Znaki Czasów Ostatecznych

(Poniższy tekst został pierwszy raz opublikowany dnia 12 lipca 2015 r. )

„Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego: Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący! A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust. Ty bowiem mówisz: “Jestem bogaty”, i “wzbogaciłem się”, i “niczego mi nie potrzeba”, a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny i ślepy, i nagi. Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się oblekł, a nie ujawniła się haniebna twa nagość, i balsamu do namaszczenia twych oczu, byś widział. Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się! Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów”. (Apokalipsa Jana 3:14-22).  Proroczy opis pasuje doskonale do sytuacji Ameryki oraz amerykańskich kościołów. Ameryka wzbogaciła się, wydaje się, że niczego jej nie trzeba. Amerykańskie, zwłaszcza wielkie kościoły stały się „letnie” w swojej wierze. Jeśli Sodoma i Gomora zostały zniszczone ogniem, to również Ameryka musi ponieść karę za rzucające się w oczy odstępstwa. Podobne trendy można rozpoznać w Europie. Kościoły pustoszeją i są przerabiane na budynki mieszkalne, biblioteki czy ośrodki handlowe… Wszystko dzieje się w czasie, gdy proroctwa biblijne wypełniają się na naszych oczach. Proroctwa np. proroka Daniela, które były zapieczętowane na okres Czasów Ostatecznych: „Ty jednak, Danielu, ukryj słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych. Wielu będzie dociekało, by pomnożyła się wiedza”. (Dan. 12:4) Daniel miał świadomość, że jego księgi nie będą zrozumiane przez długi czas. Natomiast w czasie obecnego rozwoju nauki również i wiedza o Piśmie świętym oraz o biblijnych proroctwach wzrasta w zawrotnym tempie.

W Piśmie Świętym jest wiele rzeczy zapieczętowanych dla specyficznej generacji – Ostatniego Pokolenia. Przykładem jest nauka o zabraniu.., lub porwaniu kościoła tuż przed powtórnym przyjściem Chrystusa na ziemię. Marcin Luter w czasie Reformacji nie wspominał o tym proroctwie. Najbardziej znani teolodzy na świecie 18-stego i 19-stego wieku nic na ten temat nie mówili – argumentują sceptycy. Prosty wniosek wyrazić można pytaniem: jak mieli nauczać o proroctwie porwania kościoła, jeśli nie było żadnych znaków potwierdzających nastanie Czasów Ostatecznych takich jak: 1. Izrael jeszcze nie był narodem, 2. Jerozolima nie była stolicą, 3. Żydzi byli rozproszeni po całym globie, oraz 4. Ziemie izraelskie były spustoszone?

To się zmieniło, gdy: 1. W 1948-ym r. Państwo Izrael powstało, 2. W 1967-ym r. Jerozolima była dołączona a później stała się stolicą Państwa Izraela, 3. Żydzi masowo powrócili do Ziemi Obiecanej, 4. Ziemie izraelskie zakwitnęły i rodzą bogate płody oraz 5. Izrael staje się spiżarnią zwłaszcza dla Bliskiego Wschodu oraz Europy.  Są to podstawowe znaki dla całego świata wskazujące na proroctwa, które muszą się wypełnić w krótkim czasie.

Niezależnie od tego czy ktoś wierzy, czy nie – znaki Izraela, Jerozolimy oraz Żydów w Ziemi Obiecanej są jednoznacznym wskaźnikiem szybkiego powrotu Mesjasza. To bezpośrednio wiąże się z proroctwami 70-ciu tygodni w księdze Daniela. W 69-tym tygodniu tego proroctwa powstał kościół z pogańskiej, tj. poza-izraelskiej populacji świata. Kościół,  który był wszczepiony w historię Izraela przez poselstwo i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jest to zgodne z następnym znakiem, jakim  jest przepowiednia zawarta w Liście Apostoła Pawła Do Rzymian: „Do was zaś, pogan, mówię: będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim w tej nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia? Jeżeli bowiem zaczyn jest święty, to i ciasto; jeżeli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jeżeli zaś niektóre gałęzie zostały odcięte, a na ich miejsce zostałeś wszczepiony ty, który byłeś dziczką oliwną, i razem [z innymi gałęziami] z tym samym korzeniem złączony na równi z nimi czerpałeś soki oliwne, to nie wynoś się ponad te gałęzie. A jeżeli się wynosisz, [pamiętaj, że] nie ty podtrzymujesz korzeń, ale korzeń ciebie. Powiesz może: Gałęzie odcięto, abym ja mógł być wszczepiony Słusznie. Odcięto je na skutek ich niewiary, ty zaś trzymasz się dzięki wierze. Przeto się nie pysznij, ale trwaj w bojaźni! Jeżeli bowiem nie oszczędził Bóg gałęzi naturalnych, może też nie oszczędzić i ciebie. Przyjrzyj się więc dobroci i surowości Bożej. Surowość [okazuje się] wobec tych, co upadli, a dobroć Boża wobec ciebie, jeśli tylko wytrwasz w [kręgu] tej dobroci; w przeciwnym razie i ty będziesz wycięty. A i oni, jeżeli nie będą trwać w niewierze, zostaną wszczepieni. Bo Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. Albowiem jeżeli ty zostałeś odcięty od naturalnej dla ciebie dziczki oliwnej i przeciw naturze wszczepiony zostałeś w oliwkę szlachetną, o ileż łatwiej mogą być wszczepieni w swoją własną oliwkę ci, którzy do niej należą z natury. Nie chcę jednak, bracia, pozostawiać was w nieświadomości co do tej tajemnicy – byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania – że zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela aż do czasu, gdy wejdzie [do Kościoła] pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba. I to będzie moje z nimi przymierze, gdy zgładzę ich grzechy”. (Rzym. 11:13-26)

Znamienne słowa: „…aż do czasu, gdy wejdzie pełna [liczba] pogan” wskazują na moment, gdy ostatnia osoba spośród ostatniego pokolenia naszej cywilizacji uwierzy i przyjmie Jezusa, jako swego Zbawiciela. Nikt nie wie, kim jest ta osoba oraz kiedy to nastąpi. Tylko Bóg-Ojciec Święty to wie. Kiedykolwiek by to nie było, drzwi dla narodów pogańskich zostaną zamknięte poprzez moment Porwania Kościoła z ziemi – w mgnieniu oka, jak mówi Pismo Święte. Po tym fakcie Bóg obudzi Naród Wybrany, Izrael. Bóg przygotuje Izrael do powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię. To jest tematem rozdziałów 5 do 20 ostatniej księgi Pisma Świętego, Apokalipsy. Objawienie Jana – Apokalipsa jasno i wyraźnie przedstawia ostateczny plan ratunku Izraela w przeciwieństwie do teologii ostatnich kilku stuleci zakładających, że rozszerzenie Bożej Łaski na narody całego świata świadczy o odrzuceniu Narodu Izraelskiego przez Boga. Z takiej teologii wywodzi się Anty-Semityzm oraz taki światopogląd był podstawą prześladowania Żydów na przestrzeni wieków włącznie z masową ich zagładą w obozach koncentracyjnych w czasie II-ej Wojny Światowej. Ktokolwiek nie rozumie Bożego przymierza na wieczność z Izraelem, które Bóg dotrzymał do obecnych Czasów Ostatecznych, taka osoba będzie brnąć głębiej w herezję. To może być główną linią definiującą prawdziwy kościół od kościoła sfałszowanego. W tym aspekcie Protestanci mają argument przeciwko Katolikom, Katolicy Przeciwko Protestantom oraz Kościołowi Prawosławnemu.

Większość Chrześcijan wspomnianych kościołów ma biblijny argument przeciwko kultowi Muzułmanów. Dla Muzułmanów Koran jest dopełnieniem i wyjaśnieniem Pisma Świętego. To jest ostateczna herezja ponieważ Pismo Święte kończy się słowami, cytuję: „ Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów. Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida, Gwiazda świecąca, poranna». Duch i Oblubienica mówią: «Przyjdź!» A kto słyszy, niech powie: «Przyjdź!» I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze. A jeśliby ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w Mieście Świętym – które są opisane w tej księdze. Mówi Ten, który o tym świadczy: «Zaiste, przyjdę niebawem». Amen. Przyjdź, Panie Jezu! Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi!” (Apokalipsa Jana 22:16-21)Jestem osobiście przekonany, Że Bóg ma swoich wybranych, tj. Prawdziwy Kościół lub inaczej Oblubienicę Chrystusa wśród ogólnej masy wyznań Katolickich, Protestanckich i Prawosławnych oraz Koptyjskich.

W świetle powyższych faktów jedynym logicznym wnioskiem jest, że Bóg przygotowuje kościół – oblubienicę dla swojego Syna – Oblubieńca. To największe w historii ludzkości wesele przyjdzie w czasie podobnie jak w tradycji Izraelskiego wesela, tj., gdy nikt się tego nie spodziewa, cytuję: „…jak złodziej w nocy…”. Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz, cytuję: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 orz 20:7). Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: [Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są: 1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj- codziennie oraz 2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj bezpośrednio z Bogiem.                                  

Istnieje ciekawe podobieństwo: „Stalowa belka wartości 5 dolarów, przerobiona na podkowy osiąga cenę 10 dolarów. Przerobiona na igły warta jest 35 dolarów, a gdyby zrobić z niej scyzoryki jej wartość sięgnie 32 tyś. dolarów. Po zrobieniu z tej samej belki sprężyn do zegarków jej cena wyniesie 250 tyś. dolarów. Ile jednak procesów i obróbek musi przejść ta sztaba stali warta 5 dolarów, aby osiągnąć taką wartość! Niech to podobieństwo pomoże ci uciszyć się, umilknąć i stać się cierpliwym, gdy dotyka cię palec Bożej „obróbki”. Nie ważne czy powodem cierpienia jest twój upadek w grzech, czy też może nie czujesz się winny tego, co cię spotyka – w każdym przypadku okoliczność ta jest dla Boga doskonałą okazją do nadania większej wartości owocom, jakie wydaje twoje życie. Im więcej czasu i sił Bóg poświęca, aby nas „przerobić”, tym efekt końcowy ma wyższą wartość i jesteśmy zdolni do wydawania cenniejszych owoców. Wolisz być belką za 5 dolarów czy też sprężyną wartą pięćdziesiąt tysięcy razy więcej? Pomyśl nad tym ilekroć uginać się będziesz pod mocnym ciężarem Bożej ręki”. Obróbka – jak jest to opisane w powyższym podobieństwie – jest bardziej uszlachetniona, jeśli przyjmujemy ją od Boga z wdzięcznym sercem”.

Jeszcze raz, Bóg przygotowuje kościół – oblubienicę dla swojego Syna – Oblubieńca. To największe w historii ludzkości wesele przyjdzie w czasie podobnie jak w tradycji Izraelskiego wesela, tj., gdy nikt się tego nie spodziewa – gdy Chrystus przyjdzie: „…jak złodziej w nocy…”. W każdej denominacji, wśród Protestantów, Katolików, Kościoła Ortodoksyjnego czy Koptyjskiego Bóg-Ojciec Święty ma swych wybranych, świętych, którzy będą porwani w mgnieniu oka, by być z Chrystusem. W czasach Ostatecznych, w naszych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

One thought on “Znaki Czasów Ostatecznych

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s