla kobiet 81 lat. Oblicza się obecnie przeciętną długości życia dla noworodków w Izraelu na poziome 82 lata.

Po upływie prawie 2000 lat w rozproszeniu po całym świecie Izrael wrócił do swoich ziem, podkreślam – do swoich ziem. Proroctwa o Czasach Ostatecznych wchodzą w centrum uwagi. Obecni Izraelici mogą należeć do pokolenia, o którym Jezus mówił w podobieństwie o drzewie figowym: „I powiedział im podobieństwo: spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato jest blisko. Tak i wy gdy ujrzycie, że to się dzieje wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam; nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą” . (Ew. Łukasza 21:29-33)

Jeśli wiek jednego pokolenia z czasów Dawida, z czasów Chrystusa oraz z obecnych czasów jest w granicach od 70-ciu do 80-ciu lat (przeciętna długość życia na przestrzeni historii ludzkości około 3000 lat), jest uzasadnioną konkluzją, że ostatnie pokolenie, o którym mówi Jezus w podobieństwie do drzewa figowego, powinno również mieć przeciętny wiek 70 do 80 lat. Dlatego ostatnie zdarzenia: 1.  narodzin Izraela w ciągu jednego dnia przepowiedziane w księdze Izajasza 66:8, 2. Kontrowersji wokół Jerozolimy przepowiedziane proroctwem w księdze Zachariasza 12:1-6, 3. Przygotowania do odbudowania Świątyni Jerozolimskiej według proroctwa z Objawienia Jana 11:1-2, oraz 4. Negocjacje pomiędzy Izraelem, a tzw. Palestyńczykami według proroctwa Daniela 9:27 są silnymi wskaźnikami, że pokolenie, o którym Jezus mówił, „Ostatnie Pokolenie”, już się urodziło i że powtórne przyjście Jezusa Chrystusa jest bardzo blisko, moglibyśmy powiedzieć, że jest w zasięgu ręki. Czasy Ostateczne opisane przez Jezusa Na Górze Oliwnej nie mogą się zacząć zanim Izrael nie będzie w swojej ziemi. Zgromadzenie Izraela w ziemi Abrahama, Izaaka i Jakuba jest jednym z największych sygnałów 20-go wieku głoszącym szybki powrót Jezusa Chrystusa.

W księdze Samuela czytamy: „Wyznaczę też miejsce memu ludowi, Izraelowi. Zaszczepię go, aby tam bezpiecznie mieszkał. Nie będzie się już trwożył i nie będą go już gnębić nikczemnicy, jak to było poprzednio. […] i trwać będzie twój dom i twoje królestwo na wieki przede mną. Tron twój też utwierdzony będzie na wieki”. (2 Ks.Samuela 7: 10 i 16)

Narodziny Izraela jako narodu stały się katalizatorem przyśpieszającym wypełnienie się innych proroctw o Czasach Ostatecznych, które możemy obserwować na scenie obecnej geopolitycznej rzeczywistości. Proroctwa zapisane w księdze Ezechiela rozdziały: 38 oraz 39 dotyczą zapowiedzi najazdu na Izrael oraz ostatecznej klęski Goga. Apostoł Paweł napisał: „A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy…”. (2 List Do Tymoteusza 3:1) Jezus powiedział, że będzie czas konfliktów i wojen światowych, które będą „początkiem boleści” (Ew. Mateusza 24:6-8). Jezus powiedział również: „Jeśliby Pan nie skrócił tych dni, nie ocalałaby żadna istota. Ale ze względu na wybranych, których wybrał, skrócił te dni” (Ew. Marka 13:20). Tak więc jest możliwe, że również i wybrani (może nie wszyscy) będą podlegać Wielkiemu Uciskowi. Rozpowszechnienie broni chemicznej, biologicznej oraz nuklearnej w 20-ym wieku umożliwiło ludzkości dosłowne zniszczenie wszelkiego życia na powierzchni ziemi. Na początku 21-go stulecia jesteśmy świadkami bezprecedensowego wzrostu podsłuchu i systemów obserwacyjnych. Rządy państw oraz kreowany i nadchodzący Rząd Światowy, który wdziera się w każdy, najmniejszy aspekt ludzkiego  życia, obiecuje „Pokój i Bezpieczeństwo” wszystkim, którzy zrzekną się swoich praw obywatelskich. Taka sytuacja jest opisana w biblijnych proroctwach w Obj. Jana 13:16-17 oraz 1 List Do Tesaloniczan 5:3.

Jest bardzo możliwe, że jesteśmy tym ostatnim pokoleniem, o którym Jezus mówił w tej Przemowie Na Górze Oliwnej. Dlatego Chrześcijanie powinni aktywnie śledzić wypełnianie się proroctw i doszukiwać się ich zarysu w nagłówkach informacji dochodzących z całego świata. Dlatego, zgodnie z proroctwem w Ew. Mateusza 24:37-51 powinniśmy być zawsze gotowi na przyjście Pańskie.

Jeszcze jedna ciekawostka. Jezus jednoznacznie stwierdził, że ani dnia ani godziny nikt nie wie poza Bogiem-Ojcem. Z drugiej strony Jezus nie miał cierpliwości do Faryzeuszy i Saduceuszy, którym zarzucał, że nie potrafią: „…rozpoznać znamion czasów” (Ew. Mateusza 16:1-4).

Nadchodzi dzień, w którym nasze pokolenie ucieknie przed śmiercią. Za życia zostanie „porwane” zgodnie z tekstem 1List Do Tesaloniczan 4:13-18 i 5:1-11. Pokolenie, które pozostanie na ziemi będzie poddane nieludzkiej tyranii światowego rządu, światowej dyktatury zgodnie z proroctwami w Objawieniu Jana 13:1-18. Światowa scena jest przygotowana oraz aktorzy zajmują swe pozycje, aby odegrać ostatni akt historii ludzkości na ziemi. Akt, który poprzedza Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa. Jesteśmy więc tym Ostatnim Pokoleniem, które było wybrane abyśmy, cytuję: „…mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21: 36) Dlatego, jeśli ktokolwiek z nas lub z naszych bliskich czy znajomych nie jest gotowy jak oblubienica oczekująca swego oblubieńca wiedzmy, że czas jest krótki. „Przybliżmy się do Boga, a On przybliży się do nas”.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s