30 Sekund Do Dwunastej (138) “Jak Szybko Nastąpi III Wojna Światowa?”

Jedynym obecnie otwartym pytaniem jest: jak szybko nastąpi wojna na Bliskim Wschodzie? Do wojny przygotowują się Arabi wielu krajów (Syria, Irak, Iran, Arabia Saudyjska, Jemen, Jordan i wiele innych); przygotowują się Turcja, Rosja,  różne kraje Afryki oraz Izrael. W dniu 15 marca izraelskie wydawnictwo ArutzSheva raportowało w artykule p.t. „IDF przygotowuje się na wojnę”, że: „…siły zbrojne Izraela IDF zakończyły serię masywnych ćwiczeń wojskowych, które naśladują wybuch działań wojennych na wielu frontach wokół Izraela”. Kilkudniowe ćwiczenia miały na celu między innymi: „…sprawdzenie zdolności głównego sztabu IDF do szybkiego komunikowania się ze swoimi podwładnymi w przypadku nagłej wojny, ze szczególnym naciskiem na bezustanne funkcjonowanie różnych centrów dowodzenia i ośrodków planowania strategicznych ruchów wojennych, nawet gdy są pod aktualnym ostrzałem rakietowym”.

Inne izraelskie wydawnictwo, Haaretz dodało w swym raporcie p.t. „Izraelskie ćwiczenia militarne symulują warunki wielo frontowej wojny”, w której: „…Rosja uniemożliwia Izraelowi atak na Syrię”. Jeden z naczelnych oficerów sił zbrojnych Izraela powiedział między innymi: „…podczas tych ćwiczeń badaliśmy różne konsekwencje oraz implikacje obecności Rosjan w Syrii. Ćwiczyliśmy wszystko, co mogło być skoordynowane z Rosjanami, a także te warianty i elementy, jakie z Rosjanami nie mogły być koordynowane. Szukaliśmy praktycznych rozwiązań operacyjnych, które nie kolidowałyby z interesami Rosjan w tym regionie, a z drugiej strony analizowaliśmy scenariusze, w jakich Rosjanie sprawiają nam kłopoty np. przez publikację informacji na cały świat, że Izrael zagraża interesom Rosji na Bliskim Wschodzie”. Rosyjska propaganda tak właśnie działa nie tylko przeciw Izraelowi, ale również przeciwko USA.

Z tych raportów jedno jest pewne, Izrael doskonale rozumie naturę zagrożeń z różnych stron, zwłaszcza wzdłuż północnych granic Izraela z Syrią w pobliżu wzgórz Golan. Według raportu Reuters z dnia 13 marca Rosja twierdzi, że USA planuje atak na Damaszek. Jest to oczywista propaganda Rosji wymierzona przeciw USA, której zadaniem jest budowanie podstaw – pretekstu do wszczęcia działań militarnych nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale wszędzie, gdzie W. Putin ma jakiekolwiek roszczenia interesów dla swego kraju. W. Putin wygrał kolejne wybory w Rosji na następne 6 lat. Jest on potencjalnie najlepszym kandydatem, by spełnić funkcję Goga z kraju Magog, o którym piszą biblijni prorocy, zwłaszcza Ezechiel. W swej ponad 20-letniej karierze osiągnął pełną kontrolę zwłaszcza rosyjskich mediów, które są podstawą jego sukcesów nie tylko w Rosji, ale również na arenie politycznej świata. Jest oczywiste, że podstawą ekonomii Rosji jest przepływ ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Putin nie ma dostępu do tych dóbr na terenach, które są w rękach Kurdów oraz pod ochroną USA. Dlatego ostatnim terenem z najbogatszymi złożami gazu ziemnego jest Izrael, który stał się super wrogiem Rosji. W wywiadzie z amerykańską dziennikarką na początku marca W. Putin ostrzegł i zapowiedział, że zaatakuje bronią nuklearną kogokolwiek, kto będzie uznany przez Rosję za zagrożenie ich kraju lub sprzymierzeńców nie tylko w formie nuklearnej, ale i konwencjonalnej formie broni. Przypominam, sprzymierzeńcami Rosji są między innymi: Syria, Północna Korea, Iran i Turcja. W tym samym czasie Arabia Saudyjska jest atakowana rakietami niemal każdego tygodnia przez terrorystów powiązanych z Iranem. W ten sposób Iran niebezpośrednio atakuje od kilku miesięcy Arabię Saudyjską; prowadzi otwartą wojnę przeciwko Arabii Saudyjskiej. Dlatego tak wielkie znaczenie ma wizyta w USA arabskiego księcia, Ministra Obrony oraz Namiestnika Premiera Arabii Saudyjskiej, Mohammeda Bin Salmana.

W Piśmie Świętym czytamy, że nadchodzi czas, gdy wszystko będzie zmierzać do wypełnienia proroctw o 7-letnim okresie Wielkiego Ucisku, zwanego również okresem Tarapatów lub Utrapienia Jakuba (cz. Izraela), a także okresu znanego pod nazwą 70 Tydzień Proroka Daniela. Te wszystkie proroctwa, włącznie z totalnym zniszczeniem Damaszku (17 rozdział Ks. Izajasza) oraz militarną agresją na Izrael (38 rozdział Ks. Ezechiela) będą wypełnione w czasie 7-letniego Wielkiego Ucisku, po fakcie porwania kościoła przez Chrystusa.

Krytycznym pytaniem jest: jeśli widzimy przygotowania w geopolitycznych realiach obecnego świata do ataku na Izrael, to jak szybko może nastąpić porwanie kościoła? Jezus ostrzegał: „…nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec’. Wtedy mówił do nich: ‘Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie’”. (Ew. Łukasza 21 9-11 i 25-28) Kluczowymi w tym cytacie są słowa: „A gdy się to dziać zacznie…”. Wtedy odkupienie lub inaczej wyzwolenie wierzących nastąpi. Zdaje się to być znacznie bliżej, niż wielu ludziom się to wydaje.

W swoim liście Apostoł Jan pisze: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się podobnie, jak On jest święty”. (1 List Jana 3:1-3) To jest powodem oczekiwania wielu Chrześcijan na wypełnienie tych proroctw. Jest to również powodem ich przygotowań do tych wydarzeń. W tych wszystkich faktach i wydarzeniach łatwo można stracić ostateczną perspektywę. Nie jest to perspektywa z punktu widzenia ludzkości, ale jest to Boża perspektywa. Bóg wyznaczył okresy oraz ich granice. Czas Łaski absolutnie się kończy. Historia obecnej cywilizacji dobiega końca zgodnie ze scenariuszem zarejestrowanym na kartach Pisma Świętego. Ponieważ korelacja aktualnych, geopolitycznych wydarzeń z opisami biblijnych proroctw jest tak precyzyjna, nie można uniknąć obserwacji, że oddzielenie od Boga oraz opisany plan pojednania człowieka z Bogiem musi również być prawdziwy. I to jest powodem nienawiści sił ciemności, które przez całe tysiąclecia usiłują wykoleić każdego człowieka.

W 4 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy: „…to niech będzie wiadomo wam wszystkim […], że […] On [Jezus Chrystus] jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni”. (Dzieje Apostolskie 4: 10 i 12) Jezus Chrystus, nie Mohammed, nie Allach czy Budda, jedynie Jezus jest drogą, prawdą i życiem tym, którzy go przyjmą do swojego życia. Jest to jedyne imię, przez które można się przybliżyć do Boga. W pierwszym akcie tego procesu musisz przyznać oraz uznać, że jesteś grzesznikiem potrzebującym Zbawiciela. Tak dokonuje się pokuta. Pokuta oznacza zmianę umysłu. Zmiana umysłu jest potrzebna, ponieważ Bóg nie może zmienić twojego serca, dopóki nie zdecydujesz się zmienić swoich poglądów, swego umysłu.

Apostoł Paweł pisze: „…Żydzi, jak i poganie są pod panowaniem grzechu, jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego, nie ma rozumnego, nie ma, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli, nie ma takiego, co dobrze czyni, zgoła ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językiem swoim knują zdradę, jad żmijowy pod ich wargami, ich usta pełne są przekleństwa i goryczy; ich nogi szybkie do rozlewu krwi, zagłada i nędza są na ich drogach, droga pokoju jest im nie znana, bojaźni Bożej nie ma przed ich oczami. A wiemy, że wszystko, co mówi Prawo, mówi do tych, którzy podlegają Prawu. I stąd każde usta muszą zamilknąć i cały świat musi się uznać za winnego wobec Boga, jako że z uczynków Prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego oczach. Przez Prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu”. (List Do Rzymian 3:9-19) Konsekwencje tej rzeczywistości są tragiczne. Apostoł Paweł kontynuuje: „Kiedy bowiem byliście niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Jakiż jednak pożytek mieliście wówczas z tych czynów, których się teraz wstydzicie? Przecież końcem ich jest śmierć […]. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć…”. (List Do Rzymian 6:20-21 i 23) Dlatego wszyscy podlegamy karze śmierci. Apostoł Paweł nie poprzestaje na opisie naszego tragicznego stanu: „Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie”. (List Do Rzymian 3:21-24) I to jest podstawa Dobrej Nowiny. Jest nią „…łaska przez Boga dana, [którą jest] życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. (List Do Rzymian 6:23) Mówisz więc, że podlegałem karze śmierci, jednak ktoś umarł za mnie i dla mnie oraz daje mi wieczne życie? Jest to w istocie Dobra Nowina. Wieczny dług został zapłacony i jestem więc wolny. Wychodzę więc na wolność z Sali sądowej Najwyższego Sędzi Wszechświata, który przyjął usprawiedliwienie w moim imieniu od ukrzyżowanego Swego Syna, Jezusa Chrystusa.

Następnym aktem jest wiara i wyznanie. Apostoł Paweł pisze: „Albowiem o sprawiedliwości, jaką daje Prawo, pisze Mojżesz: Kto je wypełnił, osiągnie przez nie życie. Sprawiedliwość zaś osiągana przez wiarę tak powiada: […] Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim. Jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych  osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami  do zbawienia. Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. (List Do Rzymian 10:5-6 i 8-13) Zauważmy, siły ciemności również wierzą, że Bóg istnieje, ale drżą przed Jego sprawiedliwością. W odróżnieniu, jeśli ty osobiście będziesz wierzyć w swym umyśle i przyjmiesz swym sercem jednorazową ofiarę Chrystusa, staniesz się nowym stworzeniem, urodzisz się na nowo i będziesz dzieckiem żywego Boga. Nie tylko ci, którzy są predestynowani, nie tylko wybrani, ale wszyscy będą zbawieni zgodnie ze słowami: „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. (List Do Rzymian 10:13)

Jeszcze raz, Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Po przyjęciu jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostąpiliśmy odkupienia, odnowienia i uświęcenia i w ten sposób staliśmy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga mamy nakaz, by chodzić z Bogiem, podobnie jak to było napisane o Enochu, który chodził z Bogiem.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz, cytuję: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są: 1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz 2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan, społeczność z Bogiem na wieczność…

Advertisement

2 thoughts on “30 Sekund Do Dwunastej (138) “Jak Szybko Nastąpi III Wojna Światowa?”

 1. Izrael nieopatrznie postawił na robienie pozytywnego PR-u poprzez wspieranie tzw. “syryjskiej umiarkowanej” opozycji, która ani nie jest umiarkowana, ani w pełni syryjska, Syria Assada sprzed wojny “domowej” znajdowała się pod wpływami perskimi, a Iran nie był i nie jest proizraelski, mimo że ostatnio próbował zmienić PR, czyniąc z Izraela “całkiem małego diabełka”. USA niepotrzebnie wykorzystywała do blokowania Iranu w Syrii “państwo islamski” (również przy użyciu izraelskich żołnierzy), oraz pozwoliła się “zbuntować się” Turcji by ta mogła rozpocząć podbój i pacyfikację terytoriów kurdyjskich w Syrii i Iraku. Równie niepotrzebnie USA napuściło antyrosyjskich ukraińskich neonazistów i bandytów (wrogich również wobec Polaków) na Rosjan i prorosyjskich Ukraińców ze Wschodniej Ukrainy by sprowokować Rosję do wojny z tzw. “paktem obronnym” NATO. Historia łaski się kończy ponieważ Globalny Bandyta, podający się za samozwańczego “policjanta” – USA, uważa Świat, wraz z jego ludnością za swoją i tylko swoją własność. Pod pretekstem obrony sojuszników/wasali morduje wybranych przez siebie przeciwników (jakież to humanitarne inaczej), dlatego co chwila próbuje podkręcać lokalne konflikty do stanu otwartej wojny.
  W Syrii wszyscy zamieszani są utytłani w gównie, Ameryka najbardziej – jest odpowiedzialna za obecną depopulację Syrii i całą wojnę, według pana zapewne to coś obiektywnie dobrego i miłego. Totalna destabilizacja się wam udała, więc upragnione przez was “szczęście” trzeciej wojny się zbliża.

  Like

  • Szanowny Panie Jakubie,
   odpowiadając na Pana komentarz, nigdzie w moich artykułach nie znajdzie Pan
   “szczęścia” (które mi Pan zarzuca) ze względu na politykę zagraniczną USA. Z Pana komentarza
   wynika jednoznacznie, że nie rozróżnia Pan różnicy między formalnym rządem USA, a “Deep State”,
   o którym pisałem w artykule #139. To są dwa różne stwory!!! Obecny Prezydent USA, D. Trump, wybrany
   pierwszy raz od wielu(!!!!), wielu lat – wyraźnie z woli narodu – jest przeciwstawny machinacjom i manipulacji “Państwa W Państwie” (ang. Deep State) wewnątrz, jak również na zewnątrz kraju. Dlatego jest on niszczony przez media (organizacje PR Państwa W Państwie) bez ustanku. Wiele instytucji pół-rządowych oraz rządowych w USA jest powiązanych z Deep State i w ten sposób niszczą cokolwiek pozytywnego mogłoby się wydarzyć w USA oraz gdziekolwiek na świecie. Jedynym pytaniem jest: kto pociąga za sznurki między innymi Państwa W Państwie (ang. Deep State) w Ameryce? Jak zacznie pan grzebać w tej Puszce Pandory, to bardzo szybko zorientuje się Pan, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Watykan ma od wieków globalistyczne ciągoty i obecnie jawnie propaguje globalny system Nowego Porządku Świata (ang. New World Order). Watykan planuje i realizuje politykę Jednej Światowej Religii, której ostatecznym liderem będzie pomocnik Antychrysta, “Fałszywy Prorok” opisany na kartach Pisma Świętego. Na 7 piętrze budynku CIA w Nowym Yorku nie ma pracy dla nikogo, kto nie został najpierw zaakceptowany przez Watykan. Oczywiście łapy Watykanu są najmniej (zapożyczając słów z Pana komentarza) “…utytłane w gównie”, ponieważ mają tysiące macek (Masoni, Iluminaci, Bilderbergowie i wiele innych) wszędzie na świecie (również i w Polsce), które dla Watykanu robią krecią robotę. “Totalna destabilizacja…”, zgodnie z Pana słowami jeszcze nie jest zakończona. Watykan ma końcowe plany, w tym dla Polski (kto jest najbardziej agresywny w narzucaniu imigrantów z Bliskiego Wschodu Polsce, czyż nie najwyższe władze Kościoła Powszechnego w Polsce?), dla Syrii, Izraela, Ameryki, Rosji, etc… Myli się również Pan oceniając mnie osobiście: “…według pana…” (w polskiej pisowni to słowo pisze się z dużej litery, uczono mnie w jednej z krakowskich szkół, gdy ktoś zwraca się do drugiej osoby personalnie, nawet jeśli komuś nie podobają się czyjeś poglądy) “…zapewne to coś obiektywnie dobrego i miłego”. Co może być miłego i dobrego z faktu, że USA jest tylko jednym z narzędzi (poprzez Deep State) w brudnych rękach Watykanu..?
   Z poważaniem, Michael

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s