30 Sekund Do Dwunastej (130) “Dwie Balistyczne Pomyłki”

W amerykańskich mediach była zaledwie lakoniczna wzmianka o panice na Hawajach, gdy ktoś przycisnął guzik alarmowy z powodu nadlatującego pocisku balistycznego. Oficjalnie mówi się, że był to fałszywy alarm. Trzy dni później podobne wydarzenie miało miejsce w Japonii. O tym amerykańskie media milczą kompletnie. Ponieważ ten drugi raport sugeruje, że rzeczywiście coś w powietrzu zaczyna latać. I nie są to samoloty ani UFO. Na oficjalnym zegarze obrazującym prawdopodobieństwo konfliktu nuklearnego do niedawna wskazówki były w okolicach „5 minut do dwunastej”. W ostatnich tygodniach wskazówki tego zegara zostały zmienione i wskazują zaledwie „2 minuty do dwunastej”. Wskazówki tego zegara mogą się przesuwać w obu kierunkach, do przodu i wstecz, w zależności od aktualnych geopolitycznych i militarnych warunków całego świata. W tym świetle jest niezmiernie trudno uwierzyć, że alarm z powodu wystrzelonego balistycznego pocisku został aktywowany przez przypadek, czy przez pomyłkę 2 razy w dwu różnych krajach w ciągu krótkiego czasu, zwłaszcza gdy zauważymy, że taki alarm może być aktywowany po przejściu co najmniej 5 do 7-stopniowego procesu, który nigdy nie zależy od jednej osoby. Procesy aktywizacji alarmów przeciwatomowych są zaplanowane tak, by wykluczyć jakąkolwiek możliwość przypadkowości, pomyłki czy nieracjonalnej reakcji.

Dlatego możemy śmiało powiedzieć, że wcześniej lub później przyjdzie czas, gdy po uaktywnieniu alarmu w jednym lub w wielu miejscach świata pociski balistyczne z ładunkami: chemicznym, biologicznym lub nuklearnym w ciągu zaledwie kilku minut od uaktywnienia alarmu zostaną detonowane. Niezależnie od faktu, że wiele Chrześcijan oczekuje porwania zapowiedzianego przez Chrystusa, jest otwarte pytanie: czy osobiście jesteś gotowy na taki moment, gdy twoje własne życie w ciągu ułamków sekund zostanie przerwane wraz z milionami innych ludzi? Czy jesteś gotowy/gotowa dzisiaj stanąć przed Chrystusem twarzą w twarz? Czy masz wewnętrzny pokój, który jest udziałem wszystkich, którzy przyjęli Chrystusa jako swego Zbawiciela w indywidualnej decyzji? W przeciwieństwie do słów Papieża Franciszka, który twierdzi, że personalny związek z Chrystusem jest niebezpieczny, rzeczywistość jest odwrotna. Jeśli nie masz osobistej, personalnej zależności ze Zbawicielem ludzkości, bierzesz na siebie największe ryzyko. Konsekwencje tego ryzyka dotyczą nie tylko twego życia na ziemi, ale pozostają na wieczność. Każda osoba, która nie ma tego pokoju, może mieć tę pewność ratunku dzisiaj.

Zgodnie z raportem The Jerusalem Post z dnia 15 stycznia 2018 r. Rosja, Iran oraz Północna Korea podnoszą poziom swej retoryki w ich pogróżkach wojny. Pogróżki te są coraz częstsze i coraz bardziej intensywne, wbrew pogłoskom, że Północna i Południowa Korea miałyby się zjednoczyć, podobnie jak Niemcy zostały zjednoczone w przeszłości. Zgodnie z orzeczeniem Ministra Spraw Zagranicznych Rosji, Sergieja Lawrowa: „Moskwa nie poprze starań Waszyngtonu o [jakiekolwiek] zmiany irańskiej ugody nuklearnej, ponieważ takie posunięcie może skomplikować [proces] dyplomacji w sprawie programu nuklearnego Północnej Korei”. Według rosyjskiego dyplomaty USA musi się kierować w swej zagranicznej polityce: „…biorąc pod uwagę punkt widzenia Północnej Korei…”. Dla wszystkich, którzy mogą nie mieć zrozumienia: „…punktu widzenia Północnej Korei” krótkie wyjaśnienie: Punkt widzenia Północnej Korei zlokalizowany jest na szczycie balistycznego pocisku nuklearnego wycelowanego  na Hawaje oraz inne terytoria USA. W tym samym czasie zgodnie z raportem Ynet News z dnia 17 stycznia 2018 r. Rosja łamie konwencje międzynarodowe poprzez wspomaganie Północnej Korei w procesie unikania sankcji ekonomicznych nałożonych  przez ONZ.

Zgodnie z innym raportem w wydawnictwie arabskim Al-Arabia z dnia 19 stycznia 2018 r., Sekretarz Obrony USA, J. Mattis stwierdził, iż „…Iran oraz Północna Korea zagrażają regionalnej, a nawet globalnej stabilności”. Innymi słowy, kraje te są zagrożeniem „pokoju i bezpieczeństwa”. To popularne w politycznych kręgach świata wyrażenie pochodzi z tekstów Pisma Świętego.

Mówiąc o USA zamknięcie operacji rządu na trzy dni, które jest nazwane od imienia demokratycznego polityka i Senatora:  „Ch. Schumer shutdown” oraz zorganizowane protesty w wielu amerykańskich miastach dziwnym zbiegiem okoliczności miały miejsce dokładnie w rocznicę rządów Prezydenta D. Trumpa. W ten sposób amerykańscy demokraci, komuniści, liberałowie uczcili rocznicę rządów Prezydenta Trumpa. Oczywiście jednym ze skutków ubocznych zamknięcia operacji rządu miało być osłabienie operacji militarnych USA na arenie międzynarodowej. Oczywistymi benefaktorami takiej sytuacji są między innymi Rosja, Iran oraz Północna Korea.

Gdy świat przybliża się do ostatecznego zniszczenia, zaczynają się pojawiać raporty takie jak w wydawnictwie Daily Mail z dnia 14 stycznia 2018 r., którego tytułowy nagłówek brzmi: „Nie wierzący wołają do Boga, gdy mają do czynienia z kryzysem, niezależnie od podkreślania, że nie są wierzącymi”. I to jest jeszcze jeden znak Czasów Ostatecznych, że zwłaszcza w krajach muzułmańskich codziennie nawracają się do Chrystusa dziesiątki tysięcy ludzi. Zgodnie z raportem co czwarta niewierząca osoba na świecie zwraca się do Boga w okresie ciężkich czasów. W 4 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy: „…to niech będzie wiadomo wam wszystkim […], że […] On [Jezus Chrystus] jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni”. (Dzieje Apostolskie 4: 10 i 12) Jezus Chrystus, nie Mohammed, nie Allach czy Budda. Jedynie Jezus jest drogą, prawdą i życiem tym, którzy go przyjmą do swojego życia. Jest to jedyne imię, przez które można się przybliżyć do Boga. W pierwszym akcie tego procesu musisz przyznać oraz uznać, że jesteś grzesznikiem potrzebującym Zbawiciela. Tak dokonuje się pokuta. Pokuta oznacza zmianę umysłu, ponieważ Bóg nie może zmienić twojego serca, dopóki nie zdecydujesz się zmienić swoich poglądów, swego umysłu.

Apostoł Paweł pisze: „…Żydzi, jak i poganie są pod panowaniem grzechu, jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego, nie ma rozumnego, nie ma, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli, nie ma takiego, co dobrze czyni, zgoła ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językiem swoim knują zdradę, jad żmijowy pod ich wargami, ich usta pełne są przekleństwa i goryczy; ich nogi szybkie do rozlewu krwi, zagłada i nędza są na ich drogach, droga pokoju jest im nie znana, bojaźni Bożej nie ma przed ich oczami. A wiemy, że wszystko, co mówi Prawo, mówi do tych, którzy podlegają Prawu. I stąd każde usta muszą zamilknąć i cały świat musi się uznać za winnego wobec Boga, jako że z uczynków Prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego oczach. Przez Prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu”. (List Do Rzymian 3:9-19) Konsekwencje tej rzeczywistości są tragiczne. Apostoł Paweł kontynuuje: „Kiedy bowiem byliście niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Jakiż jednak pożytek mieliście wówczas z tych czynów, których się teraz wstydzicie? Przecież końcem ich jest śmierć […]. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć…”. (List Do Rzymian 6:21-20-21 i 23) Dlatego wszyscy podlegamy karze śmierci. Apostoł Paweł nie poprzestaje na opisie naszego tragicznego stanu: „Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie”. (List Do Rzymian 3:21-24) I to jest podstawa Dobrej Nowiny. Jest nią „…łaska przez Boga dana, [którą jest] życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. (List Do Rzymian 6:23) Mówisz więc, że podlegałem karze śmierci, jednak ktoś umarł za mnie i dla mnie oraz daje mi wieczne życie? Jest to w istocie Dobra Nowina. Wieczny dług został zapłacony i jestem więc wolny. Wychodzę więc na wolność z Sali sądowej Najwyższego Sędzi Wszechświata, który przyjął usprawiedliwienie w moim imieniu od ukrzyżowanego Swego Syna, Jezusa Chrystusa.

Następnym aktem jest wiara i wyznanie. Ap. Paweł pisze: „Albowiem o sprawiedliwości, jaką daje Prawo, pisze Mojżesz: Kto je wypełnił, osiągnie przez nie życie. Sprawiedliwość zaś osiągana przez wiarę tak powiada: […] Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim. Jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia. Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. (List Do Rzymian 10:5-6 i 8-13) Zauważmy, siły ciemności wierzą, że Bóg istnieje i drżą przed Jego sprawiedliwością. W odróżnieniu, jeśli ty osobiście będziesz wierzyć w swym umyśle i przyjmiesz swym sercem jednorazową ofiarę Chrystusa, staniesz się nowym stworzeniem, urodzisz się na nowo i będziesz dzieckiem żywego Boga. Nie tylko ci, którzy są predestynowani, nie tylko wybrani, ale wszyscy będą zbawieni zgodnie ze słowami: „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. (List Do Rzymian 10:13)

Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz, cytuję: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: [Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są: 1. codzienne czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz 2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.                                   

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s