30 Sekund Do Dwunastej (98) “Znaki Na Niebie I Na Ziemi”

W 1993 r. osobiście udałem się do Izraela by zweryfikować informacje o możliwych złożach ropy naftowej w Dolinie Megiddo. Udostępnione mi były szczegółowe mapy geologiczne, z których nawet dla takiego laika, jak ja było wyraźne i jednoznaczne, że Izrael siedzi na wielkich złożach ropy naftowej, o czym po powrocie z Izraela pisałem w nie istniejącej dzisiaj gazecie Dziennik Chicagowski. Bez wielkiej fanfary kompania Zion Oil And Gaz w czerwcu 2017 r. ogłosiła, że zaczęła wiercenia w celu wydobycia tych dóbr narodowych Izraela w tym właśnie miejscu, w Dolinie Megiddo. W. Putin dowiedział się o złożach ropy naftowej i gazu ziemnego w Izraelu znacznie później, na początku lat 2000. Szybko stał się wrogiem Izraela, który odmówił mu wielkich kontraktów olejowych na korzyść australijskich kompanii wydobywczych. I to jest przysłowiowy „hak w pysku”, który ściąga Rosję na Bliski Wschód. Sprzymierzeńcami Rosji są niektóre arabskie kraje takie jak Syria i Iran. Inne bogate państwo arabskie, Quatar w ostatnich tygodniach stało się przedmiotem kontrowersji na arenie geo-politycznej ze względu na powiązania z terrorystycznymi organizacjami do tego stopnia, że kraje, Arabia Saudyjska, Emiraty Arabskie, Egipt oraz Bahrain zerwały stosunki dyplomatyczne z tym państwem. Zgodnie z raportem YnetNews.com z dnia 6 czerwca 2017 r. Sudan oferuje pomoc w negocjowaniu tego nagłego kryzysu między krajami arabskimi na Bliskim Wschodzie. Ta sytuacja daje Izraelowi nowe możliwości kolaboracji z krajami arabskimi w sferze walki z terroryzmem, zgodnie z raportem TheJerusalemPost z dnia 5 czerwca 2017 r. i wiąże się bezpośrednio z opisem zawartym w 38 rozdziale księgi Ezechiela w Piśmie Świętym. Dlatego jest to szczytem nierozwagi, by bagatelizować słowa tej proroczej księgi.

Jest oczywiste, że arabscy politycy usiłują wykorzystać przyjaźniejsze stosunki z Izraelem w celu narzucenia Żydom najtrudniejszego paktu pokojowego z tzw. Palestyńczykami okupującymi odwieczne terytoria Izraela zwane Ziemia Obiecana. Chodzi zwłaszcza o pass Gazy, Wzgórza Golan oraz Judeę i Samarię, które mają niepoprawną nazwę w powojennych czasach: West Bank. Zgodnie z raportem TheTimesOfIsrael z dnia 8 czerwca 2017 r. Minister Obrony, J. Lieberman stwierdził, że Izrael: „…jest bliżej, niż kiedykolwiek..” w sprawie negocjacji „…ostatecznego…” paktu pokojowego z tzw. Palestyńczykami. Jest ciekawe, że zgodnie ze słowami Ministra Obrony Izraela, J. Liebermana podpisanie ugody pokojowej stało się możliwe od czasu gdy: „…Prezydent Trump pojawił się na arenie politycznej świata”. Premier Izraela, B. Netanyahu jest głęboko zobowiązany do zawarcia: „…ostatecznego układu pokojowego” między Arabami zamieszkującymi terytoria izraelskie, a narodem Izraela w celu realizacji iluzorycznej idei współżycia: „…w pokoju i bezpieczeństwie”.

I tu dochodzimy do sedna problemu, ponieważ zgodnie ze słowami Pisma Świętego w czasie, gdy cały świat będzie oczekiwać, negocjować oraz głośno mówić o takim pakcie pokojowym nastąpi nagła zagłada, nagła dewastacja, zniszczenie i rozbicie: „Kiedy bowiem będą mówić: ‘Pokój i bezpieczeństwo’ – tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej”. (1 List Do Tesaloniczan 5:3-4)

Jednak wiele Chrześcijan jest jakby w stanie letargu, w stanie snu. Mimo ostrzegających, proroczych słów Apostoła Pawła ludzie są bardziej związani oraz niemal uzależnieni od ich własnych doczesnych celów i ambicji. Ile ludzi zdaje sobie naprawdę sprawę, jak blisko jest przyjście Chrystusa? Przed tym faktem nastąpi porwanie kościoła o czym nawet znaki na niebie zdają się świadczyć. Dla astronomów jest jednoznaczny znak gwiazdozbiorów Panny i Lwa. W ostatnich miesiącach trzy planety ustawiły się w ciągu tworzącym znak dwunastu gwiazd wokół gwiazdozbioru Panny. Znak ten jest również opisany na kartach Pisma Świętego i w 7000 historii ludzkości nigdy taki układ planetarno-gwiezdny nie istniał. Jednak w bieżącym roku kształtuje się on na naszych oczach i w ten sposób spełnia proroctwo zgodnie z zapisem Pisma Świętego: „Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna…”. (Apokalipsa Jana 12:1-2) Szczegóły tego znaku będziemy omawiać w najbliższych tygodniach. Obecnie stoi przed nami podstawowe pytanie: czy jesteś gotowy? Czy jesteś gotowa na spotkanie z Jezusem twarzą w twarz? Apostoł Paweł pisze do wierzących: „…Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne – streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego! Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa. A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła! Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom”. (List Do Rzymian 13:8-14) Są to proste, jednoznaczne wskazówki. Powtórne przyjście Chrystusa nie opóźnia się. Apostoł ostrzega, że noc się zakończyła, a przybliżył się dzień. Przybliżył się dzień przyjścia Króla Królów, Jezusa Chrystusa.

Natomiast ci, którzy jeszcze nie spotkali w czasie swego życia i nie posiadają pewności zbawienia, muszą przede wszystkim uzmysłowić sobie, że ponieważ urodziliśmy się w grzechu, musimy się urodzić na nowo, by się stać obywatelem Królestwa Niebieskiego. Apostoł Paweł pisze: „…tak Żydzi, jak i poganie są pod panowaniem grzechu, jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego, nie ma rozumnego, nie ma, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli, nie ma takiego, co dobrze czyni, zgoła ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językiem swoim knują zdradę, jad żmijowy pod ich wargami, ich usta pełne są przekleństwa i goryczy; ich nogi szybkie do rozlewu krwi, zagłada i nędza są na ich drogach, droga pokoju jest im nie znana, bojaźni Bożej nie ma przed ich oczami. A wiemy, że wszystko, co mówi Prawo, mówi do tych, którzy podlegają Prawu. I stąd każde usta muszą zamilknąć i cały świat musi się uznać winnym wobec Boga, jako że z uczynków Prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego oczach. Przez Prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu”. (List Do Rzymian 3:9-19) Krótko mówiąc nie możemy z własnej woni nic uczynić, nie możemy się w żaden sposób przyczynić do poprawienia naszej sytuacji, ponieważ prawo tylko wskazuje na istotę upadku każdego z nas oraz dla żadnego człowieka nie jest możliwe wypełnić przepisów Bożego prawa w 100%. W tym samym rozdziale Apostoł Paweł wyjaśnia: „…wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”. (werset 23) Każdy z nas włącznie z Papieżem przekroczyliśmy 10 przykazań. Jednak jest dla nas nadzieja. Apostoł Paweł pisze: „…wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, ale dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej – za dni cierpliwości Bożej – wyrażała się w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość, i [aby pokazać], że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa”. (List Do Rzymian 3:23-26) W innym liście Apostoł Paweł wyjaśnia: „A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni…”. Apostoł Paweł powtarza drugi raz: „…Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił”. (List Do Efezjan 2:4-5 i 8-9) Gdy każdy człowiek to sobie uzmysłowi, następnym krokiem jest prostolinijne przyjęcie słów Pisma Świętego: „Jest słowo, które jest blisko ciebie; na twoich ustach i w sercu twoim. Jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia”. (List do Rzymian 10:8-10) Jest niezmiernie ciekawe, że w katolickiej Biblii Tysiąclecia słowa: „JEZUS JEST PANEM „są wydrukowane wielkimi literami, co sugeruje, że tylko wyznanie tego faktu jest podstawą, jest wymaganym paszportem do zezwalającym na wieczny pobyt w Królestwie Niebieskim. Jedyne co się liczy jest wyznanie własnymi ustami, że JEZUS JEST twym, osobistym PANEM. Apostoł Paweł kończy wyjaśnienie całego procesu słowami: „Albowiem każdy…”, kluczowym słowem jest „każdy”. „…każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. (List Do Rzymian 10:13)

Jezus powiedział również: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał MA życie wieczne i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do życia” (Ew. Jana 5:24). To wszystko co musisz zrobić; uwierzyć oraz oddać kontrolę swego życia Bogu. Tak się osiąga zbawienie oraz to jest początek życia z Jezusem.

Jeszcze raz; Jezus obiecał wrócić po swój kościół, który będzie porwany w mgnieniu oka po zakończeniu Okresu Łaski. Miłujący Bóg ma powód by porwać kościół: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) To jest podstawowa, ostateczna nadzieja Chrześcijan – społeczność z Bogiem w wieczności.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s