30 Sekund Do Dwunastej (61) “Bóg Obrońcą Izraela”

Jednym z największych wydarzeń ubiegłego tygodnia była śmierć Simona Perez (ur. 2 sierpnia 1923, zm. 28 września 2016 r.), który był dziewiątym Prezydentem Izraela, dwa razy był Premierem oraz dwa razy pełnił rolę tymczasowego Premiera. Na jego pogrzebie byli przedstawiciele ponad 70 narodów. Jest ciekawe, że nawet zażarci wrogowie, a wśród nich Mahmud Abbas, lider tzw. Palestyńczyków był obecny. Wiele z liderów obecnych na pogrzebie są brutalnie krytyczni, prowadzą niemal wojnę z Izraelem, jeśli nie fizycznie to na forum ONZ. Jednak wszyscy oni odłożyli na bok swe animozje by uczcić człowieka, który pomimo swoich wad i cnot będzie pamiętany  za jego mężne wysiłki w celu osiągnięcia pokoju – zgodnie z raportami w głównych amerykańskich mediach.

Izrael jest narodem wybranym. Historia całego globu toczy się w ścisłym powiązaniu z tym narodem. Dla wielu było to zdumiewającym faktem, gdy Izrael powstał jako państwo w 1948 r. Tym bardziej, że ten fakt był wypełnieniem proroczych słów sprzed tysięcy lat. Słów zarejestrowanych w Piśmie Świętym. Obecnie jesteśmy w punkcie, gdy proroctwo 17 rozdziału Księgi Izajasza zdaje się wypełniać dosłownie na naszych oczach. Chodzi o miasto Damaszek w Syrii. Biblijny cytat brzmi: „Wyrok na Damaszek: Oto Damaszek przestanie być miastem, stanie się stosem gruzów. Na zawsze opuszczone jego miasta będą pastwiskiem dla trzód, które się [tam] pokładą, i nikt ich nie spłoszy”. (Księga Izajasza 17:1-2)

Ostatnie wydarzenia w Alepo i w okolicach Damaszku są znamienne w świetle tego proroctwa. Militarne ataki Rosji przeciwko Stanowi Islamu włączają tzw. bombardowanie karpetowe. Rosja ostrzega USA przeciwko jakiejkolwiek interwencji w ich działaniach militarnych na Bliskim Wschodzie. Jest to tylko kwestia czasu gdy Damaszek, w którego podziemiach ukryte są potężne składy broni masowej zagłady, broni chemicznej będzie podobnie zniszczony do tego stopnia, iż nigdy już nie będzie możliwe ponowne zamieszkanie tego miasta. Już dzisiaj miasto wygląda niemal jak Warszawa po II Wojnie Światowej. Prawdopodobnie miasto Damaszek będzie niezamieszkalne w związku z uwolnieniem setek ton chemicznych trucizn ukrytych w jego podziemiach.

Drugim proroctwem jest inwazja na Izrael pod przewodnictwem Rosji i Iranu. Specyficzne proroctwo o tej inwazji zarejestrowane jest w 38 rozdziale Księgi Ezechiela. Wiele ludzi jest przekonanych, że powodem tej inwazji są potężne złoża ropy naftowej i gazu ziemnego oficjalnie odkryte zaledwie kilka do kilkanaście miesięcy temu. O tych złożach pisałem w polonijnej prasie, w nie istniejącej dzisiaj gazecie „Dziennik Chicagowski” po przyjeździe z kilkudniowej podróży do Izraela, gdzie miałem spotkanie z geologami, którzy w latach 1980 mieli dokładne mapy złóż tych skarbów naturalnych w dolinie Meggido. Dzisiaj jest ogólnie wiadomo, że nie tylko w dolinie Meggido, ale na izraelskich wybrzeżach Morza Śródziemnego oraz na Wzgórzach Golan istnieją bogate złoża ropy naftowej i gazu ziemnego.

Doniosłe znaczenie proroctw biblijnych polega na fakcie, że Syria zdaje się być katalizatorem zbliżającego się ataku na Izrael. W proroczych słowach Pisma Świętego mamy referencje do takich obecnych krajów oraz narodów jak Rosja (Russ, Tubal i Meszek), Iran (Persja), Turcja (Gomer i Togarma) oraz Sudan (Kuszyci). Inne narody z pewnego powodu są demonstracyjnie nieobecne w proroctwie zwłaszcza Irak. Jest to tam, gdzie obecnie jest tzw. Stan Islamu. Muzułmański Stan Islamu ma różne skróty:  IS, ISIS oraz ISIL. W tym ostatnim skrócie mamy dodatkowe ukryte znaczenie  w ostatniej literze skrótu ISIL, tj. „L”.   Litera „L” oznacza Lewant. To, co Muzułmanie nazywają terenami Lewantu pokrywa się z oryginalnymi obszarami Ziemi Obiecanej przez Boga Izraelowi. Tereny te sięgały od wschodniego brzegu dzisiejszego Kanału Sueskiego w Egipcie na zachodzie poprzez wybrzeża Morza Śródziemnego na północnym zachodzie, aż do zachodnich wybrzeży rzeki Tygrys na wschodzie; od gór Taurus w dzisiejszej południowej Turcji na północy, aż do gór Jabal Umm ad Dami na południu dzisiejszego Jordanu. Zauważmy, że obecne terytorium Izraela stanowi zaledwie 10% całego obszaru ziemi obiecanej Żydom przez Boga. Na pozostałych terenach Ziemi Obiecanej Stan Islamu (IS) w obecnych czasach usiłuje stworzyć muzułmański region Kalifatu. Większa część obszarów obydwu krajów: Iraku oraz Syrii jest obecnie pod kontrolą Stanu Islamu, który zgodnie z najnowszymi informacjami z Bliskiego Wschodu

 levant-map1

Lewant – “Ziemia Obiecana”

kontroluje składy broni chemicznej zdeponowane w podziemiach miasta Damaszek. W proroczych słowach księgi Ezechiela nie ma wzmianki o Egipcie ani dzisiejszym Jordanie. Przypuszczam, że jest to z powodu układów pokojowych, które te kraje w dalszym ciągu mają z Izraelem. Natomiast znamienną jest wzmianka w wersecie 13, 38 rozdziału tej księgi w odniesieniu do dzisiejszej Arabii Saudyjskiej, która w biblijnych czasach była znana jako kraje Szeby i  Dedanu. Kraje te tylko będą formalnie protestować przeciwko inwazji na Izrael. Pismo Święte sugeruje, że będą tarcia między koalicją napastników oraz Arabią Saudyjską i w naszych czasach, na naszych oczach takie tarcia polityczne zaczynają kiełkować.

W Piśmie Świętym mamy referencje do Anglii (Tarszisz) oraz – niektórzy przypuszczają – do USA (Kraj Młodych Lwiąt). To wskazuje, że niegdyś potężne światowe mocarstwo, USA zostanie zredukowane do stanu, gdy przestanie bronić Izrael. USA będzie tylko protestować przeciwko inwazji na Izrael. Taki światowy układ, gdy Izrael będzie dosłownie samotny jest obecnie zrealizowany. Nie był możliwy 10 lat temu oraz nie przedłuży się na następne 10 czy 20 lat. Krótko mówiąc, biblijne proroctwa sprzed tysięcy lat wypełniają się na naszych oczach. Muzułmańscy klerycy rozpowszechniają fałszywe przepowiednie dotyczące całego świata. Mają oni plan dla świata w formie globalnego Kalifatu rządzonego prawami Sharia. Jednak religia Islamu jest fałszywa oraz Mohamed jest fałszywym prorokiem.

Tylko Pismo Święte zawiera prawdziwe proroctwa. Jest znamienne, że sam Bóg Abrahama, Izaaka i Jakóba będzie bronić Izrael, cytuję z księgi Izajasza o Jerozolimie: „Będziesz mocno osadzona na sprawiedliwości. Daleka bądź od trwogi, bo nie masz się czego obawiać, i od przestrachu, bo nie ma on przystępu do ciebie. Oto jeśli nastąpi napaść, nie będzie to ode Mnie. Kto na ciebie napada, potknie się z twej przyczyny. Oto Ja stworzyłem kowala, który dmie na ogień rozżarzonych węgli i wyciąga z niego broń, by ją obrobić. Ja też stworzyłem niszczyciela, aby siał zgubę. Wszelka broń ukuta na ciebie będzie bezskuteczna. Potępisz wszelki język, który się zmierzy z tobą w sądzie. [np. na forum ONZ] Takie będzie dziedzictwo sług Pana i nagroda ich słuszna ode Mnie – wyrocznia Pana”.  (Księga Izajasza 54:14-17)

Okres czasów Łaski dobiega końca. Powtórne przyjście Jezusa, Króla-Królów i Pana Panów po swój kościół może nastąpić w każdej chwili; już nie za 10-20 lat, ale w każdej chwili. Dlatego w świetle biblijnych proroctw wypełniających się w naszych czasach oraz na naszych oczach ze 100% dokładnością możemy śmiało powiedzieć, że dla wierzących jest to niezmiernie ekscytujące. Natomiast dla tych, którzy nigdy osobiście nie spotkali Jezusa jest to powód co najmniej do zaniepokojenia. Ponieważ, jeśli słowa proroctw zawartych w Piśmie Świętym tak precyzyjnie się wypełniają w realiach obecnego świata, to główna myśl Pisma Świętego, że 1. człowiek jest odzielony od Boga, że 2. sam Bóg przygotował i wykonał rozwiązanie tej tragicznej sytuacji przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i że 3. człowiek ma do wyboru życie w Chrystusie lub śmierć przez odrzucenie Jego zbawienia – te wszystkie fakty  mają konsekwencje. Konsekwencje, które mają swe piętno w obecnym życiu oraz pozostają na wieczność. Każdy człowiek decyduje o tym osobiście, ponieważ każdy z nas ma wolną wolę. W kończącym się Okresie Łaski, który trwał ostatnie 2000 lat od momentu zmartwychwstania i wniebowstąpienia Chrystusa należy ciągle przypominać słowa Pisma Świętego, których w wielu kościołach się dzisiaj nie naucza: Ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę. Bądź więc gorliwy i pokutuj. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję   z nim wieczerzę, a on ze mną”. (Apokalipsa Jana 3:19-20) Jezus nie mówi tych słów tylko do liderów kościoła, do kapłanów, biskupów, papieży, czy też do telewizyjnych, charyzmatycznych liderów protestanckich denominacji. Te słowa są adresowane do wszystkich  ludzi. By pomóc człowiekowi w największej życiowej decyzji, tj. w wyborze między życiem a śmiercią oraz między piekłem a niebem na wieczność.

W tym objawia się miłosierdzie Chrystusa w stosunku do każdego mieszkańca ziemi – do ciebie i do mnie. On naprawdę widzi w nas coś niezwykłego. Mimo grzechu, wszystkich upadków, depresji, samotności, Bóg-Ojciec Święty przez swojego Syna, Jezusa daje nam szansę, podnosi nas do swojej rzeczywistości. Jezus jest tym, który był odrzucony, wyśmiewany, ukrzyżowany jako kryminalista. On wykonał wszystko, co było wymagane w Bożym planie zbawienia człowieka. Przez swoją przelaną na krzyżu krew przygotował On grunt, byś ty i ja – jak drzewo mógł wzrastać w Chrystusie.

Jezus Powiedział: „Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił”. (L. Do Ef. 2:9) Jezus powiedział również: „Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, kto do Mnie przychodzi, nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał. Jest wolą Tego, który Mnie posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym…”. (Ew. Jana 6:37-40)

Jezus powiedział również: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał MA życie wieczne i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do życia” (Ew. Jana 5:24). Jest to tak proste jak wypowiedzenie z wiarą w twym sercu: „Jezu oddaję Ci moje życie, chcę od tej chwili żyć według Twej woli oraz być Twoim dzieckiem”. To wszystko co musisz zrobić; uwierzyć oraz oddać kontrolę swego życia Bogu. Tak się osiąga zbawienie oraz to jest początek życia z Jezusem. Jeszcze raz; Jezus obiecał wrócić po swój kościół, który będzie porwany w mgnieniu oka po zakończeniu Okresu Łaski. Miłujący Bóg ma powód by porwać kościół: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) To jest podstawowa, ostateczna nadzieja Chrześcijan – społeczność z Bogiem w wieczności.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s