30 Sekund Do Dwunastej (76) “Pokojowa Konferencja W Paryżu”

Dla wielu jest szokujące, że na Konferencji Pokojowej W Paryżu w dniu 15 stycznia 2017 r. zgromadziło się 70 ministrów. Decydują oni nie tylko o losach Izraela, ale w szczególności o przyszłości Jerozolimy.  Liczba 70 reprezentowała całość znanej antycznej ludzkości. W wydawnictwie Breaking Izrael News z dnia 2 stycznia 2017 ukazał się artykuł pt. „Czy Obama wysłał Goga i Magoga?” Komentator, Eli Sobre widzi powiązanie między wstrzymaniem się USA oraz Rezolucją 2334 Rady Bezpieczeństwa ONZ, a planowaną wojną przeciwko Izraelowi w Czasach Mesjańskich, zgodne z proroctwem 38-39 rozdziału księgi Ezechiela. Eli Sobre twierdzi, że: „…jest to znak wybawienia; znak, że Mesjasz jest blisko, gdy narody świata próbują oddzielić Żydów od Izraela i Jerozolimy”. Z ortodoksyjnego, żydowskiego punktu widzenia Eli Sobre pisze: „Wielkie proroctwo o Gogu i Magogu jest ostatnią barierą przed odkupieniem [Izraela], które zdaje się materializować na naszych oczach”. W odniesieniu do paryskiej konferencji Eli Sobre tłumaczy, że zgodnie z Świętymi Księgami Tory (5 Ksiąg Mojżesza, które są również pierwszymi 5 księgami Pisma Świętego) liczba 70 reprezentuje wszystkie narody świata, nawet jeśli aktualna liczba partycypujących krajów jest większa. Eli Sobre porównuje odchodzącego prezydenta USA, BH Obamę i jego narcyzm do narcystycznego ateisty, króla Asyrii (dzisiaj Iran) z 6 wieku przed naszą erą, który próbował zdobyć Jerozolimę w czasach rządów króla Hezekiasza. W Piśmie Świętym czytamy: „Dlatego tak mówi Pan o królu asyryjskim: Nie wejdzie on do tego miasta ani nie wypuści tam strzały, nie nastawi przeciw niemu tarczy ani nie usypie wału. Tą samą drogą, którą przybył, powróci, a do miasta tego nie wejdzie. – Wyrocznia Pana. Otoczę opieką to miasto i ocalę je, przez wzgląd na Mnie i na sługę mego Dawida”. (Ks. Izajasza 37:33-35) Tej samej nocy, gdy Bóg dał te słowa swemu prorokowi: „…wyszedł Anioł Pański i pobił w obozie Asyryjczyków sto osiemdziesiąt pięć tysięcy. I oto rano, gdy trzeba było wstawać, wszyscy oni byli martwi. Sennacheryb więc, król Asyrii, zwinął obóz i odszedł; wrócił się i pozostał w Niniwie. A zdarzyło się, że gdy się on modlił w świątyni Nisroka, swego bożka, synowie jego, Adramelek i Sereser, zabili go mieczem, a sami zbiegli do kraju Ararat…”. (Ks. Izajasza 37:38)

Eli Sobre kończy swój artykuł zauważając, że spotkanie ministrów we Francji nie jest tylko politycznym zjawiskiem, ale jest częścią procesu mesjanistycznego rozgrywającego się na naszych oczach. Prezydent USA, BH Obama, który nie może znieść Premiera Netanyahu oraz Ministra Edukacji, N. Benetta, robi wszystko by w ostatnich dniach swej kadencji zaszkodzić Izraelowi jak tylko może najwięcej. Jest to nie tylko głupota, jest to jawne szaleństwo – aby walczyć przeciwko Narodowi Wybranemu oraz samemu Bogu. W ten sposób BH Obama pokazuje światu swoją prawdziwą Muzułmańską twarz.

Inna forma szaleństwa przejawia się w zuchwalstwie Sułtana Abu al-Einein, który w sprawie przeniesienia amerykańskiej ambasady z Tel-Aviv do Jerozolimy powiedział: „Myślę, że jakikolwiek akt amerykańskiej głupoty zapali palestyńskie terytoria”. Al-Einen, doradca Mahmoud Abbas stwierdził: „Musimy się przygotować do konfrontacji z [nową] administracją USA [D. Trump’a], która jasno i bezczelnie deklaruje, że Izrael i kolonizacja [Judy I Samarii] jest legalna”. Arabscy Muzułmanie w zaślepieniu nie pamiętają, że to właśnie oni bezczelnie okupują prawowite terytoria Izraela, które ponad 3500 lat temu były nazwane własnością Żydów jako Ziemia Obiecana. Podobnie, zgodnie z internetowym wydawnictwem Y.net News, rząd Jordanu grozi, że przesunięcie amerykańskiej ambasady do Jerozolimy przekroczy: „czerwoną linię” i będzie powodem: „…katastrofalnych wydarzeń na wielu platformach, włącznie z [pogorszeniem] sytuacji w regionie”.

Jerozolima, zgodnie z wielu rezolucjami ONZ jest postrzegana jako międzynarodowe miasto, które ma być zależne i zarządzane przez: „zagraniczne mocarstwo”. Nigdy nie było określone do końca, kto miałby sprawować tą władzę, jednak to stało się bardziej jasne w 1993 r.,  gdy poprzedni, nie żyjący dzisiaj Premier Izraela, S. Perez obiecał Jerozolimę Watykanowi. W 2014 r. przyznane było oficjalnie miejsce Papieżowi w górnej komnacie ponad grobowcem króla Dawida w Jerozolimie. W proroctwie Abadiasza czytamy: „Albowiem jak wy piliście na świętej mojej górze, tak pić będą wszystkie narody bez wytchnienia; i pić będą, i wyliżą do dna; i będą, jak gdyby nie były”. (Ks. Abadiasza 1:16) Gdy w 2014 r. Papież Franciszek celebrował Wieczerzę Pańską w tym miejscu, tj. w górnej komnacie nad grobowcem króla Dawida w Jerozolimie, w ten oczywisty sposób wypełnił proroctwo Abadiasza. Dlatego to wydarzenie spowodowało wzburzenie zarówno w środowiskach arabskich jak i wśród izraelskiej populacji. Jest to jeszcze jeden dowód, że Papież Franciszek może mieć plany na przeniesienie się z tzw. Stolicy Apostolskiej w Rzymie do Jerozolimy, by z tego miasta rządzić całym światem po formalnym zjednoczeniu religii chrześcijańskich z muzułmańskimi i innymi religiami świata.

W Paryżu przygotowywana jest ugoda, na mocy której cały świat będzie przymuszać Izrael do podziału terytorialnego oraz podziału Jerozolimy w zamian za tzw. „Pokój i Bezpieczeństwo”. Ponieważ negocjacje w sprawie Judei, Samarii i Jerozolimy odbywają się bez udziału delegacji z Izraela jest oczywiste, że jakikolwiek końcowy plan uknuty za zamkniętymi drzwiami będzie siłą narzucany Izraelowi. W zamian za to wszystko Izraelowi będzie ofiarowana możliwość odbudowania Jerozolimskiej Świątyni. O godz. 11:45 czasu Jerozolimy, a w Chicago około 3:45 w nocy Premier Netanyahu powiedział na spotkaniu kabinetu swego rządu: „Ta konferencja była skoordynowana między innymi przez Francuzów i Palestyńczyków. Ma ona na celu wymuszenie rozwiązania na Izraelu, które jest sprzeczne z naszymi narodowymi interesami. To odsuwa [negocjacje] w sprawie pokoju na przyszłość, ponieważ utwardza pozycje palestyńskie i pomaga im uniknąć bezpośrednich negocjacji bez wstępnych warunków [z Izraelem]. Ta konferencja jest jak ostatnie drgawki starego świata. Jutro będzie wyglądać zupełnie inaczej. Jutro jest bardzo blisko”. Nie nazywając starego i nowego Prezydenta USA po imieniu, Premier Netanyahu poprawnie rozpoznaje różnice między polityką zagraniczną dwu liderów Ameryki.

Jest możliwe, że proroctwo Psalmu 83, gdzie czytamy: „…oto burzą się Twoi wrogowie i podnoszą głowę ci, którzy Cię nienawidzą. Knują spisek przeciwko Twojemu ludowi, zmawiają się przeciw tym, których strzeżesz. ‘Pójdźcie – mówią – wytraćmy ich spośród narodów, by więcej nie wspominano imienia Izraela’” (Psalm 83:3-5) jest już wypełnione. Przecież Araby usiłowali wymazać z map świata Izrael na przestrzeni dłuższego czasu poczynając od roku 1948, następnie w 6 dniowej wojnie w 1967 r. oraz w 1973 r. W świetle bieżącej konferencji pokojowej w Paryżu jest ciekawe proroctwo z księgi Daniela, gdzie czytamy: „…urwali on przymierze dla wielu przez jeden tydzień”. (Ks. Daniela 9:27) Tydzień w proroctwie Daniela trwa 7 lat. W tym proroctwie jest sugerowane założenie, że ugoda lub przymierze było wcześniej przygotowane. Niektórzy sugerują, że układ z 1993 r. w Oslo jest tym dawno przygotowanym przymierzem, które będzie wymuszone na Izraelu. Inni przypuszczają, że takim narzędziem wymuszającym na Izraelu koncesje terytorialne włącznie z Jerozolimą w zamian za tzw. „Pokój i Bezpieczeństwo” jest obecna Konferencja 70 narodów świata w Paryżu. Jeśli w wyniku tej konferencji Izrael będzie przymuszony do jakiejkolwiek ugody na okres 7 lat, będzie to jednoznaczne i dosłowne wypełnienie proroctw Pisma Świętego. Jeśli wydarzenia potoczą się w ten sposób to tzw. „Porwanie Kościoła”, o którym sam Jezus powiedział: „Jeszcze krótki czas jestem z wami. Potem odejdę do tego, który mnie posłał” (Ew. Jana 7:33) oraz „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:3) „…a gdy to się dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”. (Ew. Łukasza, 21:28) To nastąpić może w każdej chwili, zanim przyjdzie na Izrael i resztę świata Wielki Ucisk.

Jest to jeszcze jeden znak Czasów Ostatecznych. Otwarte jest pytanie: czy jesteś gotowy na te wszystkie wydarzenia oraz czy jesteś gotowy na ponowne spotkanie z Chrystusem twarzą w twarz..? Bóg-Ojciec Święty, przez swojego Syna Jezusa daje nam szansę i podnosi nas do swojej rzeczywistości. Jezus jest tym, który był odrzucony, wyśmiewany, ukrzyżowany jako kryminalista. On wykonał wszystko, co było wymagane w Bożym planie zbawienia człowieka. Przez swoją przelaną na krzyżu krew przygotował On grunt, byś ty i ja – jak drzewo mógł w Nim wzrastać.

Jezus Powiedział: „Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił”. (List Do Efezjan 2:9) Jezus powiedział również: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał MA życie wieczne i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do życia” (Ew. Jana 5:24). Jest to tak proste jak wypowiedzenie z wiarą w twym sercu: „Jezu oddaję Ci moje życie, chcę od tej chwili żyć według Twej woli oraz być Twoim dzieckiem”. To wszystko co musisz zrobić; oddać kontrolę swego życia Bogu.  Tak prostym sposobem osiąga się zbawienie oraz to jest początek życia z Jezusem. Gdy wierzymy, nie wierzymy dla samej wiary, by czuć się lepiej, bo w coś trzeba wierzyć… Gdy przychodzimy do Boga, odpowiadamy na jego miłość i trzymamy się Jego obietnic. Jezus obiecał wrócić po swój kościół, który będzie porwany w mgnieniu oka po zakończeniu Okresu Łaski. Miłujący Bóg ma powód by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Na przełomie starego i nowego roku to jest podstawowa, ostateczna nadzieja Chrześcijan – społeczność z Bogiem w wieczności.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s