30 Sekund Do Dwunastej (92) “Proroctwa O Odrodzeniu Izraela”

Dnia 3 maja wiele Polaków uczestniczyło w paradach w Chicago i wielu miastach na świecie oraz w ojczystym kraju. Jednak święto to nie ma globalnego znaczenia. W przeciwieństwie, minęło 69 lat od dramatycznego momentu narodzin Izraela w dniu 14 maju 1948 r. Był to jeden z najważniejszych faktów historii naszej cywilizacji. Żaden naród nie przetrwał kilkutysięcznej historii, zwłaszcza będąc pozbawionym ojczystych ziem przez całe wieki. Jedynie Izraelici zachowali narodową… tożsamość ponieważ tylko ta zniewolona rasa ludzi otrzymała od Boga wieczną… obietnicę: “Dam tobie i twemu potomstwu po tobie ziemię, w której teraz przebywasz, całą… ziemię Kanaan, jako własność na wieki, i będę ich Bogiem”. (Genesis 17:8) W Piśmie Świętym jest wiele proroctw, które jednoznacznie stwierdzają, że Izrael będzie rozproszony wśród narodów, a następnie będzie wyprowadzony spośród nich w stopniowym procesie, który doprowadzi do ustanowienia Izraela jako narodu w ciągu jednego dnia. I tak właśnie historia się spełniła. Zgodnie z biblijnymi proroctwami państwo Izrael powstało w ciągu jednego dnia.

Ci, którzy studiują… Słowo Boże, uznają… odnowienie Izraela za główny znak końca czasów. Dawno temu Biblia przewidziała, że następujące wydarzenia miały się pojawić w ostatnich dniach: 1) Zebranie Żydów w ich ojczyźnie 2) Odrodzenie Izraela w ciągu jednego dnia 3) Odrodzenie Izraela w roku 1948 4) posiadanie Jerozolimy przez Izrael 5) narody ziemi zjednoczone przeciwko Izraelowi 6) wojna Gog i Magog 7) odbudowa Świątyni Jerozolimskiej. Pięć z tych siedmiu proroczych wydarzeń zostało już spełnionych, a ostatnie dwa wkrótce muszą się wypełnić. Izrael  zaczął tracić wolność z powodu swych odstępstw od Boga w 606 r. przed Chrystusem. Przez proroka Ezechiela Bóg wyjawił Izraelowi, że ich niewola skończy się po upływie 430 lat. (Ks. Ezechiela 4:4-6) Gdy upłynęło 70 pierwszych lat wygnania część Żydów wróciła do Jerozolimy. Jednak szybko Żydzi zapomnieli o Bogu. Z tego powodu Bóg musiał przedłużyć okres rozproszenia Izraela między narodami siedmiokrotnie, zgodnie z ustanowionym prawem dla Izraela przez Boga i przekazanym Izraelowi w czasach Mojżesza tuż po wyjściu z niewoli egipskiej: “Jeżeli i wtedy nie będziecie Mnie słuchać, będę w dalszym ciągu karać was siedem razy więcej za wasze grzechy”. (Ks. Kapłańska 26:18) Ta sama kara jest zarejestrowana w: Ks. Kapłańskiej 26:21, 26:23-24 oraz 26:27-28) Odejmując 70 lat Babilońskiej Niewoli od oryginalnej liczby 430 lat kar pozostaje liczba 360. Mnożąc tą liczbę przez 7 mamy ostateczny okres 2520 lat, lub około 2483.83 lat według Kalendarza Gregoriańskiego. Teolodzy obliczają, że proroctwo Ezechiela wypełniło się z dokładnością jednego dnia, gdy Żydzi wyruszyli do Jerozolimy z niewoli w Babilonie, uwolnieni dekretem Cyrusa w dniu 15 Lipca 537 r. Przed Chrystusem. Po upływie 2520 żydowskich lat, lub równowartości 2483.83 lat według Kalendarza Gregoriańskiego, dnia 14 maja 1948 r. powstało państwo Izrael. Proroctwo wypełniło się ze 100% dokładnością mimo upływu tysięcy lat. W swoim proroctwie Izajasz pisał: “Kto widział takie jak te rzeczy? Czyż kraj się rodzi jednego dnia? Czyż naród rodzi się od razu?” (Ks. Izajasza 66:8) To proroctwo zostało wypełnione również ze 100% dokładnością, gdy 14 maja 1948 r. Państwo Izrael zostało zadeklarowane jako naród w ciągu jednego dnia. W tym samym dniu USA uznały Izrael jako naród. Prorok Zachariasz zapisał według instrukcji Boga, że w Czasach Ostatecznych: “…uczynię Jerozolimę upajającą czarą  dla wszystkich postronnych narodów. Na Judę również ześlę doświadczenie w czasie oblężenia Jerozolimy. W owym dniu uczynię Jerozolimę ciężkim głazem dla wszystkich ludów. Każdy, kto ją spróbuje podnieść, dotkliwie się pokaleczy. Wszystkie narody się przeciw niej zgromadzą”. (Ks. Zachariasza 12:2-3) Odrodzeniu Izraela w 1948 roku towarzyszyły ciągłe wojny i konflikty z otaczającymi mu muzułmańskimi narodami. Obecnie główna uwaga całego świata skupia się na stosunkach Izraela z sąsiadami. Tak jak Bóg przepowiedział, Izrael stał się: “…uciążliwym kamieniem” dla władców politycznych na świecie. Większość islamskich krajów otaczających Izrael zapewnia, że ich głównym celem jest zniszczenie Izraela. Bóg jednak wyraźnie stwierdził, że Izrael pozostanie tu na wieki.

W Czasach Ostatecznych Rosja i koalicja muzułmańskich narodów z Iranem na czele zgromadzą hordę armii celu wyeliminowania Izraela z map świata. Izrael stanie się bezbronny w obliczu tej ogromnej inwazji, a żaden ze światowych sojuszników nie będzie stał w obronie Żydów. Jednak Bóg jest największym sojusznikiem Izraela i Jego obecność będzie rozpoznana przez cały świat w wyniku ponad-naturalnego niszczenia światowych sił zbrojnych przeciwnych Izraelowi zgodnie z proroctwem: “Dlatego prorokuj, synu człowieczy, i mów do Goga: Tak mówi Pan Bóg: Czy nie tak będzie, że gdy lud mój izraelski mieszkać będzie bezpiecznie, wybierzesz się w drogę i przyjdziesz ze swej siedziby, z najdalszej północy, ty i liczne ludy wraz z tobą, wszyscy na koniach, wielki zastęp, potężne wojsko? I nadciągniesz przeciwko memu ludowi, Izraelowi, jak chmura, by pokryć kraj. Przy końcu dni to się stanie. Wtedy sprowadzę ciebie do kraju mojego po to, by poznały Mnie pogańskie ludy, gdy na twoim przykładzie, Gogu, okażę moją świętość przed ich oczami”. (Ks. Ezechiela 38:14-16) Wojna narodów świata przeciwko Izraelowi nadchodzi.

W Czasach Ostatecznych odbudowana zostanie Świątynia Jerozolimska. Świątynia zostanie następnie zbezczeszczona w akcie zwanym “obrzydliwość spustoszenia”. Zarówno prorok Daniel, jak Jezus odnoszą się do tego aktu jako wyraźny sygnał początku Wielkiego Ucisku i ujawnienia tożsamości Antychrysta: “Gdy więc ujrzycie ‘ohydę spustoszenia’, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie – wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry! Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy z domu. A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni! A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat. Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony”. (Ew. Mateusza 24:15-22) Odbudowanie Świątyni Jerozolimskiej może nastąpić w każdej chwili i czas odbudowy może trwać krócej niż 18 miesięcy.

Dlaczego o tym mówimy, dlaczego to wszystko jest tak ważne? Ponieważ Jezus ostrzegał swoich wyznawców: “A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie…”. (Ew. Mateusza 24:32-34) Figowym drzewem jest Izrael. Minęło 69 lat od powstania Izraela. Wbrew wszelkim przeciwnościom Izrael nie tylko istnieje, ale prosperuje i rozwija się jak silne drzewo w czasie wiosny. Jezus obiecał, że pokolenie, które ujrzało narodziny Izraela nie przeminie i będzie świadkiem powtórnego przyjścia Chrystusa na świat. Ponieważ wszystkie biblijne proroctwa spełniają się ze 100% dokładnością, należy się spodziewać, że proroctwo o powtórnym przyjściu Chrystusa również się wkrótce spełni. Otwartym jest pytanie, czy jesteś gotowy na to spotkanie?

Jezus umarł za twój grzech i zmartwychwstał, aby udowodnić, że Jego ofiara nie była na próżno. On żyje, aby oświadczyć nam i światu, że jesteśmy wyjątkowym stworzeniem Boga; że mamy bardzo ważną rolę do odegrania w Jego Królestwie. Jesteśmy postrzegani jako owoc zmartwychwstania. Jezus oświadczył, że odchodzi do Ojca, aby: “…przygotować miejsce…” dla Jego naśladowców (Ew. Jana 14: 1-6) i obiecał, że wróci po nas. Ci, którzy otrzymali ofiarę wiecznego życia w Chrystusie, będą “ożywieni”, o czym świadczy tekst 15:22 1 listu do Koryntian. Ci, którzy odrzucają Chrystusa, doświadczają wiecznej śmierci w piekle. Biblia nazywa tą karę “drugą śmiercią” (Apokalipsa Jana 21: 8). Apostoł Paweł pisze: “…A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła! Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa…”. (List Do Rzymian 13:11-14) Jest więc najwyższy czas powstania ze snu, ponieważ: “…przybliżyło się nasze zbawienie…”.

Jezus Powiedział: “Łaską… jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił”. (L. Do Ef. 2:9) Jezus powiedział również: “Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał‚ MA życie wieczne i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do życia”. (Ew. Jana 5:24) To wszystko co musisz zrobić; uwierzyć oraz oddać kontrolę swego życia Bogu. Tak się osiąga zbawienie oraz to jest początek życia z Jezusem.

Jeszcze raz; Jezus obiecał wrócić po swój kościół, który będzie porwany w mgnieniu oka po zakończeniu Okresu Łaski. Miłujący Bóg ma powód, by porwać kościół: “Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) To jest podstawowa, ostateczna nadzieja Chrześcijan  – społeczność z Bogiem w wieczności…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s