Dawno, Dawno Temu…

Moglibyśmy zacząć słowami: „Dawno, dawno temu…”. Chociaż Pismo Święte mówi: „Niech zaś dla was – umiłowani – nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień”. (2 List Piotra 3:8) W ten sposób to co nam wydaje się ekstremalnie dawno, tysiące, miliony lub miliardy lat, w innej perspektywie mogło się wydarzyć wcale nie tak dawno.

Bóg stworzył niebo i ziemię –  na początku. Tak mówi pierwsze zdanie Pisma Świętego. Niebiosa nie były puste. Bóg stworzył wszelkie istoty, które miały różne rangi i zadania. Wśród nich istnieją Serafimy, Cherubiny, Eony, Moce, Władze, Książęta, Archanioły oraz najniżsi rangą Aniołowie. Lucyfer jest jednym z Cherubów. Miał on najwyższy po Bogu autorytet w realiach niebios. Jednak utracił swój status z powodu pychy. Przypomnę 5 słynnych „Ja”, Szatana, którymi są: 1. Wstąpię do Niebios, 2. Swój tron wyniosę ponad Boże gwiazdy, 3. Zasiądę na Górze Zgromadzeń, 4. Wstąpię ponad obłoki, oraz 5. Zrównam się z Najwyższym. Lub bardziej poprawnie: Będę większy od Najwyższego.

W niebie wybuchła wojna. Szatan oraz 1/3-cia istot niebiańskich zostały strącone w pobliże ziemi. Po jakimś czasie nastąpił okres 6-ciu dni stworzenia, który jest opisany w pierwszym rozdziale Pisma Świętego. Ukoronowaniem tego stworzenia było stworzenie człowieka. Zauważmy w całej swej świetności, mocy, świętości żadne wymienione powyżej istoty niebiańskie nie mają tego, co stało się przywilejem ludzkości. Jest to określone krótką definicją, cytuję: Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę”. (1 Ks. Mojżesza 1:27). Możemy przypuszczać, że stworzenie człowieka stało się jeszcze jednym powodem zażartej wojny w realiach niebiańskich. Ponieważ upadłe anioły z Lucyferem na czele zazdroszczą całej ludzkiej rasie tego wyróżnienia, tj. faktu stworzenia człowieka na podobieństwo Boga. Po upadku człowieka ta epiczna walka przenosi się na ziemię i objawia się wśród ludzi. Szatańskie siły ciemności usiłują osiągnąć co najmniej dwa cele:

A. Skorumpować genetycznie Boże stworzenie, a zwłaszcza człowieka. W ten sposób zapowiedziane na początku dziejów, jeszcze w ogrodzie Eden zbawienie ludzkości dokonane znacznie później poprzez osobę Jezusa Chrystusa nie mogłoby nastąpić. Księga Enocha oraz 6-ty rozdział 1-ej Ks. Mojżesza opisuje ze szczegółami ten plan korupcji w formie mieszania rodzajów stworzenia. Upadłe istoty anielskie nie tylko łączyły się z kobietami, w wyniku czego powstały różne plemiona hybryd. Upadłe anioły korumpowały kod genetyczny zwierząt, ptaków a nawet roślin. I to był bezpośredni powód potopu.

W różnych zakątkach całej ziemi znajdowane są dzisiaj szkielety olbrzymów. Te archeologiczne eksponaty natychmiastowo są konfiskowane przez różne instytucje, którym przewodzą Smitsonian Institute w USA oraz w Europie Watykan. Agendą amerykańskiego Instytutu Smitsonian jest propagowanie „religii” ewolucji. Jest otwarte pytanie: jakie powody; jakimi motywami kieruje się Watykan w konfiskowaniu szkieletów olbrzymów. Przecież znaleziska tych szkieletów potwierdza historię przekazaną nam precyzyjnie przez Pismo Święte…

Po potopie zniekształcone genetycznie hybrydy pojawiają się zwłaszcza w linii jednego z trzech synów Noego, Chama. Znane są one od pradawnych wieków jako: Perezyci, Anakici, zwani również Emimici, Kanaanici, królestwo Baszam, Jebuzyci, którzy zamieszkiwali Jerozolimę,  Ammonici oraz Zamzummici i Filistyńczycy. Jedną z charakterystycznych cech jest nienaturalny wzrost. Ponieważ kod genetyczny tych istot był skorumpowany, Bóg w kolejnych wiekach historii ludzkości rozkazał Izraelowi wybić te plemiona, które zamieszkiwały obszary Kanaanu. Zrealizował to drugi przywódca Izraela, Jozue (pierwszym był Mojżesz).

Kampanie militarne Jozuego trwały siedem lat i rezultatem było doszczętne  zniszczenie 7-miu (z 10-ciu) narodów zamieszkujących ziemie Kanaanu. Jeszcze raz podkreślam: narody te były potomkami Nefilim (strąconych aniołów), tj. były to hybrydy gatunku ludzkiego i upadłych aniołów. Mieszkańcy tych ziem nie mieli czystego, ludzkiego DNA. Dlatego „narody” te były obłożone klątwą przez samego Boga: „Jozue zajął […] Makkeda i wytracił jej mieszkańców […] jako obłożonych klątwą wraz ze wszystkim, co w niej było. Nikogo nie pozostawił przy życiu…” (Ks. Jozuego 10:28) oraz: „Tak podbił Jozue całą tą ziemię: góry i krainę południową, nizinę i zbocza gór oraz wszystkich ich królów. Nikogo nie zostawił przy życiu. Wszystko, co żyło wytracił JAKO OBŁOŻONE KLĄTWĄ, JAK NAKAZAŁ PAN, BÓG IZRAELA” (Ks. Jozuego 10:40), a także: „[…] wszystkich ludzi zaś pobili ostrzem miecza aż do zupełnego ich wytępienia, nie pozostawiając nikogo przy życiu. JAK PAN NAKAZAŁ swemu słudze, Mojżeszowi, tak Mojżesz nakazał Jozuemu i tak Jozue postąpił; nie zaniechał niczego z tego wszystkiego CO PAN NAKAZAŁ MOJŻESZOWI(Ks. Jozuego 11: 14-15) i dodatkowy cytat: „Pan to sprawił, że serce ich było harde tak, iż prowadzili wojnę z Izraelem, aby obłożył ich klątwą i aby nie było dla nich litości lecz aby ich wytracono JAK PAN NAKAZAŁ MOJŻESZOWI”. (Ks. Jozuego 11:20) Wyrażenie „Jako Obłożonych Klątwą” pojawia się wielokrotnie ( wiersze: 35, 37, 39, oraz 40 w rozdziale 10-ym oraz wersety: 11, 12, 15, 20 oraz 21 w rozdziale 11-ym księgi Jozuego).

Jest słynny i powszechnie znany cytat z Ks. Kaznodziei Salomona 1:9: „To, co było znowu będzie; a co się stało znowu się stanie – nie ma nic nowego pod słońcem”.  Na bazie tego tekstu można porównać wydarzenia z wczesnych dziejów Izraela pod przewodnictwem Jozuego do wydarzeń opisanych w ostatniej księdze Pisma Świętego, Apokalipsie  Jana:

1. Jozue jest dowódcą militarnym wywłaszczającym ziemie Kanaanu z rąk uzurpujących mieszkańców, hybryd. Jezus Chrystus wywłaszczy całą planetę spod wpływu największego uzurpatora, Lucyfera,

2. Kampania militarna Jozuego trwała 7 lat. Pakt „Pokój i Bezpieczeństwo” będzie podpisany na 7 lat,

3. Jozue wytępił 7 z 10-ciu narodów zamieszkujących ziemie Kanaanu.  W Objawieniu Jana jest mowa o ”…zwierzęciu wychodzącym z morza, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów…” (Apokalipsa Jana 13:1) W symbolice apokalipsy „morza” oznaczają narody; całość ludzkości. (Apokalipsa Jana 17:15) Możliwym znaczeniem dziesięciu rogów może być administracyjny podział ludzkości na dziesięć regionów, które będą zarządzane przez dziesięciu liderów (Apokalipsa Jana 13:12) pod przewodnictwem ONZ-u, Unii Europejskiej lub innej organizacji od momentu wprowadzenia Światowego Rządu według idei Nowego Światowego Porządku (ang. New World Order),

4. Jozue wysłał do Jerycha „Dwu Świadków”. W Jerozolimie w Czasach Ostatecznych pojawią się „Dwaj Świadkowie”, którzy będą mieć nadzwyczajną moc od Boga. Będą zamordowani i po trzech dniach zmartwychwstaną. Cały świat będzie świadkiem tych wydarzeń. Jest to obecnie możliwe za pomocą ogólno-światowych mediów informacyjnych.

5. W 7-mym dniu oblężenia Jerycha Naród Izraelski w ciszy obszedł je dookoła 7 razy. Za 7-mym razem kapłani zatrąbili na trąbach, Izrael wydał okrzyk bojowy i mury miasta runęły. W Objawieniu Jana w niebie jest cisza na ½ godziny, po czym zabrzmi siedem trąb zwiastujących zakończenie Okresu Łaski oraz specyficznych plag,

6. Jedyna rodzina, która przeżyła upadek Jerycha była rodziną poganki Rachab. Ukryła ona „Dwu świadków-szpiegów” wysłanych prze Jozuego. Jest ona typem obrazującym oblubienicę Jezusa, kościół ze wszystkich narodów świata w Objawieniu Jana. Pamiętajmy, że Bóg ma również miejsce dla Izraela w swoim planie zbawienia ludzkości w przeciwieństwie do niektórych teologów, którzy nauczają, że ponieważ Izrael odrzucił Jezusa, Bóg na zawsze odrzucił naród Żydowski. Jest to bezpodstawna nauka.

7. Nieprzyjaciele Izraela utworzyli konfederację pod przewodnictwem króla Jerozolimy, Adoni-Zedek – co oznacza: „Król Sprawiedliwości”. Ich armie zginęły z powodu deszczu meteorów. W Objawieniu Jana są wielokrotne opisy kamiennych i lodowych gradów, z powodu których ludzie będą złorzeczyć Bogu.

8. Podczas bitwy Jozuego nastąpiły znaki na Niebie i na Ziemi, włącznie ze Słońcem i Księżycem. W Objawieniu Jana będą częste i drastyczne astronomiczne zjawiska na ziemi, na słońcu i księżycu oraz na gwiazdach.

9. Królowie walczący przeciwko Jozuemu ukryli się w jaskini. W Objawieniu Jana czytamy: „Niebo znikło jak niknie zwój, który się zwija. Wszystkie góry i wyspy zostały ruszone ze swoich miejsc. Wszyscy królowie ziemi i możnowładcy, wodzowie i bogacze, mocarze i wszyscy niewolnicy oraz wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich i mówili do gór i skał: ‘Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem Tego, który siedzi na tronie i przed gniewem Baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu i któż się może ostać?’” (Apokalipsa Jana 6:14-17) Dzisiaj mamy potężne bunkry podziemne na całym świecie. W Rosji bunkier moskiewski jest w stanie pomieścić całą populację stolicy tego narodu. W USA same autostrady w takich bunkrach mają długość ponad 300 mil (483 km) oraz,

B. Drugim celem upadłych aniołów jest uzyskanie dostępu do niebios poprzez człowieka. Dlatego od zarania historii ludzie w kolaboracji z siłami ciemności budowali portale do innych wymiarów. Jednym z takich portali była słynna Wieża Babel budowana przez pierwszego dyktatora świata Nemorda. Obecnie największym portalem do innych wymiarów jest europejski ośrodek laboratoryjny CERN.

W starożytności istniały hybrydy. Dzisiaj w naukowych publikacjach otwarcie mówi się o tworzeniu chimer i innych hybryd zwierzęco-ludzkich oraz cyborgów, tj. połączenia wynalazków technologicznych z ludzkim ciałem.  W ten sposób dosłownie na naszych oczach spełniają się odwieczne biblijne proroctwa według słów Chrystusa: „Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego”. (Ew. Mateusza 24:37 oraz Ew. Łukasza 17:26)

Obecnie jesteśmy świadkami przygotowawczych wydarzeń prowadzących do wypełnienia się proroctwa o tzw. „70-ym Tygodniu” kończącym historię ludzkości (według proroctwa Daniela) lub inaczej 7-mio letnim okresem Wielkiego Ucisku (według zapisu Apokalipsy Jana). Jeśli to wszystko dzieje się na naszych oczach, to najbardziej podstawowym pytaniem jest: jak blisko jest Porwanie Kościoła, o którym sam Jezus mówił? Ewangelista Łukasz pisze: „A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”. (Ew. Łukasza 21:28) To oznacza, że zanim światowe kryzysy się dopełnią, Jezus Chrystus przyjdzie zabrać do siebie wierzących. Najpierw! Jeśli więc porwanie kościoła jest tak blisko otwartym jest pytanie: czy jesteś gotowy spotkać twarzą w twarz Króla-Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa? Spotkaj Jezusa póki jest jeszcze czas!

Jezus powiedział również: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał MA [powtarzam] MA żywot wieczny i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do życia” (Ew. Jana 5:24). Jest to tak proste jak wypowiedzenie z wiarą w twym sercu: „Jezu oddaję Ci moje życie, chcę od tej chwili żyć według Twej woli oraz być Twoim dzieckiem”. To wszystko co musisz zrobić; oddać kontrolę swego życia Bogu.                                 

Miłujący Bóg ma powód by „porwać kościół”, cytuję: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) To jest podstawowa, ostateczna nadzieja Chrześcijan – społeczność z Bogiem w wieczności.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s