“Brexit”

Uważni obserwatorzy wypełniających się na  naszych oczach odwiecznych proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego wiedzą, że nadchodzi czas, gdy cały świat będzie żądać silnego przywódcy, który będzie w stanie stworzyć przynajmniej pozory porządku. Takim ostatecznym przywódcą, liderem, a zarazem dyktatorem będzie opisany w zamierzchłych dla nas czasach Antychryst. Ale, zanim ten osobnik będzie ustawiony na najwyższym stanowisku świata, musi nastąpić chaos. Są środowiska zwłaszcza w Europie i w Ameryce, które aktywnie dążą do wywołania chaosu na świecie. Środowiska, których celem jest anihilacja istniejących systemów społeczno-gospodarczych takich jak komunizm, socjalizm czy kapitalizm  oraz systemów feudalno-religijnych krajów Bliskiego Wschodu czy innych krajów muzułmańskich. Przedstawiciele tych środowisk zorganizowani są w różnych formalnych oraz nie-formalnych organizacjach, między innymi takich jak Skull And Bones, Illuminati oraz grupa Bilderberg. Ta ostatnia formalnie powstała w 1954-ym r. i od tego czasu jej członkowie spotykają się na corocznych nie-formalnych konferencjach, w których uczestniczy 120 do 150 osób należących do politycznych oraz ekonomiczno-finansowych elit Europy i Północnej Ameryki. Te środowiska włącznie z Watykanem decydują o przyszłości świata. Z tych środowisk wywodzą się idee np. redukcji populacji świata z obecnej ilości około 8-miu miliardów do zaledwie 500 milionów ludzi według promowanej przez Watykan oraz ONZ „Agendy 20” oraz „Agendy 30”. Z tych środowisk wywodzi się idea tzw. Nowego Porządku Świata. (ang. New World Order). Jednak te i wiele innych idei nie może być zrealizowanych zanim nie nastąpi totalne załamanie systemów społeczno-ekonomiczno-militarnych na świecie.

Morale różnych armii są łamane przez wprowadzanie praw homoseksualistów. Podobnymi prawami łamie się również podstawową jednostkę społeczeństwa, tj. rodzinę opartą na związku jednej kobiety z jednym mężczyzną jak to było  skonstruowane od zarania naszej cywilizacji, cytuję: „Dlatego mężczyzna opuszcza swego ojca i swą matkę i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem”. (1 Ks. Mojżeszowa 2:24)

Systemy ekonomiczne dosłownie trzeszczą w szwach z powodu zadłużeń i innych problemów, które jak bańki mydlane pękają co jakiś czas, jak np. biznes własności realnościowej w latach 2005-2008 w USA, a obecnie mówi się o podobnym kryzysie w Chinach. Podobnie recesje, krachy giełd papierów wartościowych i inne zjawiska, włącznie z naturalnymi katastrofami jak np. trzęsienia ziemi, czy wybuchy wulkanów i powodzie są wykorzystywane jako czynniki kryzysowe pomocne w powolnym, ale sukcesywnym procesie ograniczania wolności oraz podstawowych praw człowieka, i to na całym świecie. W 2015-ym r. zwłaszcza w Europie był odczuwalny kryzys Grecji, zwłaszcza, gdy w referendum Grecy zdecydowali wystąpić z Unii Europejskiej. Premier Grecji zdradził swe państwo na korzyść oligarchów Europejskiej Wspólnoty. Obecnie Wielka Brytania przegłosowała odstąpienie od tej wspólnoty. W ten sposób tworzy się następny kryzys, który zbliża nas do reali Nowego Porządku Świata pod żelaznymi rządami Antychrysta. Formalne odłączenie Anglii od EU jest pozytywne ze względu na możliwość zerwania narzucanych regulaminów przez biurokratów EU, które kosztowały ten kraj miliardy funtów rocznie.

Po czwartkowej (06/23/2016) decyzji Anglików były natychmiastowe reakcje na świecie. Japońska giełda straciła 7%, Amerykańska Giełda spadła ponad 610 punktów, tj. 3.4%, waluty różnych krajów spadły od 300 do 1500 punktów, podczas, gdy normalne wahania walut są w granicach od 50 do 200 punktów dziennie. Pytanie… Jakie konsekwencje oraz jakie znaczenie może mieć wynik głosowania w referendum w Anglii na tak niezależne ekonomie świata jak , Japonia, Rosja czy USA? Minimalne, tym bardziej, że zapoczątkowany głosowaniem Anglików proces odejścia oraz re-negocjacji z krajami Unii Europejskiej będzie trwać co najmniej następne 2 lata. Stąd nasuwa się oczywisty wniosek, że gwałtowna reakcja systemów finansowych świata została wcześniej przygotowana oraz precyzyjnie wykonana w odpowiedniej chwili. Innymi słowy ktoś wytwarza kryzys w sobie znanym i z góry wiadomym celu. Podobnie europejski kryzys imigracyjny Muzułmanów z krajów Bliskiego Wschodu nie jest przypadkowy. Ma on wykonać specyficzne zadanie destabilizacji społeczeństw krajów europejskich. Destabilizacja systemów porządku społeczno-ekonomicznego na świecie zdaje się być prekursorem nadchodzącego chaosu.

Te poczynania będą spotęgowane wydarzeniami na miarę kosmiczną, cytuję: „A siedmiu aniołów, mających siedem trąb,  przygotowało się, aby zatrąbić. Zatrąbił pierwszy i powstał grad i ogień – pomieszane z krwią i spadły na ziemię. Spłonęła trzecia część ziemi, spłonęła trzecia część drzew i spłonęła cała trawa zielona. I drugi anioł zatrąbił: i jakby wielka góra płonąca ogniem została w morze rzucona, a trzecia część morza stała się krwią i wyginęła w morzu trzecia część stworzeń – te, które mają dusze – i trzecia część okrętów uległa zniszczeniu. I trzeci anioł zatrąbił: i spadła z nieba wielka gwiazda, płonąca jak pochodnia. Spadła na trzecią część rzek i na źródła wód. Imię gwiazdy zowie się Piołun. Trzecia część wód stała się piołunem i wiele ludzi pomarło od wód, bo stały się gorzkie. I czwarty anioł zatrąbił: i została rażona trzecia część słońca i trzecia część księżyca i trzecia część gwiazd, tak iż zaćmiła się trzecia ich część i dzień nie jaśniał w trzeciej swej części, i noc – podobnie. Ujrzałem i usłyszałem jednego orła lecącego przez środek nieba mówiącego donośnym głosem: ‘Biada, biada; biada mieszkańcom ziemi wskutek pozostałych głosów trąb trzech aniołów, którzy mają [jeszcze] trąbić!’ I piąty anioł zatrąbił: i ujrzałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię. Dano jej klucz od studni Czeluści.  Otworzyła studnię Czeluści, a dym się uniósł ze studni jak dym z wielkiego pieca i od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze. A z dymu wyszła szarańcza na ziemię, i dano jej moc, jaką mają ziemskie skorpiony. Powiedziano jej, by nie czyniła szkody trawie na ziemi ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. Dano jej nakaz, by ich nie zabijała, lecz aby pięć miesięcy cierpieli katusze. A katusze przez nią zadane są jak zadane przez skorpiona, kiedy ugodzi człowieka. W owe dni ludzie szukać będą śmierci, ale jej nie znajdą. Będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie. A wygląd szarańczy – podobne do koni uszykowanych do boju, na głowach ich jakby wieńce podobne do złota, oblicza ich jakby oblicza ludzi i miały włosy jakby włosy kobiet, a zęby ich były jakby zęby lwów i przody tułowi miały jakby pancerze żelazne, a łoskot ich skrzydeł jak łoskot wielokonnych wozów pędzących do boju. I mają ogony podobne do skorpionowych oraz żądła; a w ich ogonach jest ich moc szkodzenia ludziom przez pięć miesięcy. Mają nad sobą króla – anioła Czeluści; imię jego po hebrajsku: ABADDON, a w greckim języku ma imię APOLLYON. Minęło pierwsze “biada”: oto jeszcze dwa “biada” potem nadchodzą. I szósty anioł zatrąbił: i usłyszałem jeden głos od czterech rogów złotego ołtarza, który jest przed Bogiem, mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: ‘Uwolnij czterech aniołów, związanych nad wielką rzeką Eufratem!’ I zostali uwolnieni czterej aniołowie, gotowi na godzinę, dzień, miesiąc i rok, by pozabijać trzecią część ludzi. A liczba wojsk – konnicy: dwie miriady miriad – posłyszałem ich liczbę. I tak ujrzałem w widzeniu konie i tych, co na nich siedzieli, mających pancerze barwy ognia, hiacyntu i siarki.  Głowy koni jak głowy lwów, a z pysków ich wychodzi ogień, dym i siarka. Od tych trzech plag została zabita trzecia część ludzi, od ognia, dymu i siarki, wychodzących z ich pysków. Moc bowiem koni jest w ich pyskach i w ich ogonach, bo ich ogony – podobne do węży: mają głowy i nimi czynią szkodę. A pozostali ludzie nie zabici przez te plagi, nie odwrócili się od dzieł swoich rąk tak, by nie wielbić demonów ani bożków złotych, srebrnych, spiżowych, kamiennych, drewnianych, które nie mogą ni widzieć, ni słyszeć, ni chodzić. Ani się nie odwrócili od swoich zabójstw, swych czarów, swego nierządu i swych kradzieży.  I ujrzałem innego potężnego anioła, zstępującego z nieba, obleczonego w obłok. Tęcza była nad jego głową, a oblicze jego było jak słońce Nogi jego były jak słupy ogniste i w prawej ręce miał otwartą książeczkę. Nogę prawą postawił na morzu, a lewą na ziemi. I zawołał donośnym głosem tak, jak ryczy lew. A kiedy zawołał, siedem gromów przemówiło swym głosem. Skoro przemówiło siedem gromów zabrałem się do pisania, lecz usłyszałem głos mówiący z nieba: ‘Zapieczętuj to, co siedem gromów powiedziało i nie pisz tego!’ Anioł zaś, którego ujrzałem stojącego na morzu i na ziemi podniósł ku niebu prawą rękę i przysiągł na Żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim jest, i ziemię, i to, co w niej jest, i morze, i to, co w nim jest, że już nie będzie zwłoki, ale w dniach głosu siódmego anioła, gdy będzie miał trąbić, misterium Boga się dokona, tak jak podał On dobrą nowinę sługom swym prorokom”. (Apokalipsa Jana 8-9 i 10:1-7)

Zgodnie z innym proroctwem tej samej księgi jednym ze znaków Czasów Ostatecznych jest odstępstwo kościoła. W imię fałszywej tolerancji wiara wielu Chrześcijan oziębnie, cytuję:  „Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący! A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust”. (Apokalipsa Jana 3:15-16) W jednej denominacji dominuje pedofilia, w innych denominacjach nawet homoseksualiści zajmują kapłańskie stanowiska.

W kończącym się Okresie Łaski, który trwał ostatnie 2000 lat od momentu zmartwychwstania i wniebowstąpienia Chrystusa należy ciągle przypominać słowa Pisma Świętego, których w wielu kościołach się nie naucza, cytuję: Ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę. Bądź więc gorliwy i pokutuj. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną”. (Ap. Jana 3:19-20) Jezus nie mówi tych słów tylko do liderów kościoła, do kapłanów, biskupów, papieży, czy też telewizyjnych, charyzmatycznych liderów protestanckich denominacji. Te słowa są adresowane do prostych ludzi.

W tym objawia się miłosierdzie Chrystusa w stosunku do każdego mieszkańca ziemi – do ciebie i mnie. On naprawdę widzi w nas coś niezwykłego. Mimo grzechu, wszystkich upadków, depresji, samotności, Bóg-Ojciec Święty przez swojego Syna, Jezusa daje nam szansę, podnosi nas do swojej rzeczywistości. Jezus jest tym, który był odrzucony, wyśmiewany, ukrzyżowany jako kryminalista. On wykonał wszystko, co było wymagane w Bożym planie zbawienia człowieka. Przez swoją przelaną na krzyżu krew przygotował On grunt, byś ty i ja – jak drzewo mógł wzrastać w Chrystusie.

W następującym cytacie Pisma Świętego dwa razy jest zdanie: „Łaską bowiem zbawieni jesteście”. Przeczytajmy ten fragment Słowa Bożego w całości, cytuję: I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. Pośród nich także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych.  Byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew jak i wszyscy inni. A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował; nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich – w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwo Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił”. (L. Do Ef. 2:1-9)

Do nas należy tylko oddać swoje życie Chrystusowi i przyjąć dar zbawienia tak jak dzieci przyjmują od nas prezenty choinkowe. Okres choinkowych prezentów szybko minął. Okres Proroctw Starego Testamentu zakończył się około 2400 lat temu. Czas Dobrej Nowiny poprzez narodziny, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa nastąpił 2000 lat temu. Okres Łaski rozpoczął się od momentu odejścia Chrystusa do Boga-Ojca Świętego oraz od zesłania Ducha Świętego w dniu żydowskiego Święta Pięćdziesiątnicy do dzisiaj obchodzone w Polsce jako Zielone Święta. Okres Łaski wyraźnie się kończy; absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez oddanie swojego życia Jezusowi oraz uznanie jednorazowej, doskonałej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowonarodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz, cytuję: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa – ty i ja. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: [Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.” Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są: . czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz 2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.                      

Dzisiaj możesz mieć pewność dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (z bojaźnią lub z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3)

Jezus Chrystus JEST BOGIEM i na pewno wie, co mówi niezależnie od teologii powstających w ostatnich kilku stuleciach. Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła – ciebie i mnie, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół – ciebie i mnie. Miłujący Bóg ma również powód by „porwać kościół”, cytuję: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s