30 Sekund Do Dwunastej (135) “Plany Globalistów”

Minęły zaledwie trzy generacje od czasu, gdy Noe wyszedł z Arki. Prawnukiem Noego był Nemrod. Stał się on pierwszym globalistą oraz pierwszym dyktatorem świata ze stolicą w Babilonie. Dzisiejsza Europa powiela doświadczenia Babilonu do tego stopnia, że budynek Europejskiej Wspólnoty jest w formie niedokończonej wieży Babel z czasów Nemroda.

Globaliści naszych czasów ulegli szokowi, gdy Anglia ogłosiła oddzielenie od Europejskiej Wspólnoty oraz gdy D. Trump został Prezydentem USA. Te dwa fakty cofnęły ich plany co najmniej o kilkanaście lat – mówią jedni analitycy – inni zaś twierdzą, że plany dominacji globalistów zostały w ten sposób przyśpieszone. Jest powszechną wiedzą, że nacjonalizm jest główną przeszkodą stworzenia Nowego Porządku Świata. Kraje o silnych nacjonalistycznych tendencjach, jak USA czy Anglia muszą być zniszczone, zanim totalne zniewolenie naszej cywilizacji zostanie osiągnięte. Jednym z narzędzi do osiągnięcia tego celu jest użycie systemów zbrojeniowych. Innym jest zniszczenie systemów finansowych całego świata. I to był powód, dlaczego na jednej z konferencji dotyczącej handlu międzynarodowego były Vice Prezydent USA, Joe Biden powiedział, że elity: „…potrzebują nowe instytucje finansowe”. To oznacza, że upadek całego systemu finansowego świata jest przygotowywany i światowe waluty ulegną totalnej dewaluacji. Powiedział on również, że zwłaszcza z powodu amerykańskiego nacjonalizmu opartego na Konstytucji USA, świat musi przyjąć: „…uaktualnione nowe globalne regulaminy”. To oznacza, że konstytucje krajów całego świata będą przez globalistów unieważnione. I wreszcie Joe Biden powiedział, że: „…musi być stworzony system równych szans”. To oznacza, że USA ma być zrównana np. z Meksykiem Polska z Cyprem, Rosja z Argentyną itd. To oznacza również masowy przepływ kapitału oraz spowoduje rozwój globalnych zadłużeń, jakich świat do tej pory nie zaznał. To, co stało się na Cyprze i w Grecji było tylko eksperymentem przygotowawczym do wydarzeń na znacznie większą skalę. Dawid Stockman, były Dyrektor Biur Budżetu USA powiedział  kilka late temu, że w czasie następnego globalnego kryzysu ekonomicznego nie będzie istnieć dofinansowywanie systemów bankowych.  Ich upadek będzie zrealizowany przez wywołanie kryzysu sztucznych instrumentów finansowych, tzw. derywat. Te sztuczne instrumenty finansowe są obligacjami, które nie mają żadnego pokrycia i obecnie są na kwoty setek trylionów dolarów, lub ujmując to w bardziej zrozumiałych kategoriach, obecnie przekraczają co najmniej 50 razy dochody całego świata. Odwieczne plany zniewolenia naszej cywilizacji są realizowane na przestrzeni całej naszej historii.

W największym skrócie i w wielkim uproszczeniu, po globalistycznych dążeniach Nemroda i faraonów Egiptu, a później imperiów: greckich i rzymskich w 5 wieku naszej ery dominującą siłą stała się Kabala. Następnie pojawili się Templariusze między 11-13 wiekiem. W maju 1776 r. powstały środowiska Iluminatów oraz na początku lat 1800 powstał system Masonerii. Liga Narodów z 1917 roku oraz późniejsza międzynarodowa organizacja ONZ  jest kontynuacją tych samych dążeń globalistów. Klub Bilderbergów zapoczątkowany w 1954 r. oraz Klub Rzymski w 1968 r. są mniej formalnymi organizacjami, których cele są podobne, tj. dążą one do stworzenia jednego systemu światowego rządu, światowej religii oraz jednego światowego systemu ekonomiczno-militarnego, które będą podlegać panowaniu jednego lidera, Antychrysta z pomocą Fałszywego Proroka jednej, światowej religii. Te dwie postacie będą podlegać przez 7 lat głównej sile zła, Lucyferowi, który przez tysiąclecia realizuje swój bunt przeciwko Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba, jedynemu prawdziwemu Bogu wszechświata. Watykan, który został opanowany przez Jezuitów, jest jednym z głównych sił w budowaniu Nowego Porządku Świata.

W czasie tysięcy lat historii naszej cywilizacji Bóg stale się z nami komunikuje. Jest to zarejestrowane i udokumentowane na kartach Pisma Świętego. Jest ciekawe, że Muzułmanie nazywają Żydów i Chrześcijan „Wyznawcami Księgi”. Księgą jest Pismo Święte. Nie wiemy wiele o czasach Noego i nienawiści między ludźmi epok przed potopowych. Krótkim opisem tak zamierzchłych czasów jest następujący cytat: „…Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i wszystkie zamysły i myśli ich serca były tylko złe po wszystkie dni [ich życia]”. (Księga Genesis 6:5) Po potopie pierwszym światowym dyktatorem był Nemrod. Do roli dyktatorów pretendowali egipscy faraonowie, greccy i rzymscy monarchowie i cesarzy oraz w nowożytnych czasach między innymi Napoleon, Hitler, Stalin, Mao-TseTung, a także niektórzy z papieży. W Czasach Ostatecznych będzie ostatni światowy dyktator, Antychryst oraz jego religijny pomocnik, Fałszywy Prorok. Historia obecnej cywilizacji dobiega końca zgodnie ze scenariuszem zarejestrowanym na kartach Pisma Świętego. Ponieważ korelacja aktualnych wydarzeń z opisami biblijnych proroctw jest tak precyzyjna, nie można uniknąć obserwacji, że oddzielenie od Boga oraz opisany plan pojednania człowieka z Bogiem musi również być prawdziwy. I to jest powodem sił ciemności, które przez całe tysiąclecia usiłują wykoleić każdego człowieka.

W 4 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy: „…to niech będzie wiadomo wam wszystkim […], że […] On [Jezus Chrystus] jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni”. (Dzieje Apostolskie 4: 10 i 12) Jezus Chrystus, nie Mohammed, nie Allach czy Budda. Jedynie Jezus jest drogą, prawdą i życiem tym, którzy go przyjmą do swojego życia. Jest to jedyne imię, przez które można się przybliżyć do Boga. W pierwszym akcie tego procesu musisz przyznać oraz uznać, że jesteś grzesznikiem potrzebującym Zbawiciela. Tak dokonuje się pokuta. Pokuta oznacza zmianę umysłu, ponieważ Bóg nie może zmienić twojego serca, dopóki nie zdecydujesz się zmienić swoich poglądów, swego umysłu.

Apostoł Paweł pisze: „…Żydzi, jak i poganie są pod panowaniem grzechu, jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego, nie ma rozumnego, nie ma, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli, nie ma takiego, co dobrze czyni, zgoła ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językiem swoim knują zdradę, jad żmijowy pod ich wargami, ich usta pełne są przekleństwa i goryczy; ich nogi szybkie do rozlewu krwi, zagłada i nędza są na ich drogach, droga pokoju jest im nie znana, bojaźni Bożej nie ma przed ich oczami. A wiemy, że wszystko, co mówi Prawo, mówi do tych, którzy podlegają Prawu. I stąd każde usta muszą zamilknąć i cały świat musi się uznać za winnego wobec Boga, jako że z uczynków Prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego oczach. Przez Prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu”. (List Do Rzymian 3:9-19) Konsekwencje tej rzeczywistości są tragiczne. Apostoł Paweł kontynuuje: „Kiedy bowiem byliście niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Jakiż jednak pożytek mieliście wówczas z tych czynów, których się teraz wstydzicie? Przecież końcem ich jest śmierć […]. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć…”. (List Do Rzymian 6:21-20-21 i 23) Dlatego wszyscy podlegamy karze śmierci. Apostoł Paweł nie poprzestaje na opisie naszego tragicznego stanu: „Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie”. (List Do Rzymian 3:21-24) I to jest podstawa Dobrej Nowiny. Jest nią „…łaska przez Boga dana, [którą jest] życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. (List Do Rzymian 6:23) Mówisz więc, że podlegałem karze śmierci, jednak ktoś umarł za mnie i dla mnie oraz daje mi wieczne życie? Jest to w istocie Dobra Nowina. Wieczny dług został zapłacony i jestem więc wolny. Wychodzę więc na wolność z Sali sądowej Najwyższego Sędzi Wszechświata, który przyjął usprawiedliwienie w moim imieniu od ukrzyżowanego Swego Syna, Jezusa Chrystusa.

Następnym aktem jest wiara i wyznanie. Apostoł Paweł pisze: „Albowiem o sprawiedliwości, jaką daje Prawo, pisze Mojżesz: Kto je wypełnił, osiągnie przez nie życie. Sprawiedliwość zaś osiągana przez wiarę tak powiada: […] Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim. Jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych  osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami  do zbawienia. Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. (List Do Rzymian 10:5-6 i 8-13) Zauważmy, siły ciemności wierzą, że Bóg istnieje i drżą przed Jego sprawiedliwością. W odróżnieniu, jeśli ty osobiście będziesz wierzyć w swym umyśle i przyjmiesz swym sercem jednorazową ofiarę Chrystusa, staniesz się nowym stworzeniem, urodzisz się na nowo i będziesz dzieckiem żywego Boga. Nie tylko ci, którzy są predestynowani, nie tylko wybrani, ale wszyscy będą zbawieni zgodnie ze słowami: „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. (List Do Rzymian 10:13)

Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Po przyjęciu jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostąpiliśmy odkupienia, odnowienia i uświęcenia i w ten sposób staliśmy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga mamy nakaz, by chodzić z Bogiem, podobnie jak to było napisane o Enochu.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz, cytuję: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są: 1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz 2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan, społeczność z Bogiem na wieczność…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s